# Tip diplome Naslov Mentor/-ica
1 EMŠ Farmacija Selektivni glikomimetični ligandi Galektina-8 prof. dr. Marko Anderluh
2 EMŠ Farmacija Načrtovanje in sinteza modulatorjev napetostno odvisnih ionskih kanalov izr. prof. dr. Nace Zidar
3 Industrijska farmacija - 2. stopnja Načrtovanje in sinteza modulatorjev napetostno odvisnih ionskih kanalov izr. prof. dr. Nace Zidar
4 EMŠ Farmacija Načrtovanje in sinteza zaviralcev bakterijskih DNA-topoizomeraz izr. prof. dr. Nace Zidar
5 Industrijska farmacija - 2. stopnja Načrtovanje in sinteza zaviralcev bakterijskih DNA-topoizomeraz izr. prof. dr. Nace Zidar
6 EMŠ Farmacija Načrtovanje in sinteza zaviralcev Hsp90 izr. prof. dr. Nace Zidar
7 Industrijska farmacija - 2. stopnja Načrtovanje in sinteza zaviralcev Hsp90 izr. prof. dr. Nace Zidar
8 EMŠ Farmacija Načrtovanje in sinteza zaviralcev MurA s protibakterijskim delovanjem doc. dr. Rok Frlan
9 EMŠ Farmacija Računalniška analiza ligaz Mur doc. dr. Rok Frlan
10 EMŠ Farmacija Načrtovanje in sinteza zaviralcev O-GlcNAc transferaze prof. dr. Marko Anderluh
11 EMŠ Farmacija Načrtovanje, sinteza in vrednotenje novih zaviralcev Hsp90 s protitumornim delovanjem prof. dr. Tihomir Tomašič
12 Industrijska farmacija - 2. stopnja Načrtovanje, sinteza in vrednotenje novih zaviralcev Hsp90 s protitumornim delovanjem prof. dr. Tihomir Tomašič
13 EMŠ Farmacija Načrtovanje in sinteza zaviralcev bakterijske DNA-giraze in topoizomeraze IV z nizkim potencialom za razvoj rezistence prof. dr. Tihomir Tomašič
14 EMŠ Farmacija Vrednotenje antiproliferativnega delovanja zaviralcev Hsp90 na rakavih celičnih linijah prof. dr. Tihomir Tomašič
15 Industrijska farmacija - 2. stopnja Vrednotenje antiproliferativnega delovanja zaviralcev Hsp90 na rakavih celičnih linijah prof. dr. Tihomir Tomašič
16 EMŠ Farmacija Uporaba metod molekulskega modeliranja za proučevanje kompleksov protein-ligand prof. dr. Tihomir Tomašič
17 EMŠ Farmacija Načrtovanje in sinteza zaviralcev napetostno odvisnih kalijevih kanalov prof. dr. Tihomir Tomašič
18 Industrijska farmacija - 2. stopnja Vrednotenje bisfenolov in njihovih razgradnih produktov kot okoljskih endokrinih motilcev in silico prof. dr. Žiga Jakopin
19 EMŠ Farmacija Načrtovanje, sinteza in vrednotenje agonistov receptorjev NOD2 prof. dr. Žiga Jakopin
20 EMŠ Farmacija Načrtovanje, sinteza in vrednotenje multiplih agonistov prirojene imunosti kot potencialnih adjuvansov / imunoterapevtikov prof. dr. Žiga Jakopin
21 Kozmetologija UN - 1. stopnja Ocena varnosti rastlinskih izvlečkov z uporabo pristopa s pragom toksikološkega tveganja prof. dr. Žiga Jakopin
22 Kozmetologija UN - 1. stopnja Ocena varnosti rastlinskih izvlečkov z uporabo pristopa s pragom toksikološkega tveganja prof. dr. Žiga Jakopin
23 Kozmetologija UN - 1. stopnja Ocena varnosti rastlinskih izvlečkov z uporabo pristopa s pragom toksikološkega tveganja prof. dr. Žiga Jakopin
24 Kozmetologija UN - 1. stopnja Ocena varnosti rastlinskih izvlečkov z uporabo pristopa s pragom toksikološkega tveganja prof. dr. Žiga Jakopin
25 Industrijska farmacija - 2. stopnja Načrtovanje, sinteza in vrednotenje agonistov receptorjev NOD2 prof. dr. Žiga Jakopin
26 Industrijska farmacija - 2. stopnja Uporaba računalniških ekspertnih sistemov za napovedovanje toksikološkega profila izbranih spojin (vključuje uporabo računalniških metod in literaturni pregled) prof. dr. Žiga Jakopin
27 EMŠ Farmacija Vrednotenje vezave fluorescenčnih prob na fibrile amiloida β in fibrile inzulina doc. dr. Damijan Knez
28 Industrijska farmacija - 2. stopnja Razvoj pomožih snovi z veliko specifino površino za izdelavo orodisperzibilnih tablet prof. dr. Odon Planinšek
29 EMŠ Farmacija Razvoj zdravila za zaužitje s slamico. prof. dr. Odon Planinšek
30 Industrijska farmacija - 2. stopnja Razvoj zdravila za zaužitje s slamico. prof. dr. Odon Planinšek
31 EMŠ Farmacija Preučevanje mehanizmov odportnosti celic kronične limfocitne levkemije prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan
32 Kozmetologija UN - 1. stopnja oglaševanje KI prof. dr. Mirjana Gašperlin
33 Kozmetologija UN - 1. stopnja Ovrednotenje nekaterih kozmetičnih izdelkov (za nego kože, las…; za čiščenje zob, ustne votline… itd) z vidika uporabe pufrnih raztopin na slovenskem trgu. Več tem. prof. dr. Albin Kristl
34 EMŠ Farmacija Literaturni pregled in analiza zbranih podatkov o nemešajočem vodnem sloju v eksperimentalnih modelih za napovedovanje absorpcije prof. dr. Albin Kristl
35 EMŠ Farmacija Literaturni pregled in analiza podatkov o vrednotenju logP na osnovi vrednosti standardne Gibbsove proste energije (ΔG°) prof. dr. Albin Kristl
36 EMŠ Farmacija Literaturni pregled in načrtovanje novih zaviralcev indolamin-2,3-dioksigenaze s pomočjo strojno podprtega učenja doc. dr. Rok Frlan
37 EMŠ Farmacija Načrtovanje in sinteza zaviralcev ddl s protibakterijskim delovanjem doc. dr. Rok Frlan
38 EMŠ Farmacija Sinteza triazolnih analogov tetrahidropiranskega tipa zaviralca InhA izr. prof. dr. Stane Pajk
39 EMŠ Farmacija Spremljanje poteka reakcij z NMR spektroskopijo izr. prof. dr. Stane Pajk
40 EMŠ Farmacija Načrtovanje, sinteza in vrednotenje encimskih zaviralcev s protimikrobnim delovanjem prof. dr. Stanislav Gobec
41 Industrijska farmacija - 2. stopnja Načrtovanje, sinteza in vrednotenje encimskih zaviralcev s protimikrobnim delovanjem prof. dr. Stanislav Gobec
42 EMŠ Farmacija Načrtovanje, sinteza in vrednotenje encimskih zaviralcev za zdravljenje nevrodegenerativnih bolezni prof. dr. Stanislav Gobec
43 Industrijska farmacija - 2. stopnja Načrtovanje, sinteza in vrednotenje encimskih zaviralcev s protimikrobnim delovanjem prof. dr. Stanislav Gobec
44 Industrijska farmacija - 2. stopnja Razvoj in solidifikacija na lipidih osnovanih sistemov izr. prof. dr. Alenka Zvonar Pobirk
45 EMŠ Farmacija Načrtovanje in sinteza novih agonistov Tollu podobnega receptorja 7 z imunomodulatornim in protitumornim delovanjem izr. prof. dr. Matej Sova
46 EMŠ Farmacija Sinteza optimiziranih pirimidinskih modulatorjev Tollu podobnega receptorja 8 z imunosupresivnim delovanjem izr. prof. dr. Matej Sova
47 Industrijska farmacija - 2. stopnja Sinteza novih agonistov Tollu podobnega receptorja 7 s protitumornim delovanjem izr. prof. dr. Matej Sova
48 EMŠ Farmacija Biološko vrednotenje izdelanih magnetnih nanostruktur izr. prof. dr. Petra Kocbek
49 EMŠ Farmacija Sinteza derivatov 1,2,3,4-tetrahidropirolo[1,2-a]pirazinskega tipa zaviralca mikobakterijskega encima InhA izr. prof. dr. Stane Pajk
50 Industrijska farmacija - 2. stopnja Izdelava trdnih disperzij fenofibrata s soprecirano pomožno snovjo in stiskanje orodisperzibilnih tablet prof. dr. Odon Planinšek
51 Industrijska farmacija - 2. stopnja Izdelava trdnih disperzij fenofibrata s soprecirano pomožno snovjo in stiskanje orodisperzibilnih tablet prof. dr. Odon Planinšek
52 Kozmetologija UN - 1. stopnja Sinteza analogov izbranih alkoholov iz skupine dišav prof. dr. Marija Sollner Dolenc
53 EMŠ Farmacija Načrtovanje, sinteza in biokemijsko vrednotenje encimskih zaviralcev za zdravljenje Alzheimerjeve bolezni doc. dr. Damijan Knez
54 Industrijska farmacija - 2. stopnja Načrtovanje, sinteza in biokemijsko vrednotenje encimskih zaviralcev za zdravljenje nevrodegenerativnih bolezni doc. dr. Damijan Knez
55 EMŠ Farmacija Vrednotenje estrogenega delovanja raznih spojin in vitro. prof. dr. Lucija Peterlin Mašič
56 EMŠ Farmacija Sinteza novih zaviralcev ionskih kanalov Kv1.3 prof. dr. Lucija Peterlin Mašič
57 EMŠ Farmacija Sinteza novih zaviralcev ionskih kanalov 10.1. prof. dr. Lucija Peterlin Mašič
58 EMŠ Farmacija Sinteza spojin s ciljanjem na mitohondrije. prof. dr. Lucija Peterlin Mašič
59 EMŠ Farmacija vrednotenje varnosti-teoretična naloga s področja toksikologije prof. dr. Lucija Peterlin Mašič
60 EMŠ Farmacija Optimizacija novih protibakterijskih učinkovin in vrednotenje njihovih lastnosti. prof. dr. Lucija Peterlin Mašič
61 Industrijska farmacija - 2. stopnja Sinteza novih triazolov kot zaviralcev Hsp90 z antiproliferativnim delovanjem prof. dr. Tihomir Tomašič
62 EMŠ Farmacija Vloga katepsinov B in X pri napredovanju raka prof. dr. Janko Kos
63 Industrijska farmacija - 2. stopnja Izdelava trdnih disperzij fenofibrata s soprecirano pomožno snovjo in stiskanje orodisperzibilnih tablet prof. dr. Odon Planinšek
64 EMŠ Farmacija Iskanje biokemijskih in genetskih označevalcev težavnega prebolevanja COVID19 prof. dr. Janja Marc
65 Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Iskanje biokemisjkih in genetskih označevalcev težavnega prebolevanja COVID190 prof. dr. Janja Marc
66 EMŠ Farmacija Funkcijsko vrednotenje genetskih tarč povezanih z razvojem mišično-skeletnih bolezni prof. dr. Janja Marc
67 Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Funkcijsko vrednotenje genetskih tarč povezanih z razvojem mišično-skeletnih bolezni prof. dr. Janja Marc
68 Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Ocena diagnostične uporabnosti različnih serumskih in genetskih označevalcev prof. dr. Janja Marc
69 EMŠ Farmacija Ocena diagnostične uporabnosti različnih serumskih in genetskih označevalcev prof. dr. Janja Marc
70 Industrijska farmacija - 2. stopnja Načrtovanje in sinteza zaviralcev encima indolamin 2,3-dioksigenaze kot potencialnih protitumornih učinkovin izr. prof. dr. Matej Sova
71 Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Vpliv časovnega okna vzorčenja na variabilnost koncetracij ustekinumaba izr. prof. dr. Saša Čučnik
72 EMŠ Farmacija ODNOS BOLNIKOV S PLJUČNIM RAKOM DO ODPREDPISOVANJA ZDRAVIL IN ODPREDPISOVANJA ZPČ doc. dr. Lea Knez
73 EMŠ Farmacija Sinteza fluorescentmo označenih substratov (UDP) za encime izr. prof. dr. Janez Mravljak
74 EMŠ Farmacija Načrtovanje, sinteza in vrednotenje dualnih agonistov Tollu podobnega receptorja 7 in 8 z imunomodulatornim in protitumornim delovanjem izr. prof. dr. Matej Sova
75 EMŠ Farmacija Optimizacija Suzuki reakcije na pirimidinskih analogih za sintezo modulatorjev Tollu podobnih receptorjev izr. prof. dr. Matej Sova
76 EMŠ Farmacija Načrtovanje, sinteza in vrednotenje zaviralcev encima indolamin 2,3-dioksigenaze kot potencialnih protitumornih učinkovin izr. prof. dr. Matej Sova
77 EMŠ Farmacija Vrednotenje modulatorjev prekomernega izločanja citokinov in vitro prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan
78 EMŠ Farmacija Vloga encima IMPDH v terapiji s tiopurini prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan
79 EMŠ Farmacija Vrednotenje sinergističnega delovanja venetoklaksa z agonistom receptorja EP4 na celicah kronične limfocitne levkemije prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan
80 EMŠ Farmacija Načrtovanje in izdelava NV za oromukozni vnos cepiv izr. prof. dr. Petra Kocbek
