# Tip diplome Naslov Mentor/-ica
1 EMŠ Farmacija Selektivni glikomimetični ligandi Galektina-8 prof. dr. Marko Anderluh
2 EMŠ Farmacija Sintezna naloga prof. dr. Aleš Obreza
3 EMŠ Farmacija Načrtovanje in sinteza modulatorjev napetostno odvisnih ionskih kanalov izr. prof. dr. Nace Zidar
4 Industrijska farmacija - 2. stopnja Načrtovanje in sinteza modulatorjev napetostno odvisnih ionskih kanalov izr. prof. dr. Nace Zidar
5 EMŠ Farmacija Načrtovanje in sinteza zaviralcev bakterijskih DNA-topoizomeraz izr. prof. dr. Nace Zidar
6 Industrijska farmacija - 2. stopnja Načrtovanje in sinteza zaviralcev bakterijskih DNA-topoizomeraz izr. prof. dr. Nace Zidar
7 EMŠ Farmacija Načrtovanje in sinteza zaviralcev Hsp90 izr. prof. dr. Nace Zidar
8 Industrijska farmacija - 2. stopnja Načrtovanje in sinteza zaviralcev Hsp90 izr. prof. dr. Nace Zidar
9 EMŠ Farmacija Načrtovanje in sinteza zaviralcev MurA s protibakterijskim delovanjem doc. dr. Rok Frlan
10 EMŠ Farmacija Računalniška analiza ligaz Mur doc. dr. Rok Frlan
11 EMŠ Farmacija Načrtovanje in sinteza zaviralcev O-GlcNAc transferaze prof. dr. Marko Anderluh
12 EMŠ Farmacija Načrtovanje, sinteza in vrednotenje novih zaviralcev Hsp90 s protitumornim delovanjem izr. prof. dr. Tihomir Tomašič
13 Industrijska farmacija - 2. stopnja Načrtovanje, sinteza in vrednotenje novih zaviralcev Hsp90 s protitumornim delovanjem izr. prof. dr. Tihomir Tomašič
14 EMŠ Farmacija Načrtovanje in sinteza zaviralcev bakterijske DNA-giraze in topoizomeraze IV z nizkim potencialom za razvoj rezistence izr. prof. dr. Tihomir Tomašič
15 EMŠ Farmacija Vrednotenje antiproliferativnega delovanja zaviralcev Hsp90 na rakavih celičnih linijah izr. prof. dr. Tihomir Tomašič
16 Industrijska farmacija - 2. stopnja Vrednotenje antiproliferativnega delovanja zaviralcev Hsp90 na rakavih celičnih linijah izr. prof. dr. Tihomir Tomašič
17 EMŠ Farmacija Uporaba metod molekulskega modeliranja za proučevanje kompleksov protein-ligand izr. prof. dr. Tihomir Tomašič
18 EMŠ Farmacija Načrtovanje in sinteza zaviralcev napetostno odvisnih kalijevih kanalov izr. prof. dr. Tihomir Tomašič
19 Industrijska farmacija - 2. stopnja Vrednotenje bisfenolov in njihovih razgradnih produktov kot okoljskih endokrinih motilcev in silico izr. prof. dr. Žiga Jakopin
20 EMŠ Farmacija Načrtovanje, sinteza in vrednotenje agonistov receptorjev NOD2 izr. prof. dr. Žiga Jakopin
21 EMŠ Farmacija Načrtovanje, sinteza in vrednotenje multiplih agonistov prirojene imunosti kot potencialnih adjuvansov / imunoterapevtikov izr. prof. dr. Žiga Jakopin
22 Kozmetologija UN - 1. stopnja Ocena varnosti rastlinskih izvlečkov z uporabo pristopa s pragom toksikološkega tveganja izr. prof. dr. Žiga Jakopin
23 Kozmetologija UN - 1. stopnja Ocena varnosti rastlinskih izvlečkov z uporabo pristopa s pragom toksikološkega tveganja izr. prof. dr. Žiga Jakopin
24 Kozmetologija UN - 1. stopnja Ocena varnosti rastlinskih izvlečkov z uporabo pristopa s pragom toksikološkega tveganja izr. prof. dr. Žiga Jakopin
25 Kozmetologija UN - 1. stopnja Ocena varnosti rastlinskih izvlečkov z uporabo pristopa s pragom toksikološkega tveganja izr. prof. dr. Žiga Jakopin
26 Industrijska farmacija - 2. stopnja Načrtovanje, sinteza in vrednotenje agonistov receptorjev NOD2 izr. prof. dr. Žiga Jakopin
27 Industrijska farmacija - 2. stopnja Uporaba računalniških ekspertnih sistemov za napovedovanje toksikološkega profila izbranih spojin (vključuje uporabo računalniških metod in literaturni pregled) izr. prof. dr. Žiga Jakopin
28 EMŠ Farmacija Sinteza protibakterijskih učinkovin - inhibitorji biosinteze celične stene C. difficile izr. prof. dr. Janez Mravljak
29 Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Uporaba dabigatrana kot antikoagulacijskega sredstva v pogojih doc. dr. Mojca Božič Mijovski
30 EMŠ Farmacija Vrednotenje vezave fluorescenčnih prob na fibrile amiloida β in fibrile inzulina doc. dr. Damijan Knez
31 EMŠ Farmacija Razvoj pomožih snovi z veliko specifino površino za izdelavo orodisperzibilnih tablet prof. dr. Odon Planinšek
32 Industrijska farmacija - 2. stopnja Razvoj pomožih snovi z veliko specifino površino za izdelavo orodisperzibilnih tablet prof. dr. Odon Planinšek
33 EMŠ Farmacija Razvoj zdravila za zaužitje s slamico. prof. dr. Odon Planinšek
34 Industrijska farmacija - 2. stopnja Razvoj zdravila za zaužitje s slamico. prof. dr. Odon Planinšek
35 EMŠ Farmacija Farmakogenetika tiopurinov prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan
36 EMŠ Farmacija Predklinični razvoj zdravil - in vitro modeli prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan
37 Kozmetologija UN - 1. stopnja Personalizirana kozmetika prof. dr. Mirjana Gašperlin
38 Kozmetologija UN - 1. stopnja oglaševanje kozmetičnih izdelkov prof. dr. Mirjana Gašperlin
39 EMŠ Farmacija Optimizacija sinteze liganda za ubikvitin-ligazo E3 von Hippel-Lindau kot bistvenega gradnika himernih razgrajevalcev doc. dr. Izidor Sosič
40 Kozmetologija UN - 1. stopnja Ovrednotenje nekaterih kozmetičnih izdelkov (za nego kože, las…; za čiščenje zob, ustne votline… itd) z vidika uporabe pufrnih raztopin na slovenskem trgu. Več tem. prof. dr. Albin Kristl
41 EMŠ Farmacija Literaturni pregled in analiza zbranih podatkov o nemešajočem vodnem sloju v eksperimentalnih modelih za napovedovanje absorpcije prof. dr. Albin Kristl
42 EMŠ Farmacija Literaturni pregled in analiza podatkov o vrednotenju logP na osnovi vrednosti standardne Gibbsove proste energije (ΔG°) prof. dr. Albin Kristl
43 EMŠ Farmacija Literaturni pregled in načrtovanje novih zaviralcev indolamin-2,3-dioksigenaze s pomočjo strojno podprtega učenja doc. dr. Rok Frlan
44 EMŠ Farmacija Načrtovanje in sinteza zaviralcev ddl s protibakterijskim delovanjem doc. dr. Rok Frlan
45 EMŠ Farmacija Sintezno biološki pristop k sprožitvi imunogene celične smrti za protitumorsko imunost (na KI v 2022) izr. prof. dr. Tomaž Bratkovič
46 EMŠ Farmacija Sinteza triazolnih analogov tetrahidropiranskega tipa zaviralca InhA doc. dr. Stane Pajk
47 EMŠ Farmacija Spremljanje poteka reakcij z NMR spektroskopijo doc. dr. Stane Pajk
48 EMŠ Farmacija Načrtovanje, sinteza in vrednotenje encimskih zaviralcev s protimikrobnim delovanjem prof. dr. Stanislav Gobec
49 Industrijska farmacija - 2. stopnja Načrtovanje, sinteza in vrednotenje encimskih zaviralcev s protimikrobnim delovanjem prof. dr. Stanislav Gobec
50 EMŠ Farmacija Načrtovanje, sinteza in vrednotenje encimskih zaviralcev za zdravljenje nevrodegenerativnih bolezni prof. dr. Stanislav Gobec
51 Industrijska farmacija - 2. stopnja Načrtovanje, sinteza in vrednotenje encimskih zaviralcev s protimikrobnim delovanjem prof. dr. Stanislav Gobec
52 Industrijska farmacija - 2. stopnja Izdelava disperzibilne formulacije vitamina C s podaljšanim sproščanjem izr. prof. dr. Alenka Zvonar Pobirk
53 Industrijska farmacija - 2. stopnja Razvoj in solidifikacija na lipidih osnovanih sistemov izr. prof. dr. Alenka Zvonar Pobirk
54 EMŠ Farmacija Na lipidih osnovani sistemi (za peroralno/dermalno aplikacijo) izr. prof. dr. Alenka Zvonar Pobirk
55 EMŠ Farmacija Metabolomska analiza pediatričnih bolnikov z ALL na terapiji s tiopurini izr. prof. dr. Nataša Karas Kuželički
56 EMŠ Farmacija Načrtovanje in sinteza novih agonistov Tollu podobnega receptorja 7 z imunomodulatornim in protitumornim delovanjem izr. prof. dr. Matej Sova
57 EMŠ Farmacija Sinteza optimiziranih pirimidinskih modulatorjev Tollu podobnega receptorja 8 z imunosupresivnim delovanjem izr. prof. dr. Matej Sova
58 Industrijska farmacija - 2. stopnja Sinteza novih agonistov Tollu podobnega receptorja 7 s protitumornim delovanjem izr. prof. dr. Matej Sova
59 EMŠ Farmacija Vgrajevanje zdravilnih učinkovin v magnetne nanodelce izr. prof. dr. Petra Kocbek
60 EMŠ Farmacija Biološko vrednotenje izdelanih magnetnih nanostruktur izr. prof. dr. Petra Kocbek
61 Industrijska farmacija - 2. stopnja Izdelava in vrednotenje nanovlaken s slabo topno učinkovino izr. prof. dr. Petra Kocbek
62 EMŠ Farmacija Viskoznost in stabilnost visokokoncentriranih formulacij biofarmacevtikov izr. prof. dr. Pegi Ahlin Grabnar
63 EMŠ Farmacija Sinteza derivatov 1,2,3,4-tetrahidropirolo[1,2-a]pirazinskega tipa zaviralca mikobakterijskega encima InhA doc. dr. Stane Pajk
64 Industrijska farmacija - 2. stopnja Izdelava trdnih disperzij fenofibrata s soprecirano pomožno snovjo in stiskanje orodisperzibilnih tablet prof. dr. Odon Planinšek
65 Industrijska farmacija - 2. stopnja Izdelava trdnih disperzij fenofibrata s soprecirano pomožno snovjo in stiskanje orodisperzibilnih tablet prof. dr. Odon Planinšek
66 EMŠ Farmacija Načrtovanje, sinteza in biokemijsko vrednotenje encimskih zaviralcev za zdravljenje Alzheimerjeve bolezni doc. dr. Damijan Knez
67 Industrijska farmacija - 2. stopnja Načrtovanje, sinteza in biokemijsko vrednotenje encimskih zaviralcev za zdravljenje nevrodegenerativnih bolezni doc. dr. Damijan Knez
68 EMŠ Farmacija Vrednotenje estrogenega delovanja raznih spojin in vitro. prof. dr. Lucija Peterlin Mašič
69 EMŠ Farmacija Sinteza novih zaviralcev ionskih kanalov Kv1.3 prof. dr. Lucija Peterlin Mašič
70 EMŠ Farmacija Sinteza novih zaviralcev ionskih kanalov 10.1. prof. dr. Lucija Peterlin Mašič
71 EMŠ Farmacija Sinteza spojin s ciljanjem na mitohondrije. prof. dr. Lucija Peterlin Mašič
72 EMŠ Farmacija vrednotenje varnosti-teoretična naloga s področja toksikologije prof. dr. Lucija Peterlin Mašič
73 EMŠ Farmacija Optimizacija novih protibakterijskih učinkovin in vrednotenje njihovih lastnosti. prof. dr. Lucija Peterlin Mašič
74 Industrijska farmacija - 2. stopnja Sinteza novih triazolov kot zaviralcev Hsp90 z antiproliferativnim delovanjem izr. prof. dr. Tihomir Tomašič
75 EMŠ Farmacija Vloga katepsinov B in X pri napredovanju raka prof. dr. Janko Kos
76 Industrijska farmacija - 2. stopnja Izdelava trdnih disperzij fenofibrata s soprecirano pomožno snovjo in stiskanje orodisperzibilnih tablet prof. dr. Odon Planinšek
77 EMŠ Farmacija Iskanje biokemijskih in genetskih označevalcev težavnega prebolevanja COVID19 prof. dr. Janja Marc
78 Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Iskanje biokemisjkih in genetskih označevalcev težavnega prebolevanja COVID190 prof. dr. Janja Marc
79 EMŠ Farmacija Funkcijsko vrednotenje genetskih tarč povezanih z razvojem mišično-skeletnih bolezni prof. dr. Janja Marc
80 Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Funkcijsko vrednotenje genetskih tarč povezanih z razvojem mišično-skeletnih bolezni prof. dr. Janja Marc
81 Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Ocena diagnostične uporabnosti različnih serumskih in genetskih označevalcev prof. dr. Janja Marc
82 EMŠ Farmacija Ocena diagnostične uporabnosti različnih serumskih in genetskih označevalcev prof. dr. Janja Marc
83 EMŠ Farmacija Možnosti uporabe lastno razvitih metod za laboratorijsko diagnostiko na osnovi Direktive 98/79/ES in Uredbe (EU) 2017/746 prof. dr. Borut Božič