81 Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Farmakološko uravnavanje izražanja in delovanja interlevkina-6 v kulturi človeških skeletnomišičnih celic doc. dr. Sergej Pirkmajer
82 Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Vpliv motilcev endokrinega sistema na imunski sistem prof. dr. Marija Sollner Dolenc
83 EMŠ Farmacija Vrednotenje endokrinega delovanja alternativ bisfenola A prof. dr. Marija Sollner Dolenc
84 Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Analiza mRNA v urinskih izvenceličnih veziklih bolnikov s Fabryjevo boleznijo izr. prof. dr. Katarina Trebušak Podkrajšek
85 Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Analiza DNA v urinskih zunajceličnih veziklih izr. prof. dr. Katarina Trebušak Podkrajšek
86 Kozmetologija UN - 1. stopnja AI v kozmetični industriji prof. dr. Mirjana Gašperlin
87 Kozmetologija UN - 1. stopnja 3 D printing - potencialna uporaba v kozmetični industriji prof. dr. Mirjana Gašperlin
88 EMŠ Farmacija Vrednotenje protibakterijskega delovanja knjižnice spojin doc. dr. Martina Hrast Rambaher
89 Industrijska farmacija - 2. stopnja Vrednotenje protibakterijskega delovanja knjižnice spojin doc. dr. Martina Hrast Rambaher
90 EMŠ Farmacija Sinteza in vrednotenje novih zaviralcev DNA giraze A doc. dr. Martina Hrast Rambaher
91 Industrijska farmacija - 2. stopnja Sinteza in vrednotenje novih zaviralcev DNA giraze A doc. dr. Martina Hrast Rambaher
92 EMŠ Farmacija Preučevanje mehanizmov odportnosti celic kronične limfocitne levkemije prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan
93 EMŠ Farmacija Izolacija in karakterizacija novih probiotikov (IJS) doc. dr. Špela Zupančič
94 Industrijska farmacija - 2. stopnja Izolacija in karakterizacija novih probiotikov (IJS) doc. dr. Špela Zupančič
95 EMŠ Farmacija Farmakološko uravnavanje izražanja in delovanja interlevkina-6 v kulturi človeških skeletnomišičnih celic doc. dr. Sergej Pirkmajer
96 EMŠ Farmacija Uravnavanje presnovne in endokrine funkcije skeletne mišice doc. dr. Sergej Pirkmajer
97 Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Uravnavanje presnovne in endokrine funkcije skeletne mišice doc. dr. Sergej Pirkmajer
98 EMŠ Farmacija Načrtovanje in sinteza N-aciliranih derivatov glukozamina kot zaviralcev MurA. doc. dr. Rok Frlan
99 EMŠ Farmacija Primerjava razmerij med pogostostjo predpisovanja in pogostostjo zastrupitev s posameznimi zdravilnimi učinkovinami v RS v letih 2018-2021 (somentor Matej Dobravc Verbič, UKC Ljubljana) prof. dr. Iztok Grabnar
100 Kozmetologija UN - 1. stopnja Literaturni pregled in analiza trga kozmetičnih sestavin algnega izvora izr. prof. dr. Alenka Zvonar Pobirk
101 EMŠ Farmacija Razvoj in solidifikacija na lipidih osnovanih sistemov izr. prof. dr. Alenka Zvonar Pobirk
102 EMŠ Farmacija Primerjava bolnikov v redni klinični praksi in bolnikov vključenih v randomizirana klinična preskušanja zdravil za kronično vnetno črevesno boleznijo: pomen vključitvenih in izključitvenih kriterijev izr. prof. dr. Tomaž Vovk
103 Kozmetologija UN - 1. stopnja Vrednotenje eteričnega olja (štud. leto 2024/25) prof. dr. Aleš Obreza
104 Kozmetologija UN - 1. stopnja Sinteza hlapnih derivatov in vonjalni test (š.l. 2024/25) prof. dr. Aleš Obreza
105 Industrijska farmacija - 2. stopnja Vodne micelarne raztopine kot bolj okolju prijazen pristop za ekstrakcijo in čiščenje kurkuminoidov iz Curcuma Longa prof. dr. Odon Planinšek
106 EMŠ Farmacija Sistematični pregled literature - prebiotiki doc. dr. Eva Tavčar
107 EMŠ Farmacija Sistematični pregled literature - probiotiki doc. dr. Eva Tavčar
108 EMŠ Farmacija Sistematični pregled literature - alergeni proteini v zdravilih in hrani rastlinskega izvora doc. dr. Eva Tavčar
109 EMŠ Farmacija Vrednotenje sinergističnega delovanja venetoklaksa z agonistom receptorja EP4 na celicah kronične limfocitne levkemije prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan
110 EMŠ Farmacija Funkcijsko vrednotenje miRNA hsa-miR-375-3p pri osteogeni in adipogeni diferenciaciji mezenhimskih matičnih celic prof. dr. Janja Marc
111 EMŠ Farmacija Funkcijsko vrednotenje miRNA hsa-miR-363-3p pri osteogeni in adipogeni diferenciaciji mezenhimskih matičnih celic prof. dr. Janja Marc
112 Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Funkcijsko vrednotenje miRNA hsa-miR-375-3p pri osteogeni in adipogeni diferenciaciji mezenhimskih matičnih celic prof. dr. Janja Marc
113 Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Funkcijsko vrednotenje miRNA hsa-miR-363-3p pri osteogeni in adipogeni diferenciaciji mezenhimskih matičnih celic prof. dr. Janja Marc
114 EMŠ Farmacija Funkcijsko vrednotenje miRNA hsa-miR-20b-5p pri osteogeni in adipogeni diferenciaciji mezenhimskih matičnih celic izr. prof. dr. Barbara Ostanek
115 EMŠ Farmacija Funkcijsko vrednotenje miRNA hsa-miR-133a-3p pri osteogeni in adipogeni diferenciaciji mezenhimskih matičnih celic izr. prof. dr. Barbara Ostanek
116 Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Funkcijsko vrednotenje miRNA hsa-miR-31-3p pri osteogeni in adipogeni diferenciaciji mezenhimskih matičnih celic izr. prof. dr. Barbara Ostanek
117 Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Funkcijsko vrednotenje miRNA hsa-miR-133a-3p pri osteogeni in adipogeni diferenciaciji mezenhimskih matičnih celic izr. prof. dr. Barbara Ostanek
118 Industrijska farmacija - 2. stopnja Meritve vpliva magnetomehanskega učinka nanodelcev na biofilme bakterij (delo bi potekalo na IJS) izr. prof. dr. Stane Pajk
119 Industrijska farmacija - 2. stopnja VODNE MICELARNE RAZTOPINE KOT OKOLJU PRIJAZEN PRISTOP ZA EKSTRAKCIJO IN ČIŠČENJE KURKUMINOIDOV IZ CURCUMA LONGA prof. dr. Odon Planinšek
120 EMŠ Farmacija Vrednotenje protiglivičnega delovanja knjižnice spojin doc. dr. Martina Hrast Rambaher
121 Industrijska farmacija - 2. stopnja Vrednotenje protiglivičnega delovanja knjižnice spojin doc. dr. Martina Hrast Rambaher
122 EMŠ Farmacija Sinteza in vrednotenje novih zaviralcev nastanka bakterijskih biofilmov doc. dr. Martina Hrast Rambaher
123 Industrijska farmacija - 2. stopnja Sinteza in vrednotenje novih zaviralcev nastanka bakterijskih biofilmov doc. dr. Martina Hrast Rambaher
124 EMŠ Farmacija Uporaba podatkov iz klinične raziskave s telemetrično kapsulo SmartPill (aplikacija na prazen želodec) za načrtovanje biorelevantih in vitro testov raztapljanja izr. prof. dr. Igor Locatelli
125 EMŠ Farmacija Uporaba podatkov iz klinične raziskave s telemetrično kapsulo SmartPill (aplikacija na poln želodec) za načrtovanje biorelevantih in vitro testov raztapljanja izr. prof. dr. Igor Locatelli
126 Kozmetologija UN - 1. stopnja PREGLED IN OCENA VARNOSTI KOZMETIČNIH SESTAVIN V IZDELKIH, NAMENJENIH NEGI ROK prof. dr. Marija Sollner Dolenc
127 Kozmetologija UN - 1. stopnja Proučevanje sestave in varnosti kozmetičnih izdelkov z izvlečki industrijske konoplje prof. dr. Marija Sollner Dolenc
128 Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Pomen dodajanja eksogenega antitrombina pri merjenju preostale aktivnosti faktorja Xa pri bolnikih, ki prejemajo heparin doc. dr. Mojca Božič Mijovski
129 EMŠ Farmacija NOVO MESTO Izolacija in karakterizacija novih probiotikov (NLZOH) doc. dr. Špela Zupančič
130 Industrijska farmacija - 2. stopnja NOVO MESTO Izolacija in karakterizacija novih probiotikov (NLZOH) doc. dr. Špela Zupančič
131 EMŠ Farmacija Izdelava mikrodelcev z elektorstatskim razprševanjem doc. dr. Špela Zupančič
132 Industrijska farmacija - 2. stopnja Izdelava mikrodelcev z elektorstatskim razprševanjem doc. dr. Špela Zupančič
133 Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Določitev orientacijskih referenčnih vrednosti PSA in njihova medlaboratorijska primerjava doc. dr. Aleš Jerin
134 EMŠ Farmacija ocena tveganja za delo z nevarnimi snovmi - sodelovanje z bolnišnično lekarno UKC Ljubljana prof. dr. Mirjana Gašperlin
135 Industrijska farmacija - 2. stopnja Optimizacija izražanja nanoteles v periplazmi bakterije Escherichia coli izr. prof. dr. Tomaž Bratkovič
136 Industrijska farmacija - 2. stopnja Izražanje (poli)peptidnih ligandov receptorja Clec9a na filamentnem bakteriofagu izr. prof. dr. Tomaž Bratkovič
137 EMŠ Farmacija Izražanje (poli)peptidnih ligandov receptorja DEC-205 na filamentnem bakteriofagu izr. prof. dr. Tomaž Bratkovič
138 EMŠ Farmacija Regulacija katesinov B in X s nizko molekularnimi zaviralci v tumorskih matičnih celicah doc. dr. Ana Mitrović
139 EMŠ Farmacija Razvoj dvoslojnih bukalnih filmov na osnovi nanoceluloze doc. dr. Mirjam Gosenca Matjaž
140 EMŠ Farmacija Ocena dejavnikov tveganja in priprava navodila za delo z nevarnimi kemičnimi snovmi (v sodelovanju z dr. Matejo Tršan - Lekarna UKC Ljubljana) izr. prof. dr. Janez Mravljak
141 Kozmetologija UN - 1. stopnja Teoretična naloga po dogovoru 2024/25 prof. dr. Aleš Obreza
142 EMŠ Farmacija Sinteza biološko aktivnih molekul (protirakave, učinkovine za Alzheimerjevo b.) začetek jeseni 2024 prof. dr. Aleš Obreza
143 EMŠ Farmacija Sinteza biološko aktivnih molekul (protirakave, učinkovine za Alzheimerjevo b.) začetek pomladi 2025 prof. dr. Aleš Obreza
144 EMŠ Farmacija Sinteza biološko aktivnih molekul (protirakave, učinkovine za Alzheimerjevo b.) začetek jeseni 2025 prof. dr. Aleš Obreza
145 Industrijska farmacija - 2. stopnja Sinteza biološko aktivnih molekul (protirakave, učinkovine za Alzheimerjevo b.) začetek jeseni 2024 prof. dr. Aleš Obreza
146 EMŠ Farmacija Optimizacija molekul PROTAC za razgradnjo proteina TAK1 izr. prof. dr. Izidor Sosič
147 EMŠ Farmacija Sinteza in vrednotenje 2-cianobenzotiazolov kot zaviralcev imunoproteasoma izr. prof. dr. Izidor Sosič
148 Industrijska farmacija - 2. stopnja Sinteza ligandov za ligaze E3 in vgradnja v molekule PROTAC izr. prof. dr. Izidor Sosič
149 EMŠ Farmacija Sinteza ligandov za ligaze E3 in vgradnja v molekule PROTAC izr. prof. dr. Izidor Sosič
150 EMŠ Farmacija Modifikacija zaviralcev CDK1 in priprava razgrajevalcev izr. prof. dr. Izidor Sosič
151 EMŠ Farmacija SInteza druge generacije molekul PROTAC za razgradnjo proteina Bcl-2 izr. prof. dr. Izidor Sosič
152 Kozmetologija UN - 1. stopnja Izdelava in vrednotenje nanodelcev za uporabo v ustni votlini izr. prof. dr. Petra Kocbek
153 EMŠ Farmacija Izdelava in vrednotenje nanodelcev s protimikrobnim delovanjem izr. prof. dr. Petra Kocbek
154 EMŠ Farmacija Izdelava in vrednotenje albuminskih nanodelcev izr. prof. dr. Petra Kocbek
155 Industrijska farmacija - 2. stopnja Izdelava in vrednotenje albuminskih nanodelcev izr. prof. dr. Petra Kocbek
156 Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Določitev spodnje meje zaznave in kvantifikacije za merjenje koncentracije apiksabana z anti-Xa doc. dr. Mojca Božič Mijovski
157 EMŠ Farmacija Določanje kazalnikov oksidativnega stresa v plazemskih vzorcih bolnikov s kronično vnetno črevesno boleznijo izr. prof. dr. Tomaž Vovk
158 EMŠ Farmacija Vpliv zaviralcev katepsinov B in X na tumorske matične celice doc. dr. Ana Mitrović
159 EMŠ Farmacija Optimizacija priprave večceličnih tumorskih sferoidov iz celičnih linij doc. dr. Ana Mitrović
160 EMŠ Farmacija Katepsina B in X pri tumorskih amtičnih celicah doc. dr. Ana Mitrović
Legenda:
# Mentor/-ica Tip Naslov Veljavnost Faza
1 EMŠ Farmacija (10. sem) Izdelava in vrednotenje trikomponentne ko-procesirane pomožne snovi 22.05.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
2 izr. prof. dr. Pegi Ahlin Grabnar EMŠ Farmacija Viskoznost in stabilnost visokokoncentriranih formulacij biofarmacevtikov začetek raziskovalnega dela
3 izr. prof. dr. Pegi Ahlin Grabnar Kozmetologija UN - 1. stopnja Pregled površinsko aktivnih snovi v šamponih za nego različnih tipov las začetek raziskovalnega dela
4 izr. prof. dr. Pegi Ahlin Grabnar Kozmetologija UN - 1. stopnja Pregled kozmetičnih izdelkov z izvlečki rožmarina začetek raziskovalnega dela
5 izr. prof. dr. Pegi Ahlin Grabnar Kozmetologija UN - 1. stopnja Pregled sestavin v kozmetičnih izdelkih za ustnice začetek raziskovalnega dela
6 izr. prof. dr. Pegi Ahlin Grabnar Kozmetologija UN - 1. stopnja Pregled trga izdelkov za pospeševanje rasti las in trepalnic 27.08.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
7 izr. prof. dr. Pegi Ahlin Grabnar Industrijska farmacija - 2. stopnja Vpliv izbranih pomožnih snovi za zniževanje viskoznosti na koloidno stabilnost formulacij monoklonskih protiteles za subkutano aplikacijo 15.02.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
8 izr. prof. dr. Pegi Ahlin Grabnar Industrijska farmacija - 2. stopnja Vpliv formulacijskih in procesnih parametrov na koloidno stabilnost liofiliziranih lipidnih nanodelcev 19.05.2024 zaključek raziskovalnega dela
9 doc. dr. Aleš Jerin Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Določitev orientacijskih referenčnih vrednosti PSA in njihova medlaboratorijska primerjava
10 izr. prof. dr. Aleš Jerin Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Uporaba izračunanega prostega in biološko razpoložljivega testosterona v razmerju s kortizolom za oceno sindroma pretreniranosti pri vrhunskih športnikih 21.04.2024 zaključek raziskovalnega dela
11 prof. dr. Marko Anderluh EMŠ Farmacija Selektivni glikomimetični ligandi Galektina-8
12 prof. dr. Marko Anderluh EMŠ Farmacija Načrtovanje in sinteza zaviralcev O-GlcNAc transferaze
13 prof. dr. Marko Anderluh EMŠ Farmacija Sinteza novih zaviralcev bakterijske giraze A začetek raziskovalnega dela
14 prof. dr. Marko Anderluh EMŠ Farmacija (10. sem) Sinteza antagonistov receptorja FimH z alfa-D-manoziltriazolno strukturo 21.12.2021 prijava teme diplomske/magistrske naloge
15 prof. dr. Marko Anderluh EMŠ Farmacija (10. sem) Optimizacija sinteze izbranega zaviralca O-GlcNAc transferaze 23.09.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
16 prof. dr. Marko Anderluh EMŠ Farmacija (10. sem) Biološko ovrednotenje radiooznačenih antagonistov CCK2R z optimiziranim distančnikom v pogojih in vitro 13.01.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
17 izr. prof. dr. Anja Pišlar EMŠ Farmacija Nivo izražanja in uravnavanja enolaze v fenotipih nevroblastomske celične linije začetek raziskovalnega dela
18 izr. prof. dr. Anja Pišlar EMŠ Farmacija Pomen γ-enolaze in njenega uravnavanja v poškodovanih dopaminergičnih nevronih začetek raziskovalnega dela
19 izr. prof. dr. Anja Pišlar EMŠ Farmacija (10. sem) Proučevanje medsebojnega uravnavanja proteasomov in katepsinov v aktivirani mikrogliji 21.04.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
20 izr. prof. dr. Anja Pišlar EMŠ Farmacija (10. sem) Biološko vrednotenje himernih razgrajevalcev monoamin oksidaze A 19.05.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
21 izr. prof. dr. Anja Pišlar EMŠ Farmacija (10. sem) Nivo izražanja enolaze pri zorenju in vnetni stimulaciji oligodentrocitov HOG 16.06.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
22 izr. prof. dr. Barbara Ostanek EMŠ Farmacija Funkcijsko vrednotenje miRNA hsa-miR-20b-5p pri osteogeni in adipogeni diferenciaciji mezenhimskih matičnih celic
23 izr. prof. dr. Barbara Ostanek EMŠ Farmacija Funkcijsko vrednotenje miRNA hsa-miR-133a-3p pri osteogeni in adipogeni diferenciaciji mezenhimskih matičnih celic
24 izr. prof. dr. Barbara Ostanek Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Funkcijsko vrednotenje miRNA hsa-miR-31-3p pri osteogeni in adipogeni diferenciaciji mezenhimskih matičnih celic
25 izr. prof. dr. Barbara Ostanek Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Funkcijsko vrednotenje miRNA hsa-miR-133a-3p pri osteogeni in adipogeni diferenciaciji mezenhimskih matičnih celic
26 izr. prof. dr. Barbara Ostanek EMŠ Farmacija (10. sem) Vpliv različnih načinov dodajanja teriparatida na izražanje genov PPARG in FABP4 med adipogeno diferenciacijo mezenhimskih matičnih celic 16.06.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
27 izr. prof. dr. Barbara Ostanek Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Vpliv različnih načinov dodajanja teriparatida na izražanje osteogenih genov v mezenhimskih matičnih celicah 27.02.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
28 doc. dr. Biljana Janković Industrijska farmacija - 2. stopnja Podporna analitska orodja za raziskavo dinamike procesa izdelave liposomov 16.06.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
29 prof. dr. Marija Bogataj EMŠ Farmacija (10. sem) Vrednotenje vpliva vrednosti pH, količine lipidov in viskoznosti medijev na sproščanje cinarizina iz tablet v napravi z veslastim mešalom 19.05.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
30 prof. dr. Marija Bogataj EMŠ Farmacija (10. sem) Proučevanje sproščanja cinarizina iz tablet v pretočnem sistemu s steklenimi kroglicami, v odvisnosti od pH in prisotnosti lipidov v mediju 19.05.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
31 prof. dr. Marija Bogataj Industrijska farmacija - 2. stopnja Pregled izsledkov raziskav prenasičenja in vitro in in vivo ter opredelitev vpliva lastnosti hidroksipropilmetilceluloze na zaviranje obarjanja učinkovin 27.10.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
32 doc. dr. Mojca Božič Mijovski Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Primerjava treh načinov merjenja klasične optične agregometrije po Bornu
33 doc. dr. Mojca Božič Mijovski Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Pomen dodajanja eksogenega antitrombina pri merjenju preostale aktivnosti faktorja Xa pri bolnikih, ki prejemajo heparin
34 doc. dr. Mojca Božič Mijovski Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Določitev spodnje meje zaznave in kvantifikacije za merjenje koncentracije apiksabana z anti-Xa
35 izr. prof. dr. Tomaž Bratkovič Industrijska farmacija - 2. stopnja Optimizacija izražanja nanoteles v periplazmi bakterije Escherichia coli
36 izr. prof. dr. Tomaž Bratkovič Industrijska farmacija - 2. stopnja Izražanje (poli)peptidnih ligandov receptorja Clec9a na filamentnem bakteriofagu
37 izr. prof. dr. Tomaž Bratkovič EMŠ Farmacija Izražanje (poli)peptidnih ligandov receptorja DEC-205 na filamentnem bakteriofagu
38 izr. prof. dr. Tomaž Bratkovič EMŠ Farmacija (10. sem) Dodatek lokalizacijskih signalov gasderminu D in njihov vpliv na učinkovitost sprožitve piroptoze 19.05.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
39 prof. dr. Darko Černe Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Validacija metode za določanje koncentracije antimikotikov v serumu z uporabo tekočinske kromatografije sklopljene s tandemsko masno spektrometrijo 15.02.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
40 prof. dr. Darko Černe Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Validacija metode za določanje koncentracije antimikotikov v serumu z uporabo tekočinske kromatografije sklopljene s tandemsko masno spektrometrijo 15.02.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
41 izr. prof. dr. Saša Čučnik Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Določanje koncentracije ustekinumaba z encimsko imunsko metodo v povezavi z vnetnimi parametri pri bolnikih z ulceroznim kolitisom 01.09.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
42 izr. prof. dr. Saša Čučnik Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Analizno in klinično vrednotenje kemiluminiscenčne metode za določanje protiteles proti kardiolipinu in ß2-glikoproteinu I 01.09.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
43 izr. prof. dr. Saša Čučnik Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Analizno in klinično vrednotenje kemiluminiscenčne metode za določanje protiteles proti kardiolipinu in ß2-glikoproteinu I 01.09.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
44 izr. prof. dr. Saša Čučnik Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Določanje koncentracije ustekinumaba z encimsko imunsko metodo v povezavi z vnetnimi parametri pri bolnikih z ulceroznim kolitisom 01.09.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
45 izr. prof. dr. Saša Čučnik Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Biokemijske, hematološke in avtoimunske laboratorijske značilnosti bolnikov s pocovidnim sindromom 27.02.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
46 izr. prof. dr. Saša Čučnik Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Biokemijske, hematološke in avtoimunske laboratorijske značilnosti bolnikov s pocovidnim sindromom 27.02.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
47 izr. prof. dr. Bojan Doljak EMŠ Farmacija (10. sem) Implementacija regulatornih zahtev glede zagotavljanja varnosti v kliničnih in postmarketinških fazah razvoja zdravila 19.06.2021 prijava teme diplomske/magistrske naloge
48 doc. dr. Urša Pečar Fonović Kozmetologija UN - 1. stopnja Priprava mutante giraze DNA Arg136Cys
49 prof. dr. Franc Vrečer EMŠ Farmacija (10. sem) Uporaba procesno analiznih tehnik pri spremljanju izdelave trdnih disperzij amlodipinijevega maleata 16.06.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
50 prof. dr. Franc Vrečer Industrijska farmacija - 2. stopnja Primerjava regulatornih zahtev za pridobitev dovoljenja za promet z zdravilom v Združenih državah Amerike in izbranih drugih državah 16.06.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
51 doc. dr. Rok Frlan EMŠ Farmacija Načrtovanje in sinteza zaviralcev MurA s protibakterijskim delovanjem
52 doc. dr. Rok Frlan EMŠ Farmacija Računalniška analiza ligaz Mur
53 doc. dr. Rok Frlan EMŠ Farmacija Literaturni pregled in načrtovanje novih zaviralcev indolamin-2,3-dioksigenaze s pomočjo strojno podprtega učenja
54 doc. dr. Rok Frlan EMŠ Farmacija Načrtovanje in sinteza zaviralcev ddl s protibakterijskim delovanjem
55 doc. dr. Rok Frlan EMŠ Farmacija Načrtovanje in sinteza N-aciliranih derivatov glukozamina kot zaviralcev MurA.