84 Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Možnosti uporabe lastno razvitih metod za laboratorijsko diagnostiko na osnovi Direktive 98/79/ES in Uredbe (EU) 2017/746 prof. dr. Borut Božič
85 EMŠ Farmacija Načrtovanje, sinteza in vrednotenje dualnih agonistov Tollu podobnega receptorja 7 in 8 z imumodulatornim delovanjem izr. prof. dr. Matej Sova
86 EMŠ Farmacija Načrtovanje in sinteza zaviralcev encima indolamin 2,3-dioksigenaze kot potencialnih protitumornih učinkovin izr. prof. dr. Matej Sova
87 Industrijska farmacija - 2. stopnja Načrtovanje in sinteza zaviralcev encima indolamin 2,3-dioksigenaze kot potencialnih protitumornih učinkovin izr. prof. dr. Matej Sova
88 EMŠ Farmacija Korelacija nivojev ustekinumaba z biološkimi označevalci vnetja pri bolnikih z ulceroznim kolitisom izr. prof. dr. Saša Čučnik
89 EMŠ Farmacija Korelacija nivojev ustekinumaba z biološkimi označevalci vnetja pri bolnikih s Crohnovo boleznijo izr. prof. dr. Saša Čučnik
90 Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Primerjava določanja koncentracije ustekinumaba z različnimi metodami v korelaciji s klinični sliko kronične vnetne črevesne bolezni izr. prof. dr. Saša Čučnik
91 Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Vpliv časovnega okna vzorčenja na variabilnost koncetracij ustekinumaba izr. prof. dr. Saša Čučnik
92 Kozmetologija UN - 1. stopnja Vrednotenje senzoričnih lastnosti lastno izdelanega trdnega šampona za lase s površinsko aktivnimi snovmi naravnega izvora izr. prof. dr. Nina Kočevar Glavač
Legenda:
# Mentor/-ica Tip Naslov Veljavnost Faza
1 izr. prof. dr. Pegi Ahlin Grabnar EMŠ Farmacija Viskoznost in stabilnost visokokoncentriranih formulacij biofarmacevtikov
2 izr. prof. dr. Pegi Ahlin Grabnar Industrijska farmacija - 2. stopnja Stabilnost formulacij s proteini začetek raziskovalnega dela
3 izr. prof. dr. Pegi Ahlin Grabnar Kozmetologija UN - 1. stopnja Pregled trga določene skupine kozmetičnih izdelkov začetek raziskovalnega dela
4 izr. prof. dr. Pegi Ahlin Grabnar EMŠ Farmacija Viskoznost in stabilnost formulacij s proteini začetek raziskovalnega dela
5 izr. prof. dr. Pegi Ahlin Grabnar Kozmetologija UN - 1. stopnja Primerjava sestave izdelkov za pospeševanje rasti las in trepalnic 19.06.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
6 izr. prof. dr. Pegi Ahlin Grabnar Industrijska farmacija - 2. stopnja Razvoj metod za napovedovanje koloidne stabilnosti visokokoncentriranih formulacij z monoklonskimi protitelesi 18.02.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
7 izr. prof. dr. Pegi Ahlin Grabnar Industrijska farmacija - 2. stopnja Izdelava in vrednotenje peroralnih liofilizatov na osnovi encimsko obdelane želatine 18.03.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
8 izr. prof. dr. Pegi Ahlin Grabnar Kozmetologija UN - 1. stopnja Proučevanje oblik in sestave kozmetičnih izdelkov za beljenje zob 18.03.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
9 izr. prof. dr. Aleš Berlec EMŠ Farmacija (10. sem) Razvoj rekombinantnih sevov bakterije Lactococcus lactis s sposobnostjo dostave proteinskih zaviralcev citokinske osi IL-23/IL-17 20.05.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
10 doc. dr. Aleš Jerin Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Overjanje referenčnih vrednosti tumorskega označevalca za prostato specifičnega antigena po starostnih skupinah 18.09.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
11 doc. dr. Aleš Jerin EMŠ Farmacija (10. sem) Določitev referenčnih vrednosti za serumsko koncentracijo protiteles proti SARS-CoV-2 po cepljenju 22.10.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
12 prof. dr. Marko Anderluh EMŠ Farmacija Selektivni glikomimetični ligandi Galektina-8
13 prof. dr. Marko Anderluh EMŠ Farmacija Načrtovanje in sinteza zaviralcev O-GlcNAc transferaze
14 prof. dr. Marko Anderluh EMŠ Farmacija sinteza in načrtovanje CCK2R antagonistov - neoznačenih vektorskih radiofarmakov začetek raziskovalnega dela
15 prof. dr. Marko Anderluh EMŠ Farmacija Načrtovanje in sinteza zaviralcev O-GlcNAc transferaze začetek raziskovalnega dela
16 prof. dr. Marko Anderluh EMŠ Farmacija Sinteza novih zaviralcev bakterijske giraze A začetek raziskovalnega dela
17 prof. dr. Marko Anderluh EMŠ Farmacija Načrtovanje in sinteza zaviralcev O-GlcNAc transferaze začetek raziskovalnega dela
18 prof. dr. Marko Anderluh EMŠ Farmacija (10. sem) Sinteza antagonistov receptorja FimH z alfa-D-manoziltriazolno strukturo 21.12.2021 prijava teme diplomske/magistrske naloge
19 izr. prof. dr. Anja Pišlar EMŠ Farmacija Vloga cisteinske peptidaze katepsina X pri polarizaciji mikroglije začetek raziskovalnega dela
20 izr. prof. dr. Anja Pišlar EMŠ Farmacija Vloga cisteinskih katepsinov v nevrodegenerativnih boleznih poveznih z vnetjem začetek raziskovalnega dela
21 izr. prof. dr. Anja Pišlar EMŠ Farmacija Vloga cisteinskih peptidaz v nevrodegeneraciji začetek raziskovalnega dela
22 izr. prof. dr. Anja Pišlar EMŠ Farmacija (10. sem) Nivo izražanja in aktivnosti katepsina X v procesu diferenciacije nevroblastomske celične linije 18.02.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
23 izr. prof. dr. Barbara Ostanek EMŠ Farmacija Vpliv PTH na izražanje mikroRNA v kosteh
24 izr. prof. dr. Barbara Ostanek Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Vpliv PTH 1-34 na izražanje izbranih genov v osteoblastih
25 izr. prof. dr. Barbara Ostanek EMŠ Farmacija Primerjava različnih režimov dodajanja teriparatida med osteogeno diferenciacijo mezenhimskih matičnih celic
26 izr. prof. dr. Barbara Ostanek EMŠ Farmacija Varnost cepiv proti COVID-19 v populaciji zdravstvenih delavcev
27 izr. prof. dr. Barbara Ostanek EMŠ Farmacija (10. sem) Povezanost izbranih polimorfizmov gena za žilni endotelijski rastni dejavnik z mineralno kostno gostoto in visokim krvnim tlakom 18.06.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
28 izr. prof. dr. Barbara Ostanek EMŠ Farmacija (10. sem) Povezanost polimorfizmov v genih FCGR3A, FCGR2A in IL12B z odzivom na zdravljenje Crohnove bolezni z ustekinumabom 18.06.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
29 izr. prof. dr. Barbara Ostanek Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Vpliv genetskih dejavnikov na dovzetnost in resnost poteka COVID-19 18.06.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
30 doc. dr. Biljana Janković EMŠ Farmacija (10. sem) Vpliv lastnosti hipromeloze in velikosti delcev slabo topne učinkovine na hitrost sproščanja iz dvoplastnih ogrodnih tablet s tehnologijo direktnega stiskanja 19.11.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
31 prof. dr. Marija Bogataj EMŠ Farmacija Pregled in analiza metod in vitro lipolize
32 prof. dr. Marija Bogataj EMŠ Farmacija (10. sem) Proučevanje vpliva viskoznosti medijev na sproščanje natrijevega diklofenakata iz ogrodnih tablet pri različnih hidrodinamskih obremenitvah 17.12.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
33 prof. dr. Marija Bogataj Industrijska farmacija - 2. stopnja Študij vpliva lastnosti hidroksipropilmetilceluloze na vzdrževanje prenasičenja in zaviranje obarjanja zdravilnih učinkovin 19.03.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
34 prof. dr. Borut Božič EMŠ Farmacija Možnosti uporabe lastno razvitih metod za laboratorijsko diagnostiko na osnovi Direktive 98/79/ES in Uredbe (EU) 2017/746
35 prof. dr. Borut Božič Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Možnosti uporabe lastno razvitih metod za laboratorijsko diagnostiko na osnovi Direktive 98/79/ES in Uredbe (EU) 2017/746
36 prof. dr. Borut Božič EMŠ Farmacija Pregled regulative preiskovanja bioloških vzorcev za Covid-19 v Sloveniji 2019-2021 začetek raziskovalnega dela
37 prof. dr. Borut Božič Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Sistematični pregled objav o metodologijah v bioetiki v slovenskem jeziku od leta 1990 do 2020 začetek raziskovalnega dela
38 doc. dr. Mojca Božič Mijovski Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Pomen dodajanja eksogenega antitrombina pri merjenju preostale aktivnosti faktorja Xa po zavrtju z nizkomolekularnim heparinom
39 doc. dr. Mojca Božič Mijovski Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Uporaba dabigatrana kot antikoagulacijskega sredstva v pogojih
40 izr. prof. dr. Tomaž Bratkovič EMŠ Farmacija Sintezno biološki pristop k sprožitvi imunogene celične smrti za protitumorsko imunost (na KI v 2022)
41 izr. prof. dr. Tomaž Bratkovič Industrijska farmacija - 2. stopnja Raziskovanje vpliva ciklizacije peptida GSYWYNVWF na njegovo afiniteto do človeških imunoglobulinov G začetek raziskovalnega dela
42 izr. prof. dr. Tomaž Bratkovič EMŠ Farmacija Modifikacija fagmidnega vektorja za predstavitev na bakteriofagu začetek raziskovalnega dela
43 izr. prof. dr. Tomaž Bratkovič EMŠ Farmacija Adukanumab - pregled učinkovitosti in varnosti začetek raziskovalnega dela
44 izr. prof. dr. Tomaž Bratkovič Kozmetologija UN - 1. stopnja Pregled kliničnih vrednotenj učinkovitosti in varnosti monoklonskih protiteles za blaženje atopijskega dermatitisa začetek raziskovalnega dela
45 izr. prof. dr. Tomaž Bratkovič Industrijska farmacija - 2. stopnja Literaturni pregled kliničnega vrednotenja vektorskih cepiv proti infekcijskim boleznim 27.08.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
46 izr. prof. dr. Bojan Doljak EMŠ Farmacija (10. sem) Implementacija regulatornih zahtev glede zagotavljanja varnosti v kliničnih in postmarketinških fazah razvoja zdravila 19.06.2021 prijava teme diplomske/magistrske naloge
47 izr. prof. dr. Rok Dreu EMŠ Farmacija (10. sem) Obraba tablet kot funkcija njihove sestave, oblike in natezne trdnosti 22.05.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
48 izr. prof. dr. Rok Dreu Industrijska farmacija - 2. stopnja Vpliv lastnosti pomožnih snovi in procesnih parametrov na kritične atribute kakovosti tablet, pripravljenih s praškovno-brizgalno tehnologijo 21.09.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
49 doc. dr. Urša Pečar Fonović EMŠ Farmacija Peptid amiloid beta - vpliv na izražanje profilina 1 v nevroblastomskih celicah (delo s celicami, izolacija RNA, real-time PCR)
50 doc. dr. Urša Pečar Fonović EMŠ Farmacija Testiranje različno pripravljenih rastlinskih izvlečkov na celicah (začetek v jan/feb 2022)
51 doc. dr. Urša Pečar Fonović EMŠ Farmacija (10. sem) Določitev koncentracij retinoidov in statusa encima paraoksonaza 1 pri bolnikih s psihiatričnimi obolenji, zdravljenih s psihotropnimi zdravili 18.03.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
52 prof. dr. Franc Vrečer EMŠ Farmacija (10. sem) Razvoj modela za izbor kombinacije barvil v filmskih oblogah za doseganje ciljne barve filmsko obloženih tablet 17.12.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