56 doc. dr. Rok Frlan EMŠ Farmacija Načtovanje in sinteza aminofenolnih zaviralcev giraze začetek raziskovalnega dela
57 doc. dr. Rok Frlan EMŠ Farmacija (10. sem) Razvoj sintezne poti za pripravo N-2 in C-6 substituiranih derivatov glukozamina kot zaviralcev ligaze MurA 19.05.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
58 doc. dr. Rok Frlan EMŠ Farmacija (10. sem) Načrtovanje in sinteza C-6 substituiranih derivatov glukozamina kot zaviralcev MurA encima 16.06.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
59 doc. dr. Rok Frlan EMŠ Farmacija (10. sem) Načrtovanje in sinteza C-1 substituiranih derivatov glukozamina kot zaviralcev encima MurA 01.09.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
60 prof. dr. Mirjana Gašperlin Kozmetologija UN - 1. stopnja oglaševanje KI
61 prof. dr. Mirjana Gašperlin Kozmetologija UN - 1. stopnja AI v kozmetični industriji
62 prof. dr. Mirjana Gašperlin Kozmetologija UN - 1. stopnja 3 D printing - potencialna uporaba v kozmetični industriji
63 prof. dr. Mirjana Gašperlin EMŠ Farmacija ocena tveganja za delo z nevarnimi snovmi - sodelovanje z bolnišnično lekarno UKC Ljubljana
64 prof. dr. Mirjana Gašperlin Kozmetologija UN - 1. stopnja Analiza trga kozmetičnih izdelkov s polžjo slino 16.06.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
65 prof. dr. Mirjana Gašperlin Kozmetologija UN - 1. stopnja Pregled trga kozmetičnih izdelkov z retinoidi za nego starane kože 17.06.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
66 prof. dr. Stanislav Gobec EMŠ Farmacija Načrtovanje, sinteza in vrednotenje encimskih zaviralcev s protimikrobnim delovanjem
67 prof. dr. Stanislav Gobec Industrijska farmacija - 2. stopnja Načrtovanje, sinteza in vrednotenje encimskih zaviralcev s protimikrobnim delovanjem
68 prof. dr. Stanislav Gobec EMŠ Farmacija Načrtovanje, sinteza in vrednotenje encimskih zaviralcev za zdravljenje nevrodegenerativnih bolezni
69 prof. dr. Stanislav Gobec Industrijska farmacija - 2. stopnja Načrtovanje, sinteza in vrednotenje encimskih zaviralcev s protimikrobnim delovanjem
70 doc. dr. Mirjam Gosenca Matjaž Kozmetologija UN - 1. stopnja Razvoj KI z vgrajenimi peptidi
71 doc. dr. Mirjam Gosenca Matjaž EMŠ Farmacija Razvoj dvoslojnih bukalnih filmov na osnovi nanoceluloze
72 doc. dr. Mirjam Gosenca Matjaž EMŠ Farmacija Razvoj tekočih kristalov za subkutano aplikacijo
73 doc. dr. Mirjam Gosenca Matjaž Industrijska farmacija - 2. stopnja Literaturni pregled in analiza področja transdermalne dostave zdravilnih učinkovin z mikroiglami 27.02.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
74 doc. dr. Mirjam Gosenca Matjaž EMŠ Farmacija (10. sem) Vrednotenje stabilnosti in sproščanja peptidne učinkovine iz liotropnih tekočih kristalov za subkutano aplikacijo 21.04.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
75 doc. dr. Mirjam Gosenca Matjaž EMŠ Farmacija (10. sem) Vrednotenje vpliva liotropnih tekočih kristalov na osnovi konopljinega ali lanenega olja na barierno funkcijo kože 16.06.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
76 doc. dr. Mirjam Gosenca Matjaž Kozmetologija UN - 1. stopnja Vrednotenje vpliva kozmetičnih izdelkov s sirotko na barierno funkcijo kože 16.06.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
77 doc. dr. Mirjam Gosenca Matjaž EMŠ Farmacija (10. sem) Vrednotenje mikrostrukture liotropnih tekočih kristalov za dermalno in subkutano aplikacijo z diferenčno dinamično kalorimetrijo 13.01.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
78 doc. dr. Nejc Horvat EMŠ Farmacija Pogled laične javnosti na ugovor vesti magistra farmacije v zunanji lekarni začetek raziskovalnega dela
79 doc. dr. Nejc Horvat EMŠ Farmacija Nadgradnja PCNE klasifikacije težav, povezanih z zdravili začetek raziskovalnega dela
80 doc. dr. Nejc Horvat EMŠ Farmacija Pogled lekarniških farmacevtov na izdajo pripravkov za končanje življenja začetek raziskovalnega dela
81 doc. dr. Nejc Horvat EMŠ Farmacija (10. sem) Razvoj in validacija metode za preverjanje interaktivne zdravstvene pismenosti, povezane z zdravili 20.03.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
82 doc. dr. Nejc Horvat EMŠ Farmacija (10. sem) Sistematični pregled raziskav vloge umetne inteligence pri bolnikih s sladkorno boleznijo 01.09.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
83 doc. dr. Nejc Horvat EMŠ Farmacija (10. sem) Uporabnost umetne inteligence pri obravnavi kliničnih primerov pacientov 01.09.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
84 doc. dr. Nejc Horvat EMŠ Farmacija (10. sem) Pogled pacientov in lekarniških farmacevtov na prostorsko ureditev lekarne v kontekstu svetovanja pacientom 19.01.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
85 prof. dr. Janez Ilaš Industrijska farmacija - 2. stopnja Uporaba tekočinske kromatografije visoke ločljivosti z masnim spektrometrom pri optimizaciji in vrednotenju sinteze hidroksamskih kislin 21.12.2020 prijava teme diplomske/magistrske naloge
86 prof. dr. Janez Ilaš EMŠ Farmacija (10. sem) Določanje topnosti in porazdelitvenega koeficienta strukturno raznolikih spojin, delujočih na različne tarče 19.05.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
87 prof. dr. Janez Ilaš EMŠ Farmacija (10. sem) Sinteza fluorofornih zaviralcev topoizomeraze IIα 16.06.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
88 prof. dr. Janez Ilaš Industrijska farmacija - 2. stopnja Sinteza fluoroforno označenih zaviralcev topoizomeraze IIα 16.06.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
89 prof. dr. Janez Ilaš Industrijska farmacija - 2. stopnja Kromatografsko določanje topnosti in stabilnosti spojin vodnic 16.06.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
90 prof. dr. Janez Ilaš EMŠ Farmacija (10. sem) Vrednotenje fotokemijskih lastnosti fotozaščitenih zaviralcev topoizomeraze IIα 22.09.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
91 izr. prof. dr. Ilija German Ilić Industrijska farmacija - 2. stopnja Vrednotenje trdnih disperzij karvedilola z mezoporoznim nosilcem Syloid® 244FP izdelanih z uporabo infrardečega grelnika 26.08.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
92 izr. prof. dr. Ilija German Ilić EMŠ Farmacija (10. sem) Vpliv vrste polnila, veziva, razgrajevala in deleža iztiskanca na stisljivost zmesi ter trdnost in razpadnost izdelanih tablet 19.01.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
93 prof. dr. Iztok Grabnar EMŠ Farmacija Primerjava razmerij med pogostostjo predpisovanja in pogostostjo zastrupitev s posameznimi zdravilnimi učinkovinami v RS v letih 2018-2021 (somentor Matej Dobravc Verbič, UKC Ljubljana)
94 prof. dr. Žiga Jakopin Kozmetologija UN - 1. stopnja Ocena varnosti izvlečka ovsa (Avena sativa) kot kozmetične sestavine z uporabo pristopa s pragom toksikološkega tveganja
95 prof. dr. Žiga Jakopin EMŠ Farmacija Načrtovanje in sinteza novih agonistov NOD2 in njihovih himernih konjugatov z agonistom TLR7
96 prof. dr. Žiga Jakopin EMŠ Farmacija Raziskovanje kemijskega prostora novih tripeptidnih agonistov NOD2
97 prof. dr. Žiga Jakopin Industrijska farmacija - 2. stopnja Analiza vsebnosti pesticidov v prehranskih dopolnilih rastlinskega izvora in vrednotenje njihove endokrine toksičnosti in silico
98 prof. dr. Žiga Jakopin Industrijska farmacija - 2. stopnja Vrednotenje bisfenolov in njihovih razgradnih produktov kot okoljskih endokrinih motilcev in silico
99 prof. dr. Žiga Jakopin EMŠ Farmacija Načrtovanje, sinteza in vrednotenje agonistov receptorjev NOD2
100 prof. dr. Žiga Jakopin EMŠ Farmacija Načrtovanje, sinteza in vrednotenje multiplih agonistov prirojene imunosti kot potencialnih adjuvansov / imunoterapevtikov
101 prof. dr. Žiga Jakopin Kozmetologija UN - 1. stopnja Ocena varnosti rastlinskih izvlečkov z uporabo pristopa s pragom toksikološkega tveganja
102 prof. dr. Žiga Jakopin Kozmetologija UN - 1. stopnja Ocena varnosti rastlinskih izvlečkov z uporabo pristopa s pragom toksikološkega tveganja
103 prof. dr. Žiga Jakopin Kozmetologija UN - 1. stopnja Ocena varnosti rastlinskih izvlečkov z uporabo pristopa s pragom toksikološkega tveganja
104 prof. dr. Žiga Jakopin Kozmetologija UN - 1. stopnja Ocena varnosti rastlinskih izvlečkov z uporabo pristopa s pragom toksikološkega tveganja
105 prof. dr. Žiga Jakopin Industrijska farmacija - 2. stopnja Načrtovanje, sinteza in vrednotenje agonistov receptorjev NOD2
106 prof. dr. Žiga Jakopin Industrijska farmacija - 2. stopnja Uporaba računalniških ekspertnih sistemov za napovedovanje toksikološkega profila izbranih spojin (vključuje uporabo računalniških metod in literaturni pregled)
107 prof. dr. Žiga Jakopin EMŠ Farmacija (10. sem) Načrtovanje in sinteza novih agonistov NOD2 in njihovih himernih konjugatov z agonistom TLR7 20.12.2021 prijava teme diplomske/magistrske naloge
108 prof. dr. Žiga Jakopin Industrijska farmacija - 2. stopnja Vrednotenje izbranih analgetikov in njihovih halogeniranih transformacijskih produktov kot okoljskih endokrinih motilcev in silico 19.03.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
109 prof. dr. Žiga Jakopin Kozmetologija UN - 1. stopnja Ocena varnosti izvlečka poprove mete (Mentha piperita) kot kozmetične sestavine z uporabo pristopa s pragom toksikološkega tveganja 19.05.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
110 prof. dr. Žiga Jakopin EMŠ Farmacija (10. sem) Analiza učinkov izotiazolinonov na človekovo zdravje ter vrednotenje njihovega dražilnega in senzibilizacijskega potenciala in silico 01.09.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
111 prof. dr. Žiga Jakopin Industrijska farmacija - 2. stopnja Izdelava ekotoksikološkega profila bisfenolov in njihovih razgradnih produktov in silico 22.09.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
112 prof. dr. Žiga Jakopin EMŠ Farmacija (10. sem) Proučevanje vpliva zamenjave glicina z aromatskimi in heteroaromatskimi aminokislinami na agonistično aktivnost dezmuramilpeptidov na nukleotid-vezočo oligomerizacijsko domeno vsebujoč protein 2 15.12.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
113 prof. dr. Žiga Jakopin Industrijska farmacija - 2. stopnja Priprava poročila o varnosti kozmetičnega izdelka za izbrani balzam za lase 15.02.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
114 prof. dr. Janez Kerč Industrijska farmacija - 2. stopnja Zagotavljanje integritete elektronskih zapisov in podatkov na laboratorijski farmacevtski procesni opremi 20.10.2019 prijava teme diplomske/magistrske naloge
115 prof. dr. Janez Kerč Industrijska farmacija - 2. stopnja Proučevanje vpliva stabilizatorjev in vodotopnih dodatkov na mletje v krogličnem mlinu 20.10.2020 prijava teme diplomske/magistrske naloge
116 izr. prof. dr. Nataša Karas Kuželički EMŠ Farmacija Pregled in analiza spletnih ponudnikov farmakogenetskega testiranja začetek raziskovalnega dela
117 izr. prof. dr. Nataša Karas Kuželički Kozmetologija UN - 1. stopnja Mikroplastika v kozmetičnih izdelkih začetek raziskovalnega dela
118 izr. prof. dr. Nataša Karas Kuželički Kozmetologija UN - 1. stopnja Razširjenost kozmetične uporabe različnih dermalnih polnil v Sloveniji in osveščenost o potencialnih tveganjih uporabe začetek raziskovalnega dela