53 prof. dr. Franc Vrečer Industrijska farmacija - 2. stopnja Vpliv procesnih parametrov kompaktiranja, mletja in sestave kompaktatov na tabletabilnost, kompresibilnost in kompaktibilnost pripravljenih granulatov 17.12.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
54 doc. dr. Rok Frlan EMŠ Farmacija Načrtovanje in sinteza zaviralcev MurA s protibakterijskim delovanjem
55 doc. dr. Rok Frlan EMŠ Farmacija Računalniška analiza ligaz Mur
56 doc. dr. Rok Frlan EMŠ Farmacija Literaturni pregled in načrtovanje novih zaviralcev indolamin-2,3-dioksigenaze s pomočjo strojno podprtega učenja
57 doc. dr. Rok Frlan EMŠ Farmacija Načrtovanje in sinteza zaviralcev ddl s protibakterijskim delovanjem
58 doc. dr. Rok Frlan EMŠ Farmacija Načrtovanje in sinteza zaviralcev MurA z glukozaminskim skeletom začetek raziskovalnega dela
59 doc. dr. Rok Frlan EMŠ Farmacija Načrtovanje in sinteza N-aciliranih derivatov glukozamina kot zaviralcev MurA začetek raziskovalnega dela
60 doc. dr. Rok Frlan EMŠ Farmacija Sinteza zaviralcev MurA s tetrazolnim skeletom začetek raziskovalnega dela
61 doc. dr. Rok Frlan EMŠ Farmacija Načrtovanje in sintezalipofilnih N-aciliranih derivatov glukozamina kot zaviralcev MurA začetek raziskovalnega dela
62 doc. dr. Rok Frlan EMŠ Farmacija Sinteza in vrednotenje kislih N-aciliranih derivatov glukozamina kot zaviralcev MurA začetek raziskovalnega dela
63 doc. dr. Rok Frlan EMŠ Farmacija (10. sem) Sinteza N-fenilaziridinskih zaviralcev encima MurA 18.02.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
64 doc. dr. Rok Frlan EMŠ Farmacija (10. sem) Računalniška analiza primernosti encima MurC za načrtovanje novih protibakterijskih učinkovin 18.02.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
65 doc. dr. Rok Frlan EMŠ Farmacija (10. sem) Razvoj sintezne poti za pripravo derivatov glukozamina kot zaviralcev encima MurA 18.06.2022 zaključek raziskovalnega dela
66 prof. dr. Mirjana Gašperlin Kozmetologija UN - 1. stopnja Personalizirana kozmetika
67 prof. dr. Mirjana Gašperlin Kozmetologija UN - 1. stopnja oglaševanje kozmetičnih izdelkov
68 prof. dr. Mirjana Gašperlin Kozmetologija UN - 1. stopnja Vpliv površinsko aktivnih snovi na lastnosti šamponov s sirotko začetek raziskovalnega dela
69 prof. dr. Mirjana Gašperlin Kozmetologija UN - 1. stopnja vpliv sirotke in kozmetičnih izdelkih na lastnosti kože začetek raziskovalnega dela
70 prof. dr. Mirjana Gašperlin Kozmetologija UN - 1. stopnja Razvoj in mikrobiološko vrednotenje kozmetičnih izdelkov s sirotko in nizinom 18.06.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
71 prof. dr. Mirjana Gašperlin Kozmetologija UN - 1. stopnja Proučevanje sestave, lastnosti in dostopnosti kozmetičnih izdelkov s peptidi 21.01.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
72 prof. dr. Mirjana Gašperlin Kozmetologija UN - 1. stopnja Pregled kozmetičnih izdelkov za žensko intimno nego na slovenskem trgu 15.04.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
73 prof. dr. Stanislav Gobec EMŠ Farmacija Načrtovanje, sinteza in vrednotenje encimskih zaviralcev s protimikrobnim delovanjem
74 prof. dr. Stanislav Gobec Industrijska farmacija - 2. stopnja Načrtovanje, sinteza in vrednotenje encimskih zaviralcev s protimikrobnim delovanjem
75 prof. dr. Stanislav Gobec EMŠ Farmacija Načrtovanje, sinteza in vrednotenje encimskih zaviralcev za zdravljenje nevrodegenerativnih bolezni
76 prof. dr. Stanislav Gobec Industrijska farmacija - 2. stopnja Načrtovanje, sinteza in vrednotenje encimskih zaviralcev s protimikrobnim delovanjem
77 prof. dr. Stanislav Gobec Industrijska farmacija - 2. stopnja Sinteza in biokemijsko vrednotenje novih kloracetamidnih kovalentnih zaviralcev encima MurA 18.02.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
78 doc. dr. Mirjam Gosenca Matjaž EMŠ Farmacija Razvoj tekočih kristalov za atopični dermatitis in vrednotenje sproščanja
79 doc. dr. Mirjam Gosenca Matjaž EMŠ Farmacija TK za subkutano aplikacijo
80 doc. dr. Mirjam Gosenca Matjaž Kozmetologija UN - 1. stopnja KI za moške
81 doc. dr. Mirjam Gosenca Matjaž Kozmetologija UN - 1. stopnja Vrednotenje TK na prostovoljcih
82 doc. dr. Mirjam Gosenca Matjaž Kozmetologija UN - 1. stopnja Pregled trga kozmetike v Južni Koreji
83 doc. dr. Mirjam Gosenca Matjaž Kozmetologija UN - 1. stopnja Vpliv silikonov na parametre kože
84 doc. dr. Mirjam Gosenca Matjaž Kozmetologija UN - 1. stopnja Mikrobiološko vrednotenje izbranih izdelkov
85 doc. dr. Mirjam Gosenca Matjaž Industrijska farmacija - 2. stopnja Transdermalna dostava ZU - mikroigle (literaturni pregled)
86 doc. dr. Mirjam Gosenca Matjaž EMŠ Farmacija Razvoj tekočih kristalov za subkutano aplikacijo
87 doc. dr. Nejc Horvat EMŠ Farmacija Izzivi in izkušnje pri uvajanju sistema farmacevtov predpisovalcev začetek raziskovalnega dela
88 doc. dr. Nejc Horvat EMŠ Farmacija Pregled stanja in mnenja ključnih deležnikov o avtomatih za izdajo zdravil začetek raziskovalnega dela
89 doc. dr. Nejc Horvat EMŠ Farmacija (10. sem) Razvoj in validacija metode za preverjanje interaktivne zdravstvene pismenosti, povezane z zdravili 20.03.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
90 doc. dr. Nejc Horvat EMŠ Farmacija (10. sem) Primerjava uspešnosti slovenske klasifikacije in klasifikacije Pharmaceutical Care Network Europe za težave, povezane z zdravili, pri kodiranju kliničnih primerov 21.09.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
91 doc. dr. Nejc Horvat EMŠ Farmacija (10. sem) Merjenje e-zdravstvene pismenosti bolnikov s sladkorno boleznijo 18.02.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
92 doc. dr. Nejc Horvat EMŠ Farmacija (10. sem) Vrednotenje in primerjava sprememb Pharmaceutical Care Network Europe klasifikacije težav, povezanih z zdravili 19.11.2022 zaključek raziskovalnega dela
93 prof. dr. Janez Ilaš Industrijska farmacija - 2. stopnja Uporaba tekočinske kromatografije visoke ločljivosti z masnim spektrometrom pri optimizaciji in vrednotenju sinteze hidroksamskih kislin 21.12.2020 prijava teme diplomske/magistrske naloge
94 prof. dr. Janez Ilaš Industrijska farmacija - 2. stopnja Vrednotenje knjižnice spojin in določanje njihovih lastnosti z uporabo tekočinske kromatografije visoke ločljivosti, sklopljene z masno spektrometrijo 21.09.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
95 izr. prof. dr. Ilija German Ilić EMŠ Farmacija Predformulacija iztiskanja talin začetek raziskovalnega dela
96 izr. prof. dr. Ilija German Ilić EMŠ Farmacija Granuliranje začetek raziskovalnega dela
97 izr. prof. dr. Ilija German Ilić Industrijska farmacija - 2. stopnja Razvoj trdnih disperzij s karvedilolom začetek raziskovalnega dela
98 izr. prof. dr. Ilija German Ilić Industrijska farmacija - 2. stopnja Teoretična naloga: iztiskanje talin začetek raziskovalnega dela
99 izr. prof. dr. Ilija German Ilić Industrijska farmacija - 2. stopnja Razvoj trdnih disperzij s karvedilolom začetek raziskovalnega dela
100 izr. prof. dr. Ilija German Ilić Industrijska farmacija - 2. stopnja Študij vpliva povečevanja velikosti serije (scale-up) začetek raziskovalnega dela
101 izr. prof. dr. Ilija German Ilić EMŠ Farmacija (10. sem) Primerjava lastnosti trdnih disperzij karvedilola s tremi mezoporoznimi nosilci, izdelanimi s sušenjem z razprševanjem 15.04.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
102 izr. prof. dr. Irena Preložnik Zupan Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Vpeljava izolacije zarodne DNA iz nohtov za razlikovanje med prirojenimi in pridobljenimi genetskimi različicami v rakavem vzorcu 19.02.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
103 izr. prof. dr. Irena Preložnik Zupan Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Preverjanje zgodnje kinetike prepisa BCR::ABL1 in uspešnost zdravljenja bolnikov s kronično mieloično levkemijo v Sloveniji v 10 letih 15.04.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
104 izr. prof. dr. Irena Preložnik Zupan Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Določanje plazemske koncentracije emicizumaba na osnovi prilagojene enostopenjske metode za določanje faktorja VIII 17.06.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
105 prof. dr. Iztok Grabnar EMŠ Farmacija Analiza bioekvivalenčne raziskave v programskem okolju R
106 prof. dr. Iztok Grabnar EMŠ Farmacija Razvoj populacijskega farmakokinetičnega modela za takrolimus pri bolnikih po presaditvi pluč
107 prof. dr. Iztok Grabnar EMŠ Farmacija Napovedovanje plazemskih koncentracij takrolimusa pri bolnikih po presaditvi pljuč z metodami strojnega učenja
108 prof. dr. Iztok Grabnar EMŠ Farmacija Razvoj populacijskega farmakokinetično-farmakodinamičnega modela infliksimaba pri bolnikih s Crohnovo boleznijo
109 prof. dr. Iztok Grabnar EMŠ Farmacija Razvoj pristopa ocene bioekvivalence zdravil z integriranim modelom
110 prof. dr. Iztok Grabnar EMŠ Farmacija (10. sem) Eksterno vrednotenje populacijskih farmakokinetičnih modelov za ustekinumab pri bolnikih s Crohnovo boleznijo 15.04.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
111 izr. prof. dr. Žiga Jakopin Kozmetologija UN - 1. stopnja Ocena varnosti izvlečka ovsa (Avena sativa) kot kozmetične sestavine z uporabo pristopa s pragom toksikološkega tveganja
112 izr. prof. dr. Žiga Jakopin EMŠ Farmacija Načrtovanje in sinteza novih agonistov NOD2 in njihovih himernih konjugatov z agonistom TLR7
113 izr. prof. dr. Žiga Jakopin EMŠ Farmacija Raziskovanje kemijskega prostora novih tripeptidnih agonistov NOD2
114 izr. prof. dr. Žiga Jakopin Industrijska farmacija - 2. stopnja Analiza vsebnosti pesticidov v prehranskih dopolnilih rastlinskega izvora in vrednotenje njihove endokrine toksičnosti in silico
115 izr. prof. dr. Žiga Jakopin Industrijska farmacija - 2. stopnja Vrednotenje bisfenolov in njihovih razgradnih produktov kot okoljskih endokrinih motilcev in silico
116 izr. prof. dr. Žiga Jakopin EMŠ Farmacija Načrtovanje, sinteza in vrednotenje agonistov receptorjev NOD2
117 izr. prof. dr. Žiga Jakopin EMŠ Farmacija Načrtovanje, sinteza in vrednotenje multiplih agonistov prirojene imunosti kot potencialnih adjuvansov / imunoterapevtikov
118 izr. prof. dr. Žiga Jakopin Kozmetologija UN - 1. stopnja Ocena varnosti rastlinskih izvlečkov z uporabo pristopa s pragom toksikološkega tveganja
119 izr. prof. dr. Žiga Jakopin Kozmetologija UN - 1. stopnja Ocena varnosti rastlinskih izvlečkov z uporabo pristopa s pragom toksikološkega tveganja
120 izr. prof. dr. Žiga Jakopin Kozmetologija UN - 1. stopnja Ocena varnosti rastlinskih izvlečkov z uporabo pristopa s pragom toksikološkega tveganja
121 izr. prof. dr. Žiga Jakopin Kozmetologija UN - 1. stopnja Ocena varnosti rastlinskih izvlečkov z uporabo pristopa s pragom toksikološkega tveganja
122 izr. prof. dr. Žiga Jakopin Industrijska farmacija - 2. stopnja Načrtovanje, sinteza in vrednotenje agonistov receptorjev NOD2
123 izr. prof. dr. Žiga Jakopin Industrijska farmacija - 2. stopnja Uporaba računalniških ekspertnih sistemov za napovedovanje toksikološkega profila izbranih spojin (vključuje uporabo računalniških metod in literaturni pregled)
124 izr. prof. dr. Žiga Jakopin EMŠ Farmacija (10. sem) Načrtovanje in sinteza novih agonistov NOD2 in njihovih himernih konjugatov z agonistom TLR7 20.12.2021 prijava teme diplomske/magistrske naloge
125 izr. prof. dr. Žiga Jakopin Industrijska farmacija - 2. stopnja Vrednotenje izbranih analgetikov in njihovih halogeniranih transformacijskih produktov kot okoljskih endokrinih motilcev in silico 19.03.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
126 izr. prof. dr. Žiga Jakopin EMŠ Farmacija (10. sem) Farmakokinetična in farmakodinamična optimizacija dezmuramilpeptidnih agonistov receptorja prirojene imunosti NOD2 21.01.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
127 izr. prof. dr. Žiga Jakopin EMŠ Farmacija (10. sem) Analiza učinkov izotiazolinonov na človekovo zdravje ter vrednotenje njihove toksičnosti in silico 19.03.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
128 izr. prof. dr. Žiga Jakopin Industrijska farmacija - 2. stopnja Vrednotenje razgradnih in transformacijskih produktov steroidnih hormonov kot okoljskih endokrinih motilcev in silico 15.04.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
129 prof. dr. Janez Kerč Industrijska farmacija - 2. stopnja Zagotavljanje integritete elektronskih zapisov in podatkov na laboratorijski farmacevtski procesni opremi 20.10.2019 prijava teme diplomske/magistrske naloge
130 prof. dr. Janez Kerč Industrijska farmacija - 2. stopnja Proučevanje vpliva stabilizatorjev in vodotopnih dodatkov na mletje v krogličnem mlinu 20.10.2020 prijava teme diplomske/magistrske naloge
131 prof. dr. Janez Kerč Industrijska farmacija - 2. stopnja Optimizacija metode kapilarnega izoelektričnega fokusiranja za analizo treh novih bioloških molekul 21.05.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
132 prof. dr. Janez Kerč Industrijska farmacija - 2. stopnja Reševanje problematike vizualnih napak filmsko obloženih tablet s funkcionalno oblogo 19.02.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
133 doc. dr. Janja Zupan Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja In vitro karakterizacija primarnih mezenhimskih matičnih/ stromalnih celic iz različnih sklepnih tkiv začetek raziskovalnega dela
134 doc. dr. Janja Zupan Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja In vitro karakterizacija primarnih mezenhimskih matičnih/ stromalnih celic iz različnih sklepnih tkiv z uporabo kvantitativne verižne reakcije s polimerazo začetek raziskovalnega dela
135 doc. dr. Janja Zupan Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Vrednotenje sposobnosti hondrogeneze mezenhimskih matičnih/ stromalnih celic bolnikov z zgodnjimi degenerativnimi spremembami kolka začetek raziskovalnega dela
136 doc. dr. Janja Zupan Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja In vitro karakterizacija primarnih mezenhimskih matičnih/ stromalnih celic iz različnih sklepnih tkiv začetek raziskovalnega dela
137 doc. dr. Janja Zupan Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Primerjava izražanja označevalcev človeških skeletnih matičnih celic pri primarnih mezenhimskih matičnih/ stromalnih celicah iz različnih tkiv kolenskega sklepa donorjev post mortem 22.10.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
138 doc. dr. Janja Zupan Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Primerjava izražanja označevalcev s hrustancem povezanih genov v človeških primarnih hondrocitih, gojenih v različnih rastnih gojiščih 18.03.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
139 izr. prof. dr. Nataša Karas Kuželički Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Genetska analiza pediatričnih bolnikov z ALL na terapiji s tiopurini
140 izr. prof. dr. Nataša Karas Kuželički EMŠ Farmacija Metabolomska analiza pediatričnih bolnikov z ALL na terapiji s tiopurini
141 izr. prof. dr. Nataša Karas Kuželički EMŠ Farmacija (10. sem) Proučevanje sprememb nukleotidnega zaporedja genov TBX22, IRF6 in GRHL3 v družinah z orofacialnimi shizami 19.11.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
142 izr. prof. dr. Nataša Karas Kuželički Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Sistematični pregled genetskih sprememb povezanih s sočasno prisotnostjo orofacialne shize in prirojene srčne napake 21.01.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
143 izr. prof. dr. Nataša Karas Kuželički Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja In silico - funkcijska analiza genskih polimorfizmov, povezanih z nesindromskimi orofacialnimi shizami 18.03.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
144 prof. dr. Katarina Trebušak Podkrajšek Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Sekvenciranje in analiza gena MC3R s pomočjo tehnologij CRISPR/CAS9 in nanopor 18.03.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
145 prof. dr. Katarina Trebušak Podkrajšek Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Analiza sprememb v številu kopij genov, povezanih s hipogonadotropnim hipogonadizmom, z od ligacije odvisnim hkratnim pomnoževanjem sond 15.04.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
146 izr. prof. dr. Mojca Kerec Kos Industrijska farmacija - 2. stopnja Pregled metod za in vitro vrednotenje sproščanja zdravilnih učinkovin iz intramuskularnih injekcij začetek raziskovalnega dela
147 izr. prof. dr. Mojca Kerec Kos EMŠ Farmacija Zdravljenje s kolistinom v Splošni bolnišnici Murska Sobota v letih od 2016 do 2021 začetek raziskovalnega dela
148 izr. prof. dr. Mojca Kerec Kos EMŠ Farmacija Analiza bolnikov s post-covidnimi zapleti, ki so se zdravili na Nevrološkem oddelku in Oddelku za bolezni ledvic in dializo Splošne bolnišnice Celje začetek raziskovalnega dela
149 izr. prof. dr. Mojca Kerec Kos EMŠ Farmacija Spremembe farmakoterapije pri bolnikih s srčnim popuščanjem med hospitalizacijo v SB Murska Sobota začetek raziskovalnega dela
150 izr. prof. dr. Mojca Kerec Kos EMŠ Farmacija Farmakoterapija otrok na ketogeni dieti z vidika vsebnosti ogljikovih hidratov v zdravilih začetek raziskovalnega dela
151 izr. prof. dr. Mojca Kerec Kos EMŠ Farmacija Analiza uporabe protimikrobne zaščite pri operativnih posegih kolka v Splošni bolnišnici Jesenice v letih od 2017 do 2021 začetek raziskovalnega dela
152 izr. prof. dr. Mojca Kerec Kos EMŠ Farmacija Ovrednotenje bolnikovih izidov zdravljenja z zdravili po ambulantni ali hospitalni napotitvi v obravnavo kliničnemu farmacevtu UKC Maribor začetek raziskovalnega dela
153 Mojca Kerec-Kos EMŠ Farmacija Raziskava vzorcev predpisovanja protimikrobnih zdravil pred in po epidemiji koronavirusne bolezni 19 začetek raziskovalnega dela
154 Mojca Kerec-Kos Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Analiza delovanja kanabinoidov na živalskem modelu intersticijskega cistitisa začetek raziskovalnega dela
155 izr. prof. dr. Mojca Kerec Kos EMŠ Farmacija (10. sem) Analiza zdravljenja bolnikov s COVID-19 v Enoti za intenzivno medicino Splošne bolnišnice Novo mesto 18.02.2023 zaključek raziskovalnega dela
156 doc. dr. Damijan Knez EMŠ Farmacija Vrednotenje vezave fluorescenčnih prob na fibrile amiloida β in fibrile inzulina
157 doc. dr. Damijan Knez EMŠ Farmacija Načrtovanje, sinteza in biokemijsko vrednotenje encimskih zaviralcev za zdravljenje Alzheimerjeve bolezni
158 doc. dr. Damijan Knez Industrijska farmacija - 2. stopnja Načrtovanje, sinteza in biokemijsko vrednotenje encimskih zaviralcev za zdravljenje nevrodegenerativnih bolezni
159 doc. dr. Damijan Knez EMŠ Farmacija Načrtovanje in sinteza dualnih zaviralcev p38ɑ MAPK kinaze in butirilholin esteraze začetek raziskovalnega dela
160 doc. dr. Damijan Knez EMŠ Farmacija (10. sem) Sinteza in vrednotenje α-haloketo derivatov toloksatona kot kovalentnih zaviralcev monoamin oksidaze A 22.10.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
161 doc. dr. Damijan Knez EMŠ Farmacija (10. sem) Sinteza in vrednotenje 2-kloro-1,3-benzotiazolnih kovalentnih fragmentov 22.10.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
162 doc. dr. Damijan Knez EMŠ Farmacija (10. sem) Sinteza in vrednotenje derivatov para-kumarne kisline kot selektivnih zaviralcev monoamin oksidaze B 22.10.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
163 doc. dr. Damijan Knez EMŠ Farmacija (10. sem) Sinteza in vrednotenje substituiranih 1H-benzo[d]imidazol-2-karbonitrilov in 2-cianobenzo[d]oksazolkarboksilatov kot kovalentnih zaviralcev imunoproteasoma 15.04.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
164 doc. dr. Lea Knez EMŠ Farmacija Sistematični pregled raziskav učinkov zdravljenja z zaviralci protonske črpalke na izide sistemskega zdravljenja raka
165 doc. dr. Lea Knez EMŠ Farmacija Opis podatkovnih zbirk o zdravilih in bolezni in pregled njihove uporabe v slovenskih bolnišnicah
166 doc. dr. Lea Knez EMŠ Farmacija Zdravljenje KOPB pri bolnikih z rakom pljuč
167 doc. dr. Lea Knez EMŠ Farmacija Možnost optimizacije režima odmerjanja zaviralcev kontrolnih točk pri zdravljenju raka pljuč
168 doc. dr. Lea Knez EMŠ Farmacija Ocena klinično pomembnih interakcij med zdravili za zdravljenje in zaviralci protonske črpalke kot soglasje strokovnega panela
169 doc. dr. Lea Knez EMŠ Farmacija Potencial za interakcije peroralnih zdravil za zdravljenje raka
170 doc. dr. Lea Knez EMŠ Farmacija Značilnosti antikoagulantnega zdravljeja pri bolnikih z razsejanim rakom pljuč zdravljenih na Kliniki Golnik
171 doc. dr. Lea Knez EMŠ Farmacija (10. sem) Sistematični pregled opazovalnih raziskav učinkovitosti in varnosti zaviralcev imunskih kontrolnih točk pri zdravljenju razsejanega nedrobnoceličnega raka pljuč 18.06.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
172 izr. prof. dr. Petra Kocbek Industrijska farmacija - 2. stopnja Nanovlakna in celjenje ran
173 izr. prof. dr. Petra Kocbek EMŠ Farmacija Vgrajevanje zdravilnih učinkovin v magnetne nanodelce
174 izr. prof. dr. Petra Kocbek EMŠ Farmacija Biološko vrednotenje izdelanih magnetnih nanostruktur
175 izr. prof. dr. Petra Kocbek Industrijska farmacija - 2. stopnja Izdelava in vrednotenje nanovlaken s slabo topno učinkovino
176 izr. prof. dr. Petra Kocbek Kozmetologija UN - 1. stopnja Nanodostavni sistemi s CBD začetek raziskovalnega dela
177 izr. prof. dr. Petra Kocbek Kozmetologija UN - 1. stopnja Nanodelci TiO2 in ZnO v kozmetiki začetek raziskovalnega dela
178 izr. prof. dr. Petra Kocbek EMŠ Farmacija Proučevanje vpliva vgrajene učinkovine na lastnosti hidrofilnih nanovlaken začetek raziskovalnega dela
179 izr. prof. dr. Petra Kocbek EMŠ Farmacija (10. sem) Razvoj in vrednotenje polimernih nanovlaken s simvastatinom 19.06.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
180 izr. prof. dr. Petra Kocbek Industrijska farmacija - 2. stopnja Razvoj nanovlaken na osnovi hitosana in alginata za celjenje ran 22.10.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