119 izr. prof. dr. Nataša Karas Kuželički Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Bioinformatična analiza kandidatnih genov za razvoj orofacialne shize v družinah z večgeneracijsko shizo začetek raziskovalnega dela
120 izr. prof. dr. Nataša Karas Kuželički EMŠ Farmacija (10. sem) Določanje alelne frekvence polimorfizmov farmakogena NUDT15 v slovenski populaciji 16.06.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
121 izr. prof. dr. Nataša Karas Kuželički EMŠ Farmacija (10. sem) Vpliv polimorfizmov rs114611199, rs17839843 in rs2518469 ter tandemskih ponovitev v genu TPMT na izide zdravljenja s 6-merkaptopurinom pri bolnikih z akutno limfoblastno levkemijo 27.10.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
122 izr. prof. dr. Katarina Trebušak Podkrajšek Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Analiza mRNA v urinskih izvenceličnih veziklih bolnikov s Fabryjevo boleznijo
123 izr. prof. dr. Katarina Trebušak Podkrajšek Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Analiza DNA v urinskih zunajceličnih veziklih
124 prof. dr. Katarina Trebušak Podkrajšek Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Analiza sprememb v številu kopij genov, povezanih s hipogonadotropnim hipogonadizmom, z od ligacije odvisnim hkratnim pomnoževanjem sond 15.04.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
125 prof. dr. Katarina Trebušak Podkrajšek Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Razvoj orodja "Digitalni Southern blot" za visokoprepustno genetsko karakterizacijo celičnih linij 16.06.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
126 prof. dr. Katarina Trebušak Podkrajšek Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Analiza mikro RNA, izoliranih iz urinskih zunajceličnih veziklov bolnikov s Fabryjevo boleznijo 16.06.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
127 prof. dr. Katarina Trebušak Podkrajšek Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Ugotavljanje povzročiteljev respiratornih okužb s sekvenciranjem kratkih in dolgih odčitkov 01.09.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
128 prof. dr. Katarina Trebušak Podkrajšek Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Ugotavljanje povzročiteljev respiratornih okužb s sekvenciranjem kratkih in dolgih odčitkov 01.09.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
129 prof. dr. Katarina Trebušak Podkrajšek Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Vpliv genetske variabilnosti in izražanja specifičnih mikroRNA na koncentracije PCSK9 med zdravljenjem z zaviralci PCSK9 13.01.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
130 izr. prof. dr. Mojca Kerec Kos EMŠ Farmacija okojencev Nova GoricaVrednotenje optimizacije farmakoterapije pri ledvični okvari v ambulanti farmacevta svetovalca pri oskrbovancih Doma up začetek raziskovalnega dela
131 izr. prof. dr. Mojca Kerec Kos EMŠ Farmacija (10. sem) Pregled uporabe monoklonskih protiteles proti SARS-CoV-2 v Splošni bolnišnici Murska Sobota v letih 2021 in 2022 01.09.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
132 izr. prof. dr. Mojca Kerec Kos EMŠ Farmacija (10. sem) Vrednotenje zdravljenja starostnikov, hospitaliziranih na Oddelku za gerontopsihiatrijo Psihiatrične bolnišnice Vojnik, z antidepresivi 22.09.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
133 izr. prof. dr. Mojca Kerec Kos Industrijska farmacija - 2. stopnja Sistematični pregled metod in vitro za vrednotenje sproščanja zdravilnih učinkovin iz intramuskularnih injekcij 23.09.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
134 izr. prof. dr. Mojca Kerec Kos EMŠ Farmacija (10. sem) Prepoznavanje neželenih učinkov zdravil z iskalnikom po ključnih besedah v elektronski dokumentaciji bolnikov na Interni kliniki Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana 27.10.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
135 izr. prof. dr. Mojca Kerec Kos EMŠ Farmacija (10. sem) Ovrednotenje izidov zdravljenja z zdravili po ambulantni ali bolnišnični napotitvi v obravnavo h kliničnemu farmacevtu v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor 15.02.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
136 doc. dr. Damijan Knez EMŠ Farmacija Vrednotenje vezave fluorescenčnih prob na fibrile amiloida β in fibrile inzulina
137 doc. dr. Damijan Knez EMŠ Farmacija Načrtovanje, sinteza in biokemijsko vrednotenje encimskih zaviralcev za zdravljenje Alzheimerjeve bolezni
138 doc. dr. Damijan Knez Industrijska farmacija - 2. stopnja Načrtovanje, sinteza in biokemijsko vrednotenje encimskih zaviralcev za zdravljenje nevrodegenerativnih bolezni
139 doc. dr. Damijan Knez EMŠ Farmacija (10. sem) Vrednotenje lastnosti vezave fluorescenčnih sond na fibrile amiloida β in inzulina 01.09.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
140 doc. dr. Damijan Knez EMŠ Farmacija (10. sem) Načrtovanje in sinteza himernih razgrajevalcev monoamin oksidaze A s piperidinskim in piperazinskim distančnikom 01.09.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
141 doc. dr. Damijan Knez EMŠ Farmacija (10. sem) Načrtovanje in sinteza na harminu temelječih heterobifunkcionalnih razgrajevalcev monoamin oksidaze A 01.09.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
142 doc. dr. Damijan Knez EMŠ Farmacija (10. sem) Sinteza in vrednotenje karbamoil fluoridnih zaviralcev in oksimskih reaktivatorjev butirilholin esteraze 27.10.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
143 doc. dr. Damijan Knez EMŠ Farmacija (10. sem) Sinteza in vrednotenje indolin-1-karbonil fluoridov kot kovalentnih zaviralcev kaspaze 1 19.01.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
144 doc. dr. Damijan Knez EMŠ Farmacija (10. sem) Vrednotenje vezave fluorescenčnih sond na fibrile inzulina in amiloida β 15.02.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
145 doc. dr. Damijan Knez EMŠ Farmacija (10. sem) Načrtovanje, sinteza in vrednotenje analogov belnakasana z novimi elektrofilnimi bojnimi glavami kot kovalentnih zaviralcev kaspaze 1 15.02.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
146 doc. dr. Damijan Knez EMŠ Farmacija (10. sem) Sinteza in biološko vrednotenje selektivnih heterobifunkcionalnih razgrajevalcev butirilholin esteraze 15.02.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
147 doc. dr. Damijan Knez EMŠ Farmacija (10. sem) Načrtovanje, sinteza in vrednotenje derivatov N-acetilglukozamina kot kovalentnih zaviralcev encima MurA 27.02.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
148 doc. dr. Lea Knez EMŠ Farmacija Opis izbranih neželenih učinkov ALK TKI v EudraVigilance
149 doc. dr. Lea Knez EMŠ Farmacija ODNOS BOLNIKOV S PLJUČNIM RAKOM DO ODPREDPISOVANJA ZDRAVIL IN ODPREDPISOVANJA ZPČ
150 doc. dr. Lea Knez EMŠ Farmacija (10. sem) Primerjava podatkov o interakcijah peroralnih onkoloških zdravil z drugimi zdravili v povzetkih glavnih značilnosti zdravil 17.03.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
151 doc. dr. Lea Knez EMŠ Farmacija (10. sem) Sistematični pregled vpliva zdravil, ki vplivajo na želodčno kislino, na učinkovitost sistemskega zdravljenja raka 16.06.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
152 doc. dr. Lea Knez EMŠ Farmacija (10. sem) Značilnosti zdravljenja z zaviralci protonske črpalke pri bolnikih s pljučnim rakom zdravljenih z imunoterapijo na Kliniki Golnik 16.06.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
153 doc. dr. Lea Knez EMŠ Farmacija (10. sem) Analiza neželenih učinkov zaviralcev anaplastične limfomske kinaze poročanih v farmakovigilančni podatkovni bazi EudraVigilance 16.06.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
154 doc. dr. Lea Knez EMŠ Farmacija (10. sem) Pogledi onkoloških bolnikov Univerzitetne klinike Golnik na uporabo kanabinoidov v samozdravljenju 17.11.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
155 izr. prof. dr. Petra Kocbek Industrijska farmacija - 2. stopnja Nanovlakna in celjenje ran
156 izr. prof. dr. Petra Kocbek EMŠ Farmacija Biološko vrednotenje izdelanih magnetnih nanostruktur
157 izr. prof. dr. Petra Kocbek EMŠ Farmacija Načrtovanje in izdelava NV za oromukozni vnos cepiv
158 izr. prof. dr. Petra Kocbek Kozmetologija UN - 1. stopnja Izdelava in vrednotenje nanodelcev za uporabo v ustni votlini
159 izr. prof. dr. Petra Kocbek EMŠ Farmacija Izdelava in vrednotenje nanodelcev s protimikrobnim delovanjem
160 izr. prof. dr. Petra Kocbek EMŠ Farmacija Izdelava in vrednotenje albuminskih nanodelcev
161 izr. prof. dr. Petra Kocbek Industrijska farmacija - 2. stopnja Izdelava in vrednotenje albuminskih nanodelcev
162 izr. prof. dr. Petra Kocbek Kozmetologija UN - 1. stopnja Nanodelci TiO2 in ZnO v kozmetiki začetek raziskovalnega dela
163 izr. prof. dr. Petra Kocbek EMŠ Farmacija Izdelava in vrednotenje nanodelcev z zaviralci ionskih kanalov začetek raziskovalnega dela
164 izr. prof. dr. Petra Kocbek EMŠ Farmacija (10. sem) Razvoj tehnološkega postopka izdelave lipidnih nanodelcev za vnos cepiv 17.03.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
165 izr. prof. dr. Petra Kocbek EMŠ Farmacija (10. sem) Vrednotenje vpliva učinkovin na lastnosti hidrofilnih nanovlaken 19.05.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
166 izr. prof. dr. Petra Kocbek Kozmetologija UN - 1. stopnja Izdelava lipidnih nanodelcev s kanabidiolom in vrednotenje njihove stabilnosti 16.06.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
167 izr. prof. dr. Petra Kocbek EMŠ Farmacija (10. sem) Razvoj lipidnih nanodelcev za dostavo adjuvansa za cepiva 16.06.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
168 izr. prof. dr. Petra Kocbek EMŠ Farmacija (10. sem) Vrednotenje vpliva magnetnih nanodelcev z oblogo iz silicijevega dioksida na keratinocite in vitro 16.06.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
169 izr. prof. dr. Petra Kocbek Industrijska farmacija - 2. stopnja Sinteza in funkcionalizacija obloge na osnovi amorfnega silicijevega dioksida na površini magnetnih nanodelcev 16.06.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
170 izr. prof. dr. Petra Kocbek EMŠ Farmacija (10. sem) Izdelava in vrednotenje elektrostatsko sukanih nanovlaken na osnovi hitosana ali alginata 26.08.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
171 izr. prof. dr. Nina Kočevar Glavač EMŠ Farmacija Destilacija in analiza hidrolatov
172 izr. prof. dr. Nina Kočevar Glavač EMŠ Farmacija Destilacija in analiza hidrolatov
173 izr. prof. dr. Nina Kočevar Glavač EMŠ Farmacija Destilacija in analiza hidrolatov
174 izr. prof. dr. Nina Kočevar Glavač EMŠ Farmacija Destilacija in analiza hidrolatov
175 izr. prof. dr. Nina Kočevar Glavač EMŠ Farmacija Destilacija in analiza hidrolatov
176 izr. prof. dr. Nina Kočevar Glavač EMŠ Farmacija Destilacija in analiza hidrolatov
177 izr. prof. dr. Nina Kočevar Glavač Industrijska farmacija - 2. stopnja Japonski dresnik
178 izr. prof. dr. Nina Kočevar Glavač Kozmetologija UN - 1. stopnja Pregled rastlinskih izvlečkov, olj in masel za nego kože z atopijskim dermatitisom 20.05.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