181 izr. prof. dr. Petra Kocbek EMŠ Farmacija (10. sem) Sušenje disperzij nanodelcev z metodo elektrostatskega sukanja 19.11.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
182 izr. prof. dr. Petra Kocbek EMŠ Farmacija (10. sem) Uporaba tehnologije elektrostatskega sukanja za sušenje disperzij superparamagnetnih nanodelcev 17.12.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
183 izr. prof. dr. Nina Kočevar Glavač Kozmetologija UN - 1. stopnja Vrednotenje senzoričnih lastnosti hidrogela z izvlečkom bele jelke
184 izr. prof. dr. Nina Kočevar Glavač EMŠ Farmacija Analize hidrolatov rožmarina
185 izr. prof. dr. Nina Kočevar Glavač Kozmetologija UN - 1. stopnja Vrednotenje senzoričnih lastnosti lastno izdelanega trdnega šampona za lase s površinsko aktivnimi snovmi naravnega izvora
186 izr. prof. dr. Nina Kočevar Glavač Kozmetologija UN - 1. stopnja Raziskava oglaševalskih navedb izdelkov naravne kozmetike na slovenskem trgu 17.12.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
187 izr. prof. dr. Nina Kočevar Glavač Industrijska farmacija - 2. stopnja Analiza sestave ekstraktov bele jelke (Abies alba), pridobljenih s subkritično vodo, in vrednotenje njihove antioksidativne aktivnosti 15.04.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
188 prof. dr. Janko Kos EMŠ Farmacija Vloga katepsinov B in X pri napredovanju raka
189 prof. dr. Mitja Kos EMŠ Farmacija Raziskava trga dela magistrov farmacije v lekarniški dejavnosti začetek raziskovalnega dela
190 prof. dr. Mitja Kos EMŠ Farmacija Programi zgodnjega dostopa do zdravil- fokusna skupina ključnih deležnikov začetek raziskovalnega dela
191 prof. dr. Mitja Kos EMŠ Farmacija (10. sem) Primerjava uporabe vprašalnika in metode štetja osnovnih enot zdravil za vrednotenje sodelovanja pacientov s hipertenzijo 20.03.2021 prijava teme diplomske/magistrske naloge
192 prof. dr. Mitja Kos Industrijska farmacija - 2. stopnja Ovrednotenje značilnosti predpisovalcev ambulantno predpisanih zdravil v Sloveniji 21.12.2021 prijava teme diplomske/magistrske naloge
193 prof. dr. Mitja Kos EMŠ Farmacija (10. sem) Razvoj klepetalnega robota na temo zdravljenja z zdravili za laično javnost: zagotavljanje vsebinske veljavnosti 28.02.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
194 prof. dr. Mitja Kos EMŠ Farmacija (10. sem) Sodelovanje in vztrajanje pacientov z multiplo sklerozo pri zdravljenju z zdravili v Sloveniji 22.10.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
195 prof. dr. Mitja Kos EMŠ Farmacija (10. sem) Krovni pregled raziskav sistemov za podporo kliničnemu odločanju o zdravljenju z zdravili 18.02.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
196 prof. dr. Samo Kreft EMŠ Farmacija (10. sem) Ugotavljanje vsebnosti tropanskih alkaloidov v tradicionalnih pripravkih iz kranjske bunike (Scopolia carniolica) 21.09.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
197 prof. dr. Albin Kristl Kozmetologija UN - 1. stopnja Ovrednotenje nekaterih kozmetičnih izdelkov (za nego kože, las…; za čiščenje zob, ustne votline… itd) z vidika uporabe pufrnih raztopin na slovenskem trgu. Več tem.
198 prof. dr. Albin Kristl EMŠ Farmacija Literaturni pregled in analiza zbranih podatkov o nemešajočem vodnem sloju v eksperimentalnih modelih za napovedovanje absorpcije
199 prof. dr. Albin Kristl EMŠ Farmacija Literaturni pregled in analiza podatkov o vrednotenju logP na osnovi vrednosti standardne Gibbsove proste energije (ΔG°)
200 doc. dr. Igor Locatelli EMŠ Farmacija (10. sem) Vpliv podobnih bioloških zdravil na trende cen originalnih bioloških zdravil v Republiki Sloveniji 24.10.2021 prijava teme diplomske/magistrske naloge
201 doc. dr. Igor Locatelli Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Optimizacija časa dekalcinacije kostnega tkiva v histopatološkem laboratoriju 20.03.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
202 doc. dr. Igor Locatelli EMŠ Farmacija (10. sem) Sistematični pregled raziskav razširjenosti motnje pozornosti s hiperaktivnostjo 18.06.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
203 doc. dr. Igor Locatelli EMŠ Farmacija (10. sem) Sistematični pregled opazovalnih raziskav vpliva novejših antidiabetikov na klinične izide pri bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 2 19.06.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
204 doc. dr. Igor Locatelli Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Sistematični pregled kliničnih raziskav o učinkovitosti in varnosti cepiv za preprečevanje bolezni COVID-19 27.08.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
205 doc. dr. Igor Locatelli EMŠ Farmacija (10. sem) Vrednotenje kakovosti raziskav razširjenosti motnje pozornosti s hiperaktivnostjo 19.11.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
206 doc. dr. Igor Locatelli EMŠ Farmacija (10. sem) Vzorci ambulantnega predpisovanja opioidnih analgetikov v Sloveniji v obdobju med 2010 in 2019 19.11.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
207 prof. dr. Lucija Peterlin Mašič EMŠ Farmacija Vrednotenje estrogenega delovanja raznih spojin in vitro.
208 prof. dr. Lucija Peterlin Mašič EMŠ Farmacija Sinteza novih zaviralcev ionskih kanalov Kv1.3
209 prof. dr. Lucija Peterlin Mašič EMŠ Farmacija Sinteza novih zaviralcev ionskih kanalov 10.1.
210 prof. dr. Lucija Peterlin Mašič EMŠ Farmacija Sinteza spojin s ciljanjem na mitohondrije.
211 prof. dr. Lucija Peterlin Mašič EMŠ Farmacija vrednotenje varnosti-teoretična naloga s področja toksikologije
212 prof. dr. Lucija Peterlin Mašič EMŠ Farmacija Optimizacija novih protibakterijskih učinkovin in vrednotenje njihovih lastnosti.
213 prof. dr. Lucija Peterlin Mašič EMŠ Farmacija (10. sem) Vrednotenje vezave bisfenolov na estrogenski receptor alfa s farmakofornimi modeli in virtualnim rešetanjem 18.06.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
214 prof. dr. Lucija Peterlin Mašič Industrijska farmacija - 2. stopnja Vrednotenje varnosti dermalne in sistemske uporabe retinoidov v nosečnosti 22.10.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
215 prof. dr. Lucija Peterlin Mašič EMŠ Farmacija (10. sem) Varnostni vidiki umika zdravil s tržišča med leti 1960 in 2018 18.02.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
216 prof. dr. Lucija Peterlin Mašič EMŠ Farmacija (10. sem) Vrednotenje smernic za neklinične varnostne študije, namenjene podpori razvoja pediatričnih zdravil 18.02.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
217 prof. dr. Mojca Lunder Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Diagnostična uporabnost določanja alergogene aktivnosti preko aktivacije senzibiliziranih mastocitov pri alergiji za strup čebele ali ose 19.06.2022 zaključek raziskovalnega dela
218 doc. dr. Lovro Žiberna EMŠ Farmacija (10. sem) Vpliv izbranih zdravilnih učinkovin na citotoksično delovanje dopamina na človeške endotelijske celice in podganje astrocite 17.06.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
219 prof. dr. Janja Marc EMŠ Farmacija Iskanje biokemijskih in genetskih označevalcev težavnega prebolevanja COVID19
220 prof. dr. Janja Marc Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Iskanje biokemisjkih in genetskih označevalcev težavnega prebolevanja COVID190
221 prof. dr. Janja Marc EMŠ Farmacija Funkcijsko vrednotenje genetskih tarč povezanih z razvojem mišično-skeletnih bolezni
222 prof. dr. Janja Marc Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Funkcijsko vrednotenje genetskih tarč povezanih z razvojem mišično-skeletnih bolezni
223 prof. dr. Janja Marc Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Ocena diagnostične uporabnosti različnih serumskih in genetskih označevalcev
224 prof. dr. Janja Marc EMŠ Farmacija Ocena diagnostične uporabnosti različnih serumskih in genetskih označevalcev
225 prof. dr. Janja Marc EMŠ Farmacija (10. sem) Povezanost serumskih ravni feritina z načinom prebolevanja covid 19 18.03.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
226 izr. prof. dr. Martina Gobec EMŠ Farmacija (10. sem) Vrednotenje rutenijevih kinazolinskih kompleksov kot induktorjev celične smrti 17.06.2018 prijava teme diplomske/magistrske naloge
227 izr. prof. dr. Martina Gobec EMŠ Farmacija (10. sem) Vpliv zavrtja sinteze holesterola na cirkadiano uro 22.02.2020 prijava teme diplomske/magistrske naloge
228 izr. prof. dr. Martina Gobec Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Biološko vrednotenje himernih molekul kot modulatorjev O-GlcNAc transferaze in vitro 15.04.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
229 prof. dr. Matjaž Jeras EMŠ Farmacija (10. sem) Primerjava izražanja molekulskih označevalcev ter sposobnosti osteogeneze skeletnih matičnih celic bolnikov z zgodnjo in pozno obliko osteoartroze 21.09.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
230 izr. prof. dr. Milan Skitek Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Izvedba verifikacije merilnih postopkov v medicinskem laboratoriju na hematološkem analizatorju 20.05.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
231 prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan EMŠ Farmacija Mehanizmi odpornosti celic KLL na tarčna zdravila
232 prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan EMŠ Farmacija Odpornosti celic KLL na tarčna zdravila
233 prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan EMŠ Farmacija Farmakogenetika tiopurinov
234 prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan EMŠ Farmacija Predklinični razvoj zdravil - in vitro modeli
235 doc. dr. Mateja Pirš EMŠ Farmacija (10. sem) Občutljivost slovenskih izolatov enterobakterij za fosfomicin in primerjava metod za določitev občutljivosti za fosfomicin 22.10.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
236 izr. prof. dr. Janez Mravljak EMŠ Farmacija Resveratrol pri preprečevanju srčno-žilnih bolezni - pregled literature in metaanaliza
237 izr. prof. dr. Janez Mravljak EMŠ Farmacija Sistematični pregled učinkovitosti in varnosti monoklonskih protiteles usmerjenih proti ligandu ali receptorju CGRP za preprečevanje migrene
238 izr. prof. dr. Janez Mravljak EMŠ Farmacija PREGLED IZIDOV RAZISKAV O VLOGI VITAMINA D PRI SLADKORNI BOLEZNI TIPA 2
239 izr. prof. dr. Janez Mravljak EMŠ Farmacija Sinteza protibakterijskih učinkovin - inhibitorji biosinteze celične stene C. difficile
240 izr. prof. dr. Janez Mravljak Kozmetologija UN - 1. stopnja Kinetika pretvorb trans-resveratrola znotraj mikroemulzij 08.09.2019 prijava teme diplomske/magistrske naloge
241 izr. prof. dr. Janez Mravljak Industrijska farmacija - 2. stopnja Vrednotenje polifenolnih antioksidantov z metodo antioksidativne kapacitete redukcije bakrovih(II) ionov 18.12.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
242 izr. prof. dr. Janez Mravljak Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Pregled urinskih bioloških označevalcev Alzheimerjeve in Parkinsonove bolezni 18.03.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
243 izr. prof. dr. Janez Mravljak Kozmetologija UN - 1. stopnja Literaturni pregled vpliva melatonina na fotostaranje kože 18.03.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
244 izr. prof. dr. Janez Mravljak Industrijska farmacija - 2. stopnja Pregled izsledkov raziskav o vlogi vitamina D pri depresivnih motnjah 18.03.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
245 prof. dr. Aleš Obreza EMŠ Farmacija Sinteza novih biološko aktivnih molekul (jesen 2022)
246 prof. dr. Aleš Obreza Industrijska farmacija - 2. stopnja Sintezna naloga
247 prof. dr. Aleš Obreza EMŠ Farmacija Sintezna naloga
248 prof. dr. Aleš Obreza Kozmetologija UN - 1. stopnja Sinteza in olfaktorno vrednotenje derivatov evgenola in izoevgenola začetek raziskovalnega dela
249 prof. dr. Aleš Obreza EMŠ Farmacija Sintezna naloga začetek raziskovalnega dela
250 prof. dr. Aleš Obreza Kozmetologija UN - 1. stopnja Sintezno delo z namenom proučevanja vonja različnih derivatov (konec leta 2021) začetek raziskovalnega dela
251 prof. dr. Aleš Obreza EMŠ Farmacija Naloga s področja zgodovine farmacije začetek raziskovalnega dela
252 prof. dr. Aleš Obreza EMŠ Farmacija Izbrana sintezna naloga po dogovoru (predvidoma spomladi 2022) začetek raziskovalnega dela
253 prof. dr. Aleš Obreza EMŠ Farmacija Sinteza zaviralcev levkocitne elastaze začetek raziskovalnega dela
254 prof. dr. Aleš Obreza EMŠ Farmacija (10. sem) Sveti Rok, zavetnik pred kužnimi boleznimi, v cerkvah Ljubljanske nadškofije 18.09.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
255 prof. dr. Aleš Obreza Kozmetologija UN - 1. stopnja Sinteza in olfaktorno vrednotenje derivatov cinamil alkohola in cimetove kisline 15.04.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
256 prof. dr. Aleš Obreza EMŠ Farmacija (10. sem) Načrtovanje in sinteza različnih amidov 4-amino- in 4-aminometilpiperidinov kot zaviralcev imunoproteasoma 16.04.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
257 prof. dr. Joško Osredkar Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Določanje označevalcev oksidativnega stresa, ditirozina in heksanoillizina v urinu otrok s spektrom avtističnih motenj 18.01.2020 prijava teme diplomske/magistrske naloge
258 prof. dr. Joško Osredkar EMŠ Farmacija (10. sem) Pomen določanja razmerja triptofana in kinurenina v urinu otrok z motnjo avtističnega spektra 22.02.2021 prijava teme diplomske/magistrske naloge
259 prof. dr. Joško Osredkar Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Določanje nekaterih označevalcev oksidativnega stresa pri pacientih z napredovalim rakom trebušne slinavke 21.05.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
260 prof. dr. Joško Osredkar EMŠ Farmacija (10. sem) Pomen koncentracije prokalcitonina v serumu pri pacientih okuženih s SARS-CoV-2 18.06.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
261 doc. dr. Stane Pajk EMŠ Farmacija Sinteza triazolnih analogov tetrahidropiranskega tipa zaviralca InhA
262 doc. dr. Stane Pajk EMŠ Farmacija Spremljanje poteka reakcij z NMR spektroskopijo
263 doc. dr. Stane Pajk EMŠ Farmacija Sinteza derivatov 1,2,3,4-tetrahidropirolo[1,2-a]pirazinskega tipa zaviralca mikobakterijskega encima InhA
264 doc. dr. Stane Pajk EMŠ Farmacija Priprava knjižnice spojin z dvojno klik reakcijo začetek raziskovalnega dela
265 doc. dr. Stane Pajk EMŠ Farmacija Sinteza fluorescenčnih označevalcev bakterijskega biofilma začetek raziskovalnega dela
266 doc. dr. Stane Pajk EMŠ Farmacija (10. sem) Vpliv bioizosterne zamenjave tiadiazola s triazolom na zaviralno delovanje pri tiadiazolnem zaviralcu InhA 27.08.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
267 doc. dr. Stane Pajk EMŠ Farmacija (10. sem) Literaturni pregled in ocena zdravstvene trditve izbranih zdravilnih učinkovin in prehranskih dopolnil z domnevnim učinkom upočasnjevanja staranja 27.08.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
268 doc. dr. Stane Pajk Industrijska farmacija - 2. stopnja Ocena ustreznosti analiznih postopkov za vrednotenje stabilnosti natrijevega pantoprazolata 27.08.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
269 doc. dr. Stane Pajk Industrijska farmacija - 2. stopnja Vpliv zamenjave triptofana s kumarinom na zaviralno aktivnost butirilholin esteraze pri zaviralcih s triptofanskim skeletom 27.08.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
270 doc. dr. Stane Pajk Industrijska farmacija - 2. stopnja Direktna sinteza sin-1,3-diolov iz arilacetofenonov in acetilen magnezijevega bromida 27.08.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
271 doc. dr. Stane Pajk EMŠ Farmacija (10. sem) Optimizacija in validacija reverznofazne tekočinske kromatografske metode za analizo trans-cinamaldehida in njegovih nečistot 17.12.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
272 doc. dr. Stane Pajk EMŠ Farmacija (10. sem) Sinteza okoljsko občutljivih fluorescenčnih sond na osnovi nilsko rdečega za označevanje lipidnih membran 21.01.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
273 doc. dr. Stane Pajk EMŠ Farmacija (10. sem) Sinteza in vrednotenje fluorescenčnih sond na osnovi kumarina in lantanidnih kompleksov za označevanje lipofilnih struktur 18.02.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
274 doc. dr. Stane Pajk EMŠ Farmacija (10. sem) Sinteza derivatov 1,2,3,4-tetrahidropirolo[1,2-a]pirazina kot zaviralcev mikobakterijskega encima InhA 18.02.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
275 doc. dr. Stane Pajk EMŠ Farmacija (10. sem) Analiza linkozamidnih antibiotikov in njihovih metabolitov z elektrokemijsko analizo sklopljeno z masno spektrometrijo 18.02.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
276 doc. dr. Stane Pajk EMŠ Farmacija (10. sem) Sinteza okoljsko občutljivih fluorescenčnih sond na osnovi stirila, primernih za označevanje bioloških membran 18.03.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
277 doc. dr. Stane Pajk EMŠ Farmacija (10. sem) Proučevanje razgradnje izbranih komercialno dostopnih površinsko aktivnih snovi po izpostavitvi različnim stresnim pogojem 19.03.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
278 prof. dr. Odon Planinšek Industrijska farmacija - 2. stopnja Izdelava trdnih disperzij fenofibrata s soprecirano pomožno snovjo in stiskanje orodisperzibilnih tablet
279 prof. dr. Odon Planinšek EMŠ Farmacija Razvoj pomožih snovi z veliko specifino površino za izdelavo orodisperzibilnih tablet
280 prof. dr. Odon Planinšek Industrijska farmacija - 2. stopnja Razvoj pomožih snovi z veliko specifino površino za izdelavo orodisperzibilnih tablet
281 prof. dr. Odon Planinšek EMŠ Farmacija Razvoj zdravila za zaužitje s slamico.
282 prof. dr. Odon Planinšek Industrijska farmacija - 2. stopnja Razvoj zdravila za zaužitje s slamico.
283 prof. dr. Odon Planinšek Industrijska farmacija - 2. stopnja Izdelava trdnih disperzij fenofibrata s soprecirano pomožno snovjo in stiskanje orodisperzibilnih tablet
284 prof. dr. Odon Planinšek Industrijska farmacija - 2. stopnja Izdelava trdnih disperzij fenofibrata s soprecirano pomožno snovjo in stiskanje orodisperzibilnih tablet
285 prof. dr. Odon Planinšek Industrijska farmacija - 2. stopnja Izdelava trdnih disperzij fenofibrata s soprecirano pomožno snovjo in stiskanje orodisperzibilnih tablet
286 prof. dr. Odon Planinšek Industrijska farmacija - 2. stopnja Izdelava trdnih disperzij fenofibrata s soprecirano pomožno snovjo in stiskanje orodisperzibilnih tablet začetek raziskovalnega dela
287 prof. dr. Odon Planinšek Industrijska farmacija - 2. stopnja Proučevanje lastnosti delcev, izdelanih s kristalizacijo paracetamola v suspenziji pomožne snovi, in iz njih izdelanih tablet 15.09.2020 prijava teme diplomske/magistrske naloge
288 prof. dr. Odon Planinšek EMŠ Farmacija (10. sem) Optimizacija procesa sferične kristalizacije s pristopom načrtovanja eksperimentov za maksimiranje deleža alfa-laktoze monohidrata 18.06.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
289 prof. dr. Odon Planinšek Industrijska farmacija - 2. stopnja Razvoj koprocesiranega mezoporoznega silicijevega dioksida z disaharidi, polioli in polimeri za direktno tabletiranje 27.08.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
290 prof. dr. Odon Planinšek Industrijska farmacija - 2. stopnja Razvoj in vrednotenje bukalnih filmov z valsartanom ter bukalnih filmov z metoklopramidom 27.08.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
291 prof. dr. Odon Planinšek EMŠ Farmacija (10. sem) Vrednotenje stisljivosti najpogosteje uporabljenih polnil za direktno stiskanje 18.06.2022 zaključek raziskovalnega dela
292 prof. dr. Odon Planinšek Industrijska farmacija - 2. stopnja Vrednotenje kompatibilnosti paracetamola in ibuprofena v binarnih zmeseh s pomožnimi snovmi z uporabo diferenčne dinamične kalorimetrije 21.09.2022 zaključek raziskovalnega dela
293 doc. dr. Helena Podgornik Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Prepoznava cirkulirajočih endotelijskih celic in endotelijskih prekurzorskih celic s pretočno citometrijo 15.04.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
294 prof. dr. Robert Roškar Kozmetologija UN - 1. stopnja Pregled sestavin kozmetičnih izdelkov z vidika prisotnosti nitrozaminov 18.06.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
295 prof. dr. Robert Roškar EMŠ Farmacija (10. sem) Razvoj in validacija analizne metode na osnovi tekočinske kromatografije, sklopljene s tandemsko masno spektrometrijo, za sočasno vrednotenje vsebnosti nekaterih nitrozaminov v izbranih zdravilih 18.06.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
296 prof. dr. Robert Roškar Industrijska farmacija - 2. stopnja Ugotavljanje vsebnosti klindamicina v dermalnih izdelkih z enostavnimi analiznimi metodami 18.06.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
297 prof. dr. Robert Roškar Kozmetologija UN - 1. stopnja Pregled in uporaba kozmetičnih izdelkov in prehranskih dopolnil s kolagenom na slovenskem tržišču 19.06.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
298 prof. dr. Robert Roškar EMŠ Farmacija (10. sem) Stresno testiranje stabilnosti hidrofilnih vitaminov 15.04.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
299 izr. prof. dr. Saša Čučnik EMŠ Farmacija Korelacija nivojev ustekinumaba z biološkimi označevalci vnetja pri bolnikih z ulceroznim kolitisom
300 izr. prof. dr. Saša Čučnik EMŠ Farmacija Korelacija nivojev ustekinumaba z biološkimi označevalci vnetja pri bolnikih s Crohnovo boleznijo
301 izr. prof. dr. Saša Čučnik Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Primerjava določanja koncentracije ustekinumaba z različnimi metodami v korelaciji s klinični sliko kronične vnetne črevesne bolezni
302 izr. prof. dr. Saša Čučnik Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Vpliv časovnega okna vzorčenja na variabilnost koncetracij ustekinumaba