179 izr. prof. dr. Nina Kočevar Glavač EMŠ Farmacija (10. sem) Analiza sestave hidrolatov izbranih vrst sivke (Lavandula sp.) in vrtnice (Rosa sp.) 20.10.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
180 izr. prof. dr. Nina Kočevar Glavač Industrijska farmacija - 2. stopnja Optimizacija ekstrakcije lista japonskega dresnika (Fallopia japonica) s pristopom načrtovanja eksperimentov ter vrednotenje sestave in antioksidativne aktivnosti ekstraktov 15.12.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
181 izr. prof. dr. Nina Kočevar Glavač EMŠ Farmacija (10. sem) Vrednotenje vsebnosti in antioksidativne aktivnosti lignanov v hidrogelu in emulziji z izvlečkom lesa bele jelke (Abies alba) 19.01.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
182 prof. dr. Janko Kos EMŠ Farmacija Vloga katepsinov B in X pri napredovanju raka
183 prof. dr. Mitja Kos EMŠ Farmacija Prevalenca najpogostejših kroničnih bolezni v Sloveniji
184 prof. dr. Mitja Kos EMŠ Farmacija (10. sem) Primerjava uporabe vprašalnika in metode štetja osnovnih enot zdravil za vrednotenje sodelovanja pacientov s hipertenzijo 20.03.2021 prijava teme diplomske/magistrske naloge
185 prof. dr. Mitja Kos EMŠ Farmacija (10. sem) Primerjava uporabe vprašalnika in metode štetja osnovnih enot zdravil za vrednotenje sodelovanja pacientov s hipertenzijo 20.03.2021 prijava teme diplomske/magistrske naloge
186 prof. dr. Mitja Kos Industrijska farmacija - 2. stopnja Ovrednotenje značilnosti predpisovalcev ambulantno predpisanih zdravil v Sloveniji 21.12.2021 prijava teme diplomske/magistrske naloge
187 prof. dr. Mitja Kos EMŠ Farmacija (10. sem) Razvoj klepetalnega robota na temo zdravljenja z zdravili za laično javnost: zagotavljanje vsebinske veljavnosti 28.02.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
188 prof. dr. Mitja Kos EMŠ Farmacija (10. sem) Razvoj virtualnega učnega okolja o zdravilih za laično javnost 16.06.2024 zaključek raziskovalnega dela
189 prof. dr. Mitja Kos EMŠ Farmacija (10. sem) Pripravljenost laične javnosti na uvedbo in uporabo e-zdravstvenih storitev v Republiki Sloveniji 26.08.2024 zaključek raziskovalnega dela
190 prof. dr. Albin Kristl Kozmetologija UN - 1. stopnja Ovrednotenje nekaterih kozmetičnih izdelkov (za nego kože, las…; za čiščenje zob, ustne votline… itd) z vidika uporabe pufrnih raztopin na slovenskem trgu. Več tem.
191 prof. dr. Albin Kristl EMŠ Farmacija Literaturni pregled in analiza zbranih podatkov o nemešajočem vodnem sloju v eksperimentalnih modelih za napovedovanje absorpcije
192 prof. dr. Albin Kristl EMŠ Farmacija Literaturni pregled in analiza podatkov o vrednotenju logP na osnovi vrednosti standardne Gibbsove proste energije (ΔG°)
193 izr. prof. dr. Igor Locatelli EMŠ Farmacija Uporaba podatkov iz klinične raziskave s telemetrično kapsulo SmartPill (aplikacija na prazen želodec) za načrtovanje biorelevantih in vitro testov raztapljanja
194 izr. prof. dr. Igor Locatelli EMŠ Farmacija Uporaba podatkov iz klinične raziskave s telemetrično kapsulo SmartPill (aplikacija na poln želodec) za načrtovanje biorelevantih in vitro testov raztapljanja
195 izr. prof. dr. Igor Locatelli EMŠ Farmacija (10. sem) Ovrednotenje izvajanja brezšivne skrbi v Splošni bolnišnici Murska Sobota v letu 2023 15.12.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
196 izr. prof. dr. Igor Locatelli EMŠ Farmacija (10. sem) Ovrednotenje predpisovanja in uporabe opioidnih analgetikov v Splošni bolnišnici Murska Sobota v juniju 2023 15.12.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
197 doc. dr. Marija Nika Lovšin EMŠ Farmacija (10. sem) Vpliv strukturnih proteinov M, N, S in E koronavirusa SARS-CoV-2 na izločanje citokinov in izražanje proteinov APOBEC3 v človeških celicah A549 in HuH-7 19.05.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
198 doc. dr. Marija Nika Lovšin EMŠ Farmacija (10. sem) Analiza diferencialnega izražanja genov v človeških osteosarkomskih celicah divjega tipa in z izbitim genom FUBP3 01.09.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
199 prof. dr. Lucija Peterlin Mašič EMŠ Farmacija Vrednotenje estrogenega delovanja raznih spojin in vitro.
200 prof. dr. Lucija Peterlin Mašič EMŠ Farmacija Sinteza novih zaviralcev ionskih kanalov Kv1.3
201 prof. dr. Lucija Peterlin Mašič EMŠ Farmacija Sinteza novih zaviralcev ionskih kanalov 10.1.
202 prof. dr. Lucija Peterlin Mašič EMŠ Farmacija Sinteza spojin s ciljanjem na mitohondrije.
203 prof. dr. Lucija Peterlin Mašič EMŠ Farmacija vrednotenje varnosti-teoretična naloga s področja toksikologije
204 prof. dr. Lucija Peterlin Mašič EMŠ Farmacija Optimizacija novih protibakterijskih učinkovin in vrednotenje njihovih lastnosti.
205 prof. dr. Lucija Peterlin Mašič Industrijska farmacija - 2. stopnja Vrednotenje varnosti dermalne in sistemske uporabe retinoidov v nosečnosti 22.10.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
206 prof. dr. Lucija Peterlin Mašič EMŠ Farmacija (10. sem) Vrednotenje varnosti prehranskih dopolnil s preseženimi priporočenimi dnevnimi odmerki vitaminov B12, C, D in K 23.09.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
207 prof. dr. Janja Marc EMŠ Farmacija Iskanje biokemijskih in genetskih označevalcev težavnega prebolevanja COVID19
208 prof. dr. Janja Marc Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Iskanje biokemisjkih in genetskih označevalcev težavnega prebolevanja COVID190
209 prof. dr. Janja Marc EMŠ Farmacija Funkcijsko vrednotenje genetskih tarč povezanih z razvojem mišično-skeletnih bolezni
210 prof. dr. Janja Marc Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Funkcijsko vrednotenje genetskih tarč povezanih z razvojem mišično-skeletnih bolezni
211 prof. dr. Janja Marc Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Ocena diagnostične uporabnosti različnih serumskih in genetskih označevalcev
212 prof. dr. Janja Marc EMŠ Farmacija Ocena diagnostične uporabnosti različnih serumskih in genetskih označevalcev
213 prof. dr. Janja Marc EMŠ Farmacija Funkcijsko vrednotenje miRNA hsa-miR-375-3p pri osteogeni in adipogeni diferenciaciji mezenhimskih matičnih celic
214 prof. dr. Janja Marc EMŠ Farmacija Funkcijsko vrednotenje miRNA hsa-miR-363-3p pri osteogeni in adipogeni diferenciaciji mezenhimskih matičnih celic
215 prof. dr. Janja Marc Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Funkcijsko vrednotenje miRNA hsa-miR-375-3p pri osteogeni in adipogeni diferenciaciji mezenhimskih matičnih celic
216 prof. dr. Janja Marc Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Funkcijsko vrednotenje miRNA hsa-miR-363-3p pri osteogeni in adipogeni diferenciaciji mezenhimskih matičnih celic
217 prof. dr. Janja Marc EMŠ Farmacija (10. sem) Povezanost serumskih ravni feritina z načinom prebolevanja covid 19 18.03.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
218 prof. dr. Janja Marc Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Vpliv encimskega ekstrakta riževe semenske ovojnice na rast, razvoj in preživetje mezenhimskih matičnih celic, izoliranih iz maščobnega tkiva podgane 01.09.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
219 prof. dr. Janja Marc Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Kratkoročni neželeni učinki mRNA in vektorskih cepiv proti covid-19 v populaciji zaposlenih v šolstvu 15.02.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
220 izr. prof. dr. Martina Gobec EMŠ Farmacija (10. sem) Vrednotenje rutenijevih kinazolinskih kompleksov kot induktorjev celične smrti 17.06.2018 prijava teme diplomske/magistrske naloge
221 izr. prof. dr. Martina Gobec EMŠ Farmacija (10. sem) Vpliv zavrtja sinteze holesterola na cirkadiano uro 22.02.2020 prijava teme diplomske/magistrske naloge
222 izr. prof. dr. Martina Gobec EMŠ Farmacija (10. sem) Vrednotenje proteinskih nivojev in aktivnosti katalitičnih podenot proteasomov v izbranih celičnih linijah raka dojke 19.05.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
223 izr. prof. dr. Martina Gobec Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Določanje aktivnosti in proteinskih nivojev katalitičnih podenot proteasomov v trombocitih zdravih darovalcev 19.05.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
224 izr. prof. dr. Martina Gobec Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Vrednotenje učinkov himernih molekul za razgradnjo O-GlcNAc transferaze na celično linijo diseminiranega plazmocitoma 15.02.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
225 doc. dr. Martina Hrast Rambaher EMŠ Farmacija Vrednotenje protibakterijskega delovanja knjižnice spojin
226 doc. dr. Martina Hrast Rambaher Industrijska farmacija - 2. stopnja Vrednotenje protibakterijskega delovanja knjižnice spojin
227 doc. dr. Martina Hrast Rambaher EMŠ Farmacija Sinteza in vrednotenje novih zaviralcev DNA giraze A
228 doc. dr. Martina Hrast Rambaher Industrijska farmacija - 2. stopnja Sinteza in vrednotenje novih zaviralcev DNA giraze A
229 doc. dr. Martina Hrast Rambaher EMŠ Farmacija Vrednotenje protiglivičnega delovanja knjižnice spojin
230 doc. dr. Martina Hrast Rambaher Industrijska farmacija - 2. stopnja Vrednotenje protiglivičnega delovanja knjižnice spojin
231 doc. dr. Martina Hrast Rambaher EMŠ Farmacija Sinteza in vrednotenje novih zaviralcev nastanka bakterijskih biofilmov
232 doc. dr. Martina Hrast Rambaher Industrijska farmacija - 2. stopnja Sinteza in vrednotenje novih zaviralcev nastanka bakterijskih biofilmov
233 doc. dr. Martina Hrast Rambaher EMŠ Farmacija (10. sem) Načrtovanje, sinteza in biološko vrednotenje substratov encima ALDH1A3 za selektivno ciljanje matičnih rakavih celic 16.06.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
234 doc. dr. Martina Hrast Rambaher EMŠ Farmacija (10. sem) Načrtovanje, sinteza in biološko vrednotenje substratov encima ALDH1A3 za selektivno ciljanje matičnih rakavih celic 16.06.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
235 prof. dr. Matjaž Jeras Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Izdelava protokola za izbiro metode imunotipizacije pri bolnikih s sumom na monoklonsko gamapatijo 21.04.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
236 prof. dr. Matjaž Jeras EMŠ Farmacija (10. sem) Izolacija in funkcijsko vrednotenje rastnih dejavnikov iz adherentnih krvnih celic in vitro ter vzporedni razvoj nanovlaken za celjenje ran 01.09.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
237 doc. dr. Ana Mitrović EMŠ Farmacija Regulacija katesinov B in X s nizko molekularnimi zaviralci v tumorskih matičnih celicah
238 doc. dr. Ana Mitrović EMŠ Farmacija Vpliv zaviralcev katepsinov B in X na tumorske matične celice
239 doc. dr. Ana Mitrović EMŠ Farmacija Optimizacija priprave večceličnih tumorskih sferoidov iz celičnih linij
240 doc. dr. Ana Mitrović EMŠ Farmacija Katepsina B in X pri tumorskih amtičnih celicah
241 doc. dr. Ana Mitrović EMŠ Farmacija Optimizacija priprave večceličnih sferoidov tumorskih celic tumorskih celic raka dojke začetek raziskovalnega dela
242 doc. dr. Ana Mitrović EMŠ Farmacija (10. sem) Identifikacija tarč katepsinov B in X v tumorskih matičnih celicah raka dojke 15.02.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
243 doc. dr. Ana Mitrović EMŠ Farmacija (10. sem) Vpliv zaviranja katepsinov B in X na fenotip tumorskih matičnih celic 15.02.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
244 prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan EMŠ Farmacija Preučevanje mehanizmov odportnosti celic kronične limfocitne levkemije
245 prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan EMŠ Farmacija Vrednotenje modulatorjev prekomernega izločanja citokinov in vitro
246 prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan EMŠ Farmacija Vloga encima IMPDH v terapiji s tiopurini
247 prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan EMŠ Farmacija Vrednotenje sinergističnega delovanja venetoklaksa z agonistom receptorja EP4 na celicah kronične limfocitne levkemije
248 prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan EMŠ Farmacija Preučevanje mehanizmov odportnosti celic kronične limfocitne levkemije
249 prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan EMŠ Farmacija Vrednotenje sinergističnega delovanja venetoklaksa z agonistom receptorja EP4 na celicah kronične limfocitne levkemije
250 prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan EMŠ Farmacija (10. sem) Vrednotenje celičnih modelov za določanje sproščanja proinflamatornih citokinov 19.05.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
251 prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan EMŠ Farmacija (10. sem) Preučevanje sinergističnih učinkov agonistov prostaglandinskega receptorja EP4 z venetoklaksom, akalabrutinibom in duvelizibom in vitro 16.06.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
252 izr. prof. dr. Janez Mravljak EMŠ Farmacija Sinteza fluorescentmo označenih substratov (UDP) za encime
253 izr. prof. dr. Janez Mravljak EMŠ Farmacija Ocena dejavnikov tveganja in priprava navodila za delo z nevarnimi kemičnimi snovmi (v sodelovanju z dr. Matejo Tršan - Lekarna UKC Ljubljana)
254 izr. prof. dr. Janez Mravljak Kozmetologija UN - 1. stopnja Kinetika pretvorbe trans-resveratrola v cis izomer znotraj mikroemulzij 23.09.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
255 izr. prof. dr. Janez Mravljak Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Pregled urinskih bioloških označevalcev Alzheimerjeve in Parkinsonove bolezni 18.03.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
256 izr. prof. dr. Janez Mravljak Kozmetologija UN - 1. stopnja Vrednotenje antioksidativne zaščite lipidov z nenasičenimi maščobnimi kislinami 16.06.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
257 izr. prof. dr. Janez Mravljak Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Vloga vitamina D pri Parkinsonovi bolezni – sistematični pregled literature 22.09.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
258 izr. prof. dr. Janez Mravljak Industrijska farmacija - 2. stopnja Kvantitativna analiza lipidne peroksidacije polinenasičenih lipidov v prisotnosti izbranih flavonoidov 15.12.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
259 izr. prof. dr. Janez Mravljak Industrijska farmacija - 2. stopnja Oksidativni stres pri telesni aktivnosti in vpliv različnih prehranskih dopolnil z antioksidanti na vnetne označevalce, okrevanje ter uspešnost športnikov: pregled literature 19.01.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
260 izr. prof. dr. Janez Mravljak Industrijska farmacija - 2. stopnja Določanje hipoklorita v elektrolizirani vodi prehranskega dopolnila 19.01.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
261 izr. prof. dr. Janez Mravljak Industrijska farmacija - 2. stopnja Sistematični pregled vpliva peroralnega dodajanja vitamina D na simptome depresivnih motenj pri odraslih 15.02.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
262 izr. prof. dr. Janez Mravljak Industrijska farmacija - 2. stopnja Sistematični pregled vloge vitamina C pri sladkorni bolezni tipa 2 15.02.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
263 prof. dr. Aleš Obreza EMŠ Farmacija Sinteza biološko aktivnih molekul (protirakave, učinkovine za Alzheimerjevo b.) začetek jeseni 2024
264 prof. dr. Aleš Obreza Industrijska farmacija - 2. stopnja Sinteza novih učinkovin za zdravljenje EB
265 prof. dr. Aleš Obreza Kozmetologija UN - 1. stopnja Vrednotenje eteričnega olja (štud. leto 2024/25)
266 prof. dr. Aleš Obreza Kozmetologija UN - 1. stopnja Sinteza hlapnih derivatov in vonjalni test (š.l. 2024/25)
267 prof. dr. Aleš Obreza Kozmetologija UN - 1. stopnja Teoretična naloga po dogovoru 2024/25
268 prof. dr. Aleš Obreza EMŠ Farmacija Sinteza biološko aktivnih molekul (protirakave, učinkovine za Alzheimerjevo b.) začetek jeseni 2024
269 prof. dr. Aleš Obreza EMŠ Farmacija Sinteza biološko aktivnih molekul (protirakave, učinkovine za Alzheimerjevo b.) začetek pomladi 2025
270 prof. dr. Aleš Obreza EMŠ Farmacija Sinteza biološko aktivnih molekul (protirakave, učinkovine za Alzheimerjevo b.) začetek jeseni 2025
271 prof. dr. Aleš Obreza Industrijska farmacija - 2. stopnja Sinteza biološko aktivnih molekul (protirakave, učinkovine za Alzheimerjevo b.) začetek jeseni 2024
272 prof. dr. Aleš Obreza Kozmetologija UN - 1. stopnja Sinteza in olfaktorno vrednotenje derivatov evgenola in izoevgenola začetek raziskovalnega dela
273 prof. dr. Aleš Obreza EMŠ Farmacija Sinteza novih biološko aktivnih molekul (jesen 2022, AB) začetek raziskovalnega dela
274 prof. dr. Aleš Obreza EMŠ Farmacija Sinteza biološko aktivnih molekul (AB) začetek raziskovalnega dela
275 prof. dr. Aleš Obreza EMŠ Farmacija Sinteza biološko aktivnih molekul (AB2) začetek raziskovalnega dela
276 prof. dr. Aleš Obreza EMŠ Farmacija Sinteza biološko aktivnih molekul (AB3) začetek raziskovalnega dela
277 prof. dr. Aleš Obreza Kozmetologija UN - 1. stopnja Sinteza acetalov O-alkil in O-acil vanilina in njihovo vrednotenje z vonjalnim testom 16.06.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
278 prof. dr. Aleš Obreza Kozmetologija UN - 1. stopnja Sinteza hlapnih estrov, etrov in acetalov R- in S-karvona za uporabo v kozmetičnih izdelkih 15.12.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
279 prof. dr. Aleš Obreza Kozmetologija UN - 1. stopnja Pregled anorganskih spojin v tekočih kozmetičnih izdelkih na slovenskem tržišču 15.12.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
280 prof. dr. Aleš Obreza Kozmetologija UN - 1. stopnja Sinteza hlapnih estrov, etrov in acetalov R- in S-karvona za uporabo v kozmetičnih izdelkih 15.12.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
281 prof. dr. Aleš Obreza Industrijska farmacija - 2. stopnja Vpliv zamenjave aromatskega obroča v indolinskih zaviralcih butirilholin esteraze in z mitogenom aktivirane kinaze p38α 16.12.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
282 prof. dr. Joško Osredkar Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Določanje označevalcev oksidativnega stresa, ditirozina in heksanoillizina v urinu otrok s spektrom avtističnih motenj 18.01.2020 prijava teme diplomske/magistrske naloge
283 prof. dr. Joško Osredkar EMŠ Farmacija (10. sem) Pomen določanja razmerja triptofana in kinurenina v urinu otrok z motnjo avtističnega spektra 22.02.2021 prijava teme diplomske/magistrske naloge
284 prof. dr. Joško Osredkar EMŠ Farmacija (10. sem) Povečano izločanje porfirinov v urinu otrok z motnjami avtističnega spektra in korelacija z resnostjo razvojnega zaostanka 20.05.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
285 prof. dr. Joško Osredkar Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Pomen določanja koncentracije mieloperoksidaze pri bolnikih s kronično ledvično boleznijo na dializnem zdravljenju 16.06.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
286 prof. dr. Joško Osredkar Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Določanje plazemske koncentracije feritina pri bolnikih s covid-19 17.06.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
287 izr. prof. dr. Stane Pajk EMŠ Farmacija Sinteza triazolnih analogov tetrahidropiranskega tipa zaviralca InhA
288 izr. prof. dr. Stane Pajk EMŠ Farmacija Spremljanje poteka reakcij z NMR spektroskopijo
289 izr. prof. dr. Stane Pajk EMŠ Farmacija Sinteza derivatov 1,2,3,4-tetrahidropirolo[1,2-a]pirazinskega tipa zaviralca mikobakterijskega encima InhA
290 izr. prof. dr. Stane Pajk Industrijska farmacija - 2. stopnja Meritve vpliva magnetomehanskega učinka nanodelcev na biofilme bakterij (delo bi potekalo na IJS)
291 izr. prof. dr. Stane Pajk EMŠ Farmacija Sinteza fluorescenčnih označevalcev bakterijskega biofilma začetek raziskovalnega dela
292 izr. prof. dr. Stane Pajk EMŠ Farmacija (10. sem) Sinteza derivatov nilsko rdečega za spremljanje rasti bakterijskega biofilma 27.02.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
293 izr. prof. dr. Stane Pajk EMŠ Farmacija (10. sem) Ločba enantiomerov antagonistov P2RX7 z uporabo superkritične tekočinske kromatografije na analizni in preparativni skali 27.02.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
294 izr. prof. dr. Stane Pajk EMŠ Farmacija (10. sem) Sinteza in biološko vrednotenje kombinatorne knjižnice spojin pridobljenih z bakrom(I) katalizirano azid-alkin cikloadicijo 17.03.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
295 izr. prof. dr. Stane Pajk Industrijska farmacija - 2. stopnja Razvoj hitre generične metode za analizo monoklonskih protiteles s kapilarno gelsko elektroforezo z uporabo načrtovanja z vgrajeno kakovostjo 20.05.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
296 izr. prof. dr. Stane Pajk Industrijska farmacija - 2. stopnja Preučevanje adsorpcije izbranih bisfenolov in UV absorberjev na nanodelce iz železovega oksida 16.06.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
297 izr. prof. dr. Stane Pajk Industrijska farmacija - 2. stopnja Sinteza in vrednotenje zaviralcev butirilholin esteraze s kumarinskim skeletom 01.09.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
298 izr. prof. dr. Stane Pajk EMŠ Farmacija (10. sem) Spremljanje poteka reakcij kataliziranih z rutenijevimi kompleksi z NMR spektroskopijo 22.09.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
299 izr. prof. dr. Stane Pajk Industrijska farmacija - 2. stopnja Razvoj analizne metode za spremljanje znotrajcelične koncentracije izbranih zaviralcev β-N-acetilglukozaminil transferaze 27.10.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
300 izr. prof. dr. Stane Pajk Industrijska farmacija - 2. stopnja Vrednotenje fotofizikalnih lastnosti izbranih fluorescenčnih sond in njihove primernosti za označevanje lipidnih kapljic 27.10.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
301 izr. prof. dr. Stane Pajk EMŠ Farmacija (10. sem) Sinteza in biokemijsko vrednotenje novih tetrahidropiranskih zaviralcev mikobakterijskega encima trans-2-enoil-ACP reduktaze 15.12.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
302 izr. prof. dr. Stane Pajk EMŠ Farmacija (10. sem) Sinteza in vrednotenje fluorescenčnih označevalcev lipidnih kapljic, primernih za mikroskopijo z vzbujenim praznjenjem emisije 15.02.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
303 prof. dr. Odon Planinšek Industrijska farmacija - 2. stopnja Razvoj pomožih snovi z veliko specifino površino za izdelavo orodisperzibilnih tablet
304 prof. dr. Odon Planinšek EMŠ Farmacija Razvoj zdravila za zaužitje s slamico.
305 prof. dr. Odon Planinšek Industrijska farmacija - 2. stopnja Razvoj zdravila za zaužitje s slamico.
306 prof. dr. Odon Planinšek Industrijska farmacija - 2. stopnja Izdelava trdnih disperzij fenofibrata s soprecirano pomožno snovjo in stiskanje orodisperzibilnih tablet
307 prof. dr. Odon Planinšek Industrijska farmacija - 2. stopnja Izdelava trdnih disperzij fenofibrata s soprecirano pomožno snovjo in stiskanje orodisperzibilnih tablet
308 prof. dr. Odon Planinšek Industrijska farmacija - 2. stopnja Izdelava trdnih disperzij fenofibrata s soprecirano pomožno snovjo in stiskanje orodisperzibilnih tablet
309 prof. dr. Odon Planinšek Industrijska farmacija - 2. stopnja Vodne micelarne raztopine kot bolj okolju prijazen pristop za ekstrakcijo in čiščenje kurkuminoidov iz Curcuma Longa
310 prof. dr. Odon Planinšek Industrijska farmacija - 2. stopnja VODNE MICELARNE RAZTOPINE KOT OKOLJU PRIJAZEN PRISTOP ZA EKSTRAKCIJO IN ČIŠČENJE KURKUMINOIDOV IZ CURCUMA LONGA
311 prof. dr. Odon Planinšek EMŠ Farmacija Izdelava trdnih disperzij fenofibrata s soprecirano pomožno snovjo in stiskanje orodisperzibilnih tablet začetek raziskovalnega dela
312 prof. dr. Odon Planinšek Industrijska farmacija - 2. stopnja Sušenje vina z vgradnjo v mezoporozno siliko začetek raziskovalnega dela
313 prof. dr. Odon Planinšek Industrijska farmacija - 2. stopnja Izdelava trdnih disperzij resveratrola s porozno siliko začetek raziskovalnega dela
314 prof. dr. Odon Planinšek Industrijska farmacija - 2. stopnja Proučevanje lastnosti delcev, izdelanih s kristalizacijo paracetamola v suspenziji pomožne snovi, in iz njih izdelanih tablet 15.09.2020 prijava teme diplomske/magistrske naloge
315 prof. dr. Odon Planinšek EMŠ Farmacija (10. sem) Prikrivanje okusa tiaminijevega klorida, vgrajenega v mezoporozni silicijev dioksid z oblogo kopolimera metakrilne kisline 19.05.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
316 prof. dr. Odon Planinšek Industrijska farmacija - 2. stopnja Proučevanje očesnih vložkov timolola in nepafenaka, izdelanih iz različnih polimerov 16.06.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
317 prof. dr. Odon Planinšek Industrijska farmacija - 2. stopnja Vrednotenje sproščanja metoklopramida iz večplastnih bukalnih filmov 17.11.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
318 prof. dr. Odon Planinšek Industrijska farmacija - 2. stopnja Vrednotenje kompatibilnosti paracetamola in ibuprofena v binarnih zmeseh s pomožnimi snovmi z uporabo diferenčne dinamične kalorimetrije 21.09.2022 zaključek raziskovalnega dela
319 prof. dr. Robert Roškar Kozmetologija UN - 1. stopnja Pregled in uporaba kozmetičnih izdelkov in prehranskih dopolnil s kolagenom na slovenskem tržišču 19.06.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
320 prof. dr. Robert Roškar EMŠ Farmacija (10. sem) Razvoj kromatografskega pristopa za vrednotenje vsebnosti kolagena v prehranskih dopolnilih 15.12.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
321 prof. dr. Robert Roškar EMŠ Farmacija (10. sem) Vrednotenje vpliva pomožnih snovi na stabilnost acetilsalicilne kisline 15.12.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
322 prof. dr. Robert Roškar EMŠ Farmacija (10. sem) Ugotavljanje vsebnosti nizkomolekularnih nitrozaminov v zdravilih s tekočinsko kromatografijo, sklopljeno z masno spektrometrijo visoke ločljivosti 15.12.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
323 izr. prof. dr. Saša Čučnik Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Vpliv časovnega okna vzorčenja na variabilnost koncetracij ustekinumaba
324 doc. dr. Sergej Pirkmajer Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Farmakološko uravnavanje izražanja in delovanja interlevkina-6 v kulturi človeških skeletnomišičnih celic
325 doc. dr. Sergej Pirkmajer EMŠ Farmacija Farmakološko uravnavanje izražanja in delovanja interlevkina-6 v kulturi človeških skeletnomišičnih celic
326 doc. dr. Sergej Pirkmajer EMŠ Farmacija Uravnavanje presnovne in endokrine funkcije skeletne mišice
327 doc. dr. Sergej Pirkmajer Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Uravnavanje presnovne in endokrine funkcije skeletne mišice
328 prof. dr. Marija Sollner Dolenc Kozmetologija UN - 1. stopnja Sinteza analogov izbranih alkoholov iz skupine dišav
329 prof. dr. Marija Sollner Dolenc Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Vpliv motilcev endokrinega sistema na imunski sistem
330 prof. dr. Marija Sollner Dolenc EMŠ Farmacija Vrednotenje endokrinega delovanja alternativ bisfenola A
331 prof. dr. Marija Sollner Dolenc Kozmetologija UN - 1. stopnja PREGLED IN OCENA VARNOSTI KOZMETIČNIH SESTAVIN V IZDELKIH, NAMENJENIH NEGI ROK
332 prof. dr. Marija Sollner Dolenc Kozmetologija UN - 1. stopnja Proučevanje sestave in varnosti kozmetičnih izdelkov z izvlečki industrijske konoplje
333 prof. dr. Marija Sollner Dolenc EMŠ Farmacija Ocena sestave in varnosti prehranskih dopolnil z delovanjem na imunski sistem začetek raziskovalnega dela
334 prof. dr. Marija Sollner Dolenc EMŠ Farmacija Imunomodulatorno delovanje mešanic analogov BPA začetek raziskovalnega dela
335 prof. dr. Marija Sollner Dolenc Industrijska farmacija - 2. stopnja Določanje endokrinega delovanja PFAS in silico začetek raziskovalnega dela
336 prof. dr. Marija Sollner Dolenc Industrijska farmacija - 2. stopnja pregled sestavin in ocena varnosti izdelkov za venska obolenja začetek raziskovalnega dela
337 prof. dr. Marija Sollner Dolenc EMŠ Farmacija PREGLED IN PRIMERJAVA POJAVNOSTI IN UČINKOV PFAS začetek raziskovalnega dela
338 prof. dr. Marija Sollner Dolenc EMŠ Farmacija (10. sem) Napoved vezave zaviralcev gorenja na izbrane jedrne hormonske receptorje in silico 15.03.2021 prijava teme diplomske/magistrske naloge
339 prof. dr. Marija Sollner Dolenc Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Razvoj in optimizacija obdelave tkiv za histološke analize z uporabo 2-propanola 20.03.2021 prijava teme diplomske/magistrske naloge
340 prof. dr. Marija Sollner Dolenc Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Razvoj in optimizacija obdelave tkiv za histološke analize z uporabo 2-propanola 20.03.2021 prijava teme diplomske/magistrske naloge
341 prof. dr. Marija Sollner Dolenc Industrijska farmacija - 2. stopnja Analiza pojavnosti in razširjenosti sintetičnih katinonov v Evropi v obdobju od 2005 do 2022 17.03.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
342 prof. dr. Marija Sollner Dolenc EMŠ Farmacija (10. sem) Zloraba različnih psihoaktivnih snovi med študenti slovenskih univerz, pred in med pandemijo SARS-CoV-2 18.03.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
343 prof. dr. Marija Sollner Dolenc EMŠ Farmacija (10. sem) Analiza pojavnosti novih sintetičnih triptaminov v Sloveniji in Evropi v obdobju od 2003 do 2022 19.05.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
344 prof. dr. Marija Sollner Dolenc Kozmetologija UN - 1. stopnja Pregled sestave in ocena varnosti kozmetičnih izdelkov z izvlečki industrijske konoplje 19.01.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
345 prof. dr. Marija Sollner Dolenc Kozmetologija UN - 1. stopnja Pregled sestave in ocena varnosti kozmetičnih izdelkov z izvlečki industrijske konoplje 19.01.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
346 prof. dr. Marija Sollner Dolenc Industrijska farmacija - 2. stopnja Ocena endokrinih učinkov izbranih per- in polifluoroalkilnih spojin z metodo in silico 19.01.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
347 prof. dr. Marija Sollner Dolenc Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Vpliv bisfenola A in njegovih izbranih analogov na izločanje citokinov v monocitni celični liniji THP-1 15.02.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
348 prof. dr. Marija Sollner Dolenc Kozmetologija UN - 1. stopnja Ocena varnosti sestavin kozmetičnih izdelkov, namenjenih koži z rozaceo 15.02.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
349 prof. dr. Marija Sollner Dolenc Kozmetologija UN - 1. stopnja Pregled sestave in varnosti kozmetičnih sestavin v kremah za roke 15.02.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
350 izr. prof. dr. Izidor Sosič EMŠ Farmacija Optimizacija molekul PROTAC za razgradnjo proteina TAK1
351 izr. prof. dr. Izidor Sosič EMŠ Farmacija Sinteza in vrednotenje 2-cianobenzotiazolov kot zaviralcev imunoproteasoma
352 izr. prof. dr. Izidor Sosič Industrijska farmacija - 2. stopnja Sinteza ligandov za ligaze E3 in vgradnja v molekule PROTAC
353 izr. prof. dr. Izidor Sosič EMŠ Farmacija Sinteza ligandov za ligaze E3 in vgradnja v molekule PROTAC
354 izr. prof. dr. Izidor Sosič EMŠ Farmacija Modifikacija zaviralcev CDK1 in priprava razgrajevalcev
355 izr. prof. dr. Izidor Sosič EMŠ Farmacija