303 izr. prof. dr. Saša Čučnik Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Novi farmakološki pristopi za blokado nevtrofilnih zunajceličnih pasti 17.06.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
304 doc. dr. Sergej Pirkmajer Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Farmakološko uravnavanje izražanja in delovanja interlevkina-6 v kulturi človeških skeletnomišičnih celic 16.04.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
305 prof. dr. Marija Sollner Dolenc Industrijska farmacija - 2. stopnja Ugotavljanje genostoksičnosti izbranih spojin
306 prof. dr. Marija Sollner Dolenc EMŠ Farmacija Vpliv bisfenolov na moduliranje imunskega odgovora začetek raziskovalnega dela
307 prof. dr. Marija Sollner Dolenc Kozmetologija UN - 1. stopnja Sinteza analogov izbranih alkoholov iz skupine dišav začetek raziskovalnega dela
308 prof. dr. Marija Sollner Dolenc EMŠ Farmacija (10. sem) Napoved vezave zaviralcev gorenja na izbrane jedrne hormonske receptorje in silico 15.03.2021 prijava teme diplomske/magistrske naloge
309 prof. dr. Marija Sollner Dolenc Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Razvoj in optimizacija obdelave tkiv za histološke analize z uporabo 2-propanola 20.03.2021 prijava teme diplomske/magistrske naloge
310 prof. dr. Marija Sollner Dolenc Kozmetologija UN - 1. stopnja Pregled kontaminantov in nedovoljenih snovi v kozmetičnih izdelkih na trgu Evropske unije, prijavljenih v sistem hitrega obveščanja v obdobju 2015-2020 18.06.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
311 prof. dr. Marija Sollner Dolenc EMŠ Farmacija (10. sem) Ocena sestave in varnosti prehranskih dopolnil za razstrupljanje 18.06.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
312 prof. dr. Marija Sollner Dolenc Industrijska farmacija - 2. stopnja Vrednotenje endokrinih učinkov izbranih ftalatov in silico 18.06.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
313 prof. dr. Marija Sollner Dolenc Kozmetologija UN - 1. stopnja Sestava in varnost kozmetičnih izdelkov z izvlečki industrijske konoplje 27.08.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
314 prof. dr. Marija Sollner Dolenc Industrijska farmacija - 2. stopnja Ocena interakcij med glukokortikoidnimi receptorji in flavonoidi ter izoflavonoidi z metodo in silico 21.09.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
315 prof. dr. Marija Sollner Dolenc EMŠ Farmacija (10. sem) Vpliv nekaterih novih sintetičnih kanabinoidov in katinonov na izbrane ionske kanale v srcu 22.10.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
316 prof. dr. Marija Sollner Dolenc Industrijska farmacija - 2. stopnja Pregled in ugotavljanje varnosti sestavin v certificiranih izdelkih za nego kože na slovenskem tržišču 19.11.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
317 prof. dr. Marija Sollner Dolenc EMŠ Farmacija (10. sem) Sinteza disubstituiranih 1,2,4-oksadiazolnih zaviralcev človeške DNA topoizomeraze IIα 21.01.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
318 prof. dr. Marija Sollner Dolenc EMŠ Farmacija (10. sem) Pregled in primerjava pojavnosti in učinkov analogov bisfenola A 18.02.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
319 prof. dr. Marija Sollner Dolenc Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Analiza zasegov in zastrupitev z novimi sintetičnimi opioidi v državah Evropske skupnosti med leti 2008 in 2021 18.02.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
320 prof. dr. Marija Sollner Dolenc EMŠ Farmacija (10. sem) Zloraba različnih psihoaktivnih snovi med študenti slovenskih univerz, pred in med pandemijo SARS-CoV-2 18.03.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
321 doc. dr. Izidor Sosič EMŠ Farmacija Optimizacija sinteze liganda za ubikvitin-ligazo E3 von Hippel-Lindau kot bistvenega gradnika himernih razgrajevalcev
322 izr. prof. dr. Matej Sova EMŠ Farmacija Sinteza cikličnih aminskih derivatov izoksazolo[5,4-d]pirimidina z agonističnim delovanjem na Tollu podobni receptor 7
323 izr. prof. dr. Matej Sova EMŠ Farmacija Načrtovanje in sinteza novih agonistov Tollu podobnega receptorja 7 z imunomodulatornim in protitumornim delovanjem
324 izr. prof. dr. Matej Sova EMŠ Farmacija Sinteza optimiziranih pirimidinskih modulatorjev Tollu podobnega receptorja 8 z imunosupresivnim delovanjem
325 izr. prof. dr. Matej Sova Industrijska farmacija - 2. stopnja Sinteza novih agonistov Tollu podobnega receptorja 7 s protitumornim delovanjem
326 izr. prof. dr. Matej Sova EMŠ Farmacija Načrtovanje, sinteza in vrednotenje dualnih agonistov Tollu podobnega receptorja 7 in 8 z imumodulatornim delovanjem
327 izr. prof. dr. Matej Sova EMŠ Farmacija Načrtovanje in sinteza zaviralcev encima indolamin 2,3-dioksigenaze kot potencialnih protitumornih učinkovin
328 izr. prof. dr. Matej Sova Industrijska farmacija - 2. stopnja Načrtovanje in sinteza zaviralcev encima indolamin 2,3-dioksigenaze kot potencialnih protitumornih učinkovin
329 izr. prof. dr. Matej Sova EMŠ Farmacija (10. sem) Sinteza pirolidinskih, piperidinskih in piperazinskih derivatov 6-(trifluorometil)izoksazolo[5,4-d]pirimidina kot agonistov Tollu podobnega receptorja 7 17.12.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
330 izr. prof. dr. Matej Sova EMŠ Farmacija (10. sem) Sinteza izoksazolopirimidinskih agonistov Tollu podobnega receptorja 7 z različnimi substitucijami na izoksazolnem obroču 21.01.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
331 izr. prof. dr. Matej Sova Industrijska farmacija - 2. stopnja Sinteza derivatov 2-(4-okso-3-fenilizoksazolo[5,4-d]pirimidin-5(4H)-il)-N-fenilacetamida iz različno substituiranih aldehidov in anilinov kot zaviralcev indolamin 2,3-dioksigenaze 1 21.05.2022 zaključek raziskovalnega dela
332 prof. dr. Stanko Srčič EMŠ Farmacija (10. sem) Izdelava in vrednotenje trikomponentne ko-procesirane pomožne snovi 22.05.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
333 prof. dr. Stanko Srčič EMŠ Farmacija (10. sem) Priprava in Hecklova analiza nove koprocesirane pomožne snovi Harke Plus Tab Prime B 27.08.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
334 prof. dr. Borut Štrukelj EMŠ Farmacija (10. sem) Ali zaviranje sinteze holesterola premakne cirkadiano uro človeških jetrnih celic? 15.09.2021 prijava teme diplomske/magistrske naloge
335 prof. dr. Borut Štrukelj EMŠ Farmacija (10. sem) Konstrukcija plazmidov za hkratno inducibilno izražanje dveh rekombinantnih proteinov v mlečnoklislinskih bakterijah 18.06.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
336 prof. dr. Borut Štrukelj EMŠ Farmacija (10. sem) Sinteza aciliranih derivatov epigalokatehingalata in analiza njihove stabilnosti v prisotnosti sesalskih celic 21.01.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
337 prof. dr. Borut Štrukelj EMŠ Farmacija (10. sem) Učinkovitost in varnost novih cepiv na osnovi vnosa DNA ali RNA proti okužbi s SARS-CoV-2 21.01.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
338 doc. dr. Eva Tavčar EMŠ Farmacija Optimizacija etanolne ekstrakcije kanabinoidov iz posušene droge cvetov konoplje (Cannabis sativa L.)
339 izr. prof. dr. Tihomir Tomašič EMŠ Farmacija Načrtovanje, sinteza in vrednotenje novih zaviralcev Hsp90 s protitumornim delovanjem
340 izr. prof. dr. Tihomir Tomašič Industrijska farmacija - 2. stopnja Načrtovanje, sinteza in vrednotenje novih zaviralcev Hsp90 s protitumornim delovanjem
341 izr. prof. dr. Tihomir Tomašič EMŠ Farmacija Načrtovanje in sinteza zaviralcev bakterijske DNA-giraze in topoizomeraze IV z nizkim potencialom za razvoj rezistence
342 izr. prof. dr. Tihomir Tomašič EMŠ Farmacija Vrednotenje antiproliferativnega delovanja zaviralcev Hsp90 na rakavih celičnih linijah
343 izr. prof. dr. Tihomir Tomašič Industrijska farmacija - 2. stopnja Vrednotenje antiproliferativnega delovanja zaviralcev Hsp90 na rakavih celičnih linijah
344 izr. prof. dr. Tihomir Tomašič EMŠ Farmacija Uporaba metod molekulskega modeliranja za proučevanje kompleksov protein-ligand
345 izr. prof. dr. Tihomir Tomašič EMŠ Farmacija Načrtovanje in sinteza zaviralcev napetostno odvisnih kalijevih kanalov
346 izr. prof. dr. Tihomir Tomašič Industrijska farmacija - 2. stopnja Sinteza novih triazolov kot zaviralcev Hsp90 z antiproliferativnim delovanjem
347 izr. prof. dr. Tihomir Tomašič EMŠ Farmacija Sinteza piperidinskih zaviralcev C-končne domene proteina toplotnega šoka 90 začetek raziskovalnega dela
348 izr. prof. dr. Tihomir Tomašič EMŠ Farmacija Sinteza analogov spojine TVS-23 kot alosteričnih zaviralcev Hsp90 začetek raziskovalnega dela
349 izr. prof. dr. Tihomir Tomašič EMŠ Farmacija Vrednotenje delovanja zaviralcev Hsp90 v različnih rakavih celičnih linijah začetek raziskovalnega dela
350 izr. prof. dr. Tihomir Tomašič Industrijska farmacija - 2. stopnja Odkrivanje novih alosteričnih zaviralcev bakterijske DNA-giraze z računalniškimi metodami začetek raziskovalnega dela
351 izr. prof. dr. Tihomir Tomašič EMŠ Farmacija Načrtovanje novih zaviralcev protein-protein interakcije med Hsp90 in košaperonom Cdc37 začetek raziskovalnega dela
352 izr. prof. dr. Tihomir Tomašič EMŠ Farmacija Sinteza zaviralcev napetostno odvisnega kalijevega kanala 1.3 začetek raziskovalnega dela
353 izr. prof. dr. Tihomir Tomašič Industrijska farmacija - 2. stopnja Proučevanje načina vezave zaviralcev proteina toplotnega šoka Hsp90 s protivirusnim delovanjem z molekulskim sidranjem 21.05.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
354 izr. prof. dr. Tihomir Tomašič EMŠ Farmacija (10. sem) Sinteza in biološko vrednotenje halogeniranih piperidinskih zaviralcev proteina Hsp90 z antiproliferativnim delovanjem 18.06.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
355 izr. prof. dr. Tihomir Tomašič EMŠ Farmacija (10. sem) Sinteza novih selektivnih zaviralcev Hsp90β z N-fenilpirolamidnim ogrodjem 18.03.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
356 izr. prof. dr. Tihomir Tomašič EMŠ Farmacija (10. sem) Sinteza 4,5,6,7-tetrahidrobenzotiazolnih zaviralcev C-končne domene proteina toplotnega šoka 90 15.04.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
357 doc. dr. Jurij Trontelj EMŠ Farmacija (10. sem) Optimizacija izbranih ključnih pogojev za sproščanje v umetnem želodčnem simulatorju naslednje generacije 21.09.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
358 doc. dr. Jurij Trontelj Industrijska farmacija - 2. stopnja Razvoj in validacija metode za merjenje protimikrobnih učinkovin v površinskih vodah s tekočinsko kromatografijo s tandemsko masno spektrometrijo 18.02.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
359 doc. dr. Jurij Trontelj EMŠ Farmacija (10. sem) Simulacija migracijskega motoričnega kompleksa na napravi za posnemanje gibanja želodca 19.03.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
360 doc. dr. Jurij Trontelj Industrijska farmacija - 2. stopnja Razgradnja izbranih okoljsko problematičnih učinkovin z ultrafinimi mehurčki ozona in s fotokatalitsko aktivnimi tankimi plastmi TiO2 15.04.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
361 izr. prof. dr. Urban Švajger Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Ovrednotenje osnovnih funkcijskih sposobnosti celične imunosti pri mladih in starih miškah 19.10.2020 prijava teme diplomske/magistrske naloge
362 izr. prof. dr. Tomaž Vovk EMŠ Farmacija (10. sem) Klinično in finančno vrednotenje intervencij kliničnega farmacevta v psihiatrični bolnišnici Ormož 24.10.2021 prijava teme diplomske/magistrske naloge
363 izr. prof. dr. Tomaž Vovk EMŠ Farmacija (10. sem) Retrospektivna analiza farmakoterapije akutno dializiranih bolnikov v Splošni bolnišnici "dr. Franca Derganca" Nova Gorica 18.06.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
364 izr. prof. dr. Tomaž Vovk EMŠ Farmacija (10. sem) Sistematični pregled in metaanaliza vpliva zdravil na kakovost življenja bolnikov s kronično vnetno črevesno boleznijo 19.11.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
365 izr. prof. dr. Tomaž Vovk EMŠ Farmacija (10. sem) Sistematični pregled in metaanaliza kazalnikov oksidativnega stresa pri kronični vnetni črevesni bolezni 17.12.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
366 izr. prof. dr. Tomaž Vovk EMŠ Farmacija (10. sem) Primarna profilaksa z granulocitne kolonije spodbujajočim dejavnikom pri bolnikih z difuznim velikoceličnim limfomom B 17.12.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
367 izr. prof. dr. Tomaž Vovk EMŠ Farmacija (10. sem) Vezava izbranih protimikrobnih učinkovin na hemoadsorbent Cytosorb in vitro 18.02.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
368 izr. prof. dr. Tomaž Vovk EMŠ Farmacija (10. sem) Povezava kazalnikov oksidativnega stresa z aktivnostjo kronične vnetne črevesne bolezni pri zdravljenju z ustekinumabom 18.02.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
369 izr. prof. dr. Tomaž Vovk Industrijska farmacija - 2. stopnja Razvoj bioanalizne metode za določanje plazemskih koncentracij protimikrobnih učinkovin s tekočinsko kromatografijo visoke ločljivosti 15.04.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
370 izr. prof. dr. Simon Žakelj EMŠ Farmacija Določanje termodinamske topnosti in presejanje permeabilnosti novih zaviralcev bakterijskih topoizomeraz začetek raziskovalnega dela
371 izr. prof. dr. Simon Žakelj EMŠ Farmacija Permeabilnost izbranih učinkovin skozi spontano transformirano Caco-2 linijo s sposobnostjo hitre vzpostavitve integritete začetek raziskovalnega dela
372 izr. prof. dr. Simon Žakelj EMŠ Farmacija Določanje kislinsko bazičnih lastnosti spojin z gradientno kromatografsko tehniko začetek raziskovalnega dela
373 izr. prof. dr. Simon Žakelj EMŠ Farmacija Literaturni pregled uporabe transdermalne absorpcije in izdelava baze podatkov transdermalno uporabljanih učinkovin začetek raziskovalnega dela
374 izr. prof. dr. Simon Žakelj EMŠ Farmacija (10. sem) Preskušanje in izboljšave opredelitve celičnega permeabilnostnega modela s sočasno uporabo velikega števila modelnih učinkovin 18.02.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
375 izr. prof. dr. Simon Žakelj EMŠ Farmacija (10. sem) Literaturni pregled farmakokinetičnih procesov po subkutani aplikaciji monoklonskih protiteles 18.03.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
376 izr. prof. dr. Simon Žakelj Kozmetologija UN - 1. stopnja Določitev aktivnega in pasivnega transporta parabenov skozi biološke bariere in vitro 15.04.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
377 izr. prof. dr. Simon Žakelj EMŠ Farmacija (10. sem) Uporaba ultrazvoka za mešanje pri določanju termodinamske topnosti velikega števila modelnih spojin 15.04.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
378 prof. dr. Anamarija Zega Kozmetologija UN - 1. stopnja Sinteza etilsečninskih derivatov benzotiazol-2-amina kot zaviralcev bakterijskih topoizomeraz 27.08.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
379 izr. prof. dr. Nace Zidar EMŠ Farmacija Načrtovanje in sinteza modulatorjev napetostno odvisnih ionskih kanalov
380 izr. prof. dr. Nace Zidar Industrijska farmacija - 2. stopnja Načrtovanje in sinteza modulatorjev napetostno odvisnih ionskih kanalov
381 izr. prof. dr. Nace Zidar EMŠ Farmacija Načrtovanje in sinteza zaviralcev bakterijskih DNA-topoizomeraz
382 izr. prof. dr. Nace Zidar Industrijska farmacija - 2. stopnja Načrtovanje in sinteza zaviralcev bakterijskih DNA-topoizomeraz
383 izr. prof. dr. Nace Zidar EMŠ Farmacija Načrtovanje in sinteza zaviralcev Hsp90
384 izr. prof. dr. Nace Zidar Industrijska farmacija - 2. stopnja Načrtovanje in sinteza zaviralcev Hsp90
385 izr. prof. dr. Nace Zidar EMŠ Farmacija Razvoj ATP-kompetitivnih zaviralcev človeške DNA-topoizomeraze II začetek raziskovalnega dela
386 izr. prof. dr. Nace Zidar EMŠ Farmacija Sinteza zaviralcev čoveške DNA-topoizomeraze II začetek raziskovalnega dela
387 izr. prof. dr. Nace Zidar Kozmetologija UN - 1. stopnja Sinteza zaviralcev proteina toplotnega šoka Hsp90 začetek raziskovalnega dela
388 izr. prof. dr. Nace Zidar EMŠ Farmacija Sinteza modulatorjev napetostno odvisnih natrijevih kanalov začetek raziskovalnega dela
389 izr. prof. dr. Nace Zidar EMŠ Farmacija Sinteza zaviralcev proteina toplotnega šoka (Hsp90) začetek raziskovalnega dela
390 izr. prof. dr. Nace Zidar EMŠ Farmacija (10. sem) Sinteza in vrednotenje 3,4-dikloro-5-metil-N-fenilpirolamidnih zaviralcev DNA-giraze B 17.12.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
391 izr. prof. dr. Nace Zidar EMŠ Farmacija (10. sem) Sinteza N-fenilindolamidnih zaviralcev proteina Hsp90 18.02.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
392 doc. dr. Špela Zupančič EMŠ Farmacija Ravoj nanovlaken s probiotiki
393 doc. dr. Špela Zupančič Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Izdelava nanodelcev z elektrorazprševanjem
394 doc. dr. Špela Zupančič EMŠ Farmacija Razvoj nanovlaken
395 doc. dr. Špela Zupančič EMŠ Farmacija Optimizacija sušenja disperzije nanostrukturiranih lipidnih nosilcev z liofilizacijo začetek raziskovalnega dela
396 doc. dr. Špela Zupančič EMŠ Farmacija Izdelava nanovlaken s potencialnimi probiotiki za zdravljenje parodontalne bolezni začetek raziskovalnega dela
397 doc. dr. Špela Zupančič EMŠ Farmacija (10. sem) Vpliv topil in procesnih parametrov na izdelavo liposomov z metodo injiciranja 27.08.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
398 doc. dr. Špela Zupančič EMŠ Farmacija (10. sem) Vgrajevanje težko topne učinkovine v liposome in nanostrukturirane lipidne nosilce 19.11.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
399 doc. dr. Špela Zupančič EMŠ Farmacija (10. sem) Izdelava in vrednotenje nanovlaken iz titanovega oksinitrida in ogljika 15.04.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
400 izr. prof. dr. Alenka Zvonar Pobirk EMŠ Farmacija Razvoj in solidifikacija na lipidih osnovanih sistemov
401 izr. prof. dr. Alenka Zvonar Pobirk Industrijska farmacija - 2. stopnja Kapsuliranje slabo vodotopnih vitaminov in antioksidantov
402 izr. prof. dr. Alenka Zvonar Pobirk Kozmetologija UN - 1. stopnja Teoretična naloga z izbranega področja
403 izr. prof. dr. Alenka Zvonar Pobirk Industrijska farmacija - 2. stopnja Formuliranje in situ gelirajočih lipidnih formulacij
404 izr. prof. dr. Alenka Zvonar Pobirk Kozmetologija UN - 1. stopnja Študija izbranega področja kozmetologije
405 izr. prof. dr. Alenka Zvonar Pobirk Industrijska farmacija - 2. stopnja Izdelava disperzibilne formulacije vitamina C s podaljšanim sproščanjem
406 izr. prof. dr. Alenka Zvonar Pobirk Industrijska farmacija - 2. stopnja Razvoj in solidifikacija na lipidih osnovanih sistemov
407 izr. prof. dr. Alenka Zvonar Pobirk EMŠ Farmacija Na lipidih osnovani sistemi (za peroralno/dermalno aplikacijo)
408 izr. prof. dr. Alenka Zvonar Pobirk Industrijska farmacija - 2. stopnja Vpliv sestave samo-mikroemulgirajočega sistema in deleža vodne faze v disperziji za granuliranje, na lastnosti zrnc izdelanih z vlažnim granuliranjem 18.06.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
409 izr. prof. dr. Alenka Zvonar Pobirk Kozmetologija UN - 1. stopnja Pregled kozmetičnih izdelkov, namenjenih negi in prekrivanju nepravilnosti aknaste kože 21.05.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
Mentor/-ica št. dodeljenih tem št. potrjenih tem na senatu UL FFA skupno število aktivnih tem
izr. prof. dr. Pegi Ahlin Grabnar 3 4 7
izr. prof. dr. Aleš Berlec 0 1 1
doc. dr. Aleš Jerin 0 2 2
prof. dr. Marko Anderluh 4 1 5
izr. prof. dr. Anja Pišlar 3 1 4
izr. prof. dr. Barbara Ostanek 4 3 7
doc. dr. Biljana Janković 0 1 1
prof. dr. Marija Bogataj 1 2 3
prof. dr. Borut Božič 2 0 2
doc. dr. Mojca Božič Mijovski 1 0 1
izr. prof. dr. Tomaž Bratkovič 4 1 5
izr. prof. dr. Bojan Doljak 0 1 1
izr. prof. dr. Rok Dreu 0 2 2
doc. dr. Urša Pečar Fonović 2 1 3
prof. dr. Franc Vrečer 0 2 2
doc. dr. Rok Frlan 5 3 8
prof. dr. Mirjana Gašperlin 2 3 5
prof. dr. Stanislav Gobec 0 1 1
doc. dr. Mirjam Gosenca Matjaž 9 0 9
doc. dr. Nejc Horvat 2 4 6
prof. dr. Janez Ilaš 0 2 2
izr. prof. dr. Ilija German Ilić 6 1 7
izr. prof. dr. Irena Preložnik Zupan 0 3 3
prof. dr. Iztok Grabnar 5 1 6
izr. prof. dr. Žiga Jakopin 4 5 9
prof. dr. Janez Kerč 0 4 4
doc. dr. Janja Zupan 4 2 6
izr. prof. dr. Nataša Karas Kuželički 1 3 4
prof. dr. Katarina Trebušak Podkrajšek 0 2 2
izr. prof. dr. Mojca Kerec Kos 7 1 8
Mojca Kerec-Kos 2 0 2
doc. dr. Damijan Knez 1 4 5
doc. dr. Lea Knez 7 1 8
izr. prof. dr. Petra Kocbek 4 4 8
izr. prof. dr. Nina Kočevar Glavač 2 2 4
prof. dr. Janko Kos 0 0 0
prof. dr. Mitja Kos 2 5 7
prof. dr. Samo Kreft 0 1 1
prof. dr. Albin Kristl 0 0 0
doc. dr. Igor Locatelli 0 7 7
prof. dr. Lucija Peterlin Mašič 0 4 4
prof. dr. Mojca Lunder 0 1 1
doc. dr. Lovro Žiberna 0 1 1
prof. dr. Janja Marc 0 1 1
izr. prof. dr. Martina Gobec 0 3 3
prof. dr. Matjaž Jeras 0 1 1
izr. prof. dr. Milan Skitek 0 1 1
prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan 2 0 2
doc. dr. Mateja Pirš 0 1 1
izr. prof. dr. Janez Mravljak 3 5 8
prof. dr. Aleš Obreza 8 3 11
prof. dr. Joško Osredkar 0 4 4
doc. dr. Stane Pajk 2 12 14
prof. dr. Odon Planinšek 2 6 8
doc. dr. Helena Podgornik 0 1 1
prof. dr. Robert Roškar 0 5 5
izr. prof. dr. Saša Čučnik 0 1 1
doc. dr. Sergej Pirkmajer 0 1 1
prof. dr. Marija Sollner Dolenc 3 13 16
doc. dr. Izidor Sosič 0 0 0
izr. prof. dr. Matej Sova 1 3 4
prof. dr. Stanko Srčič 0 2 2
prof. dr. Borut Štrukelj 0 4 4
doc. dr. Eva Tavčar 1 0 1
izr. prof. dr. Tihomir Tomašič 6 4 10
doc. dr. Jurij Trontelj 0 4 4
izr. prof. dr. Urban Švajger 0 1 1
izr. prof. dr. Tomaž Vovk 0 8 8
izr. prof. dr. Simon Žakelj 4 4 8
prof. dr. Anamarija Zega 0 1 1
izr. prof. dr. Nace Zidar 5 2 7
doc. dr. Špela Zupančič 5 3 8
izr. prof. dr. Alenka Zvonar Pobirk 5 2 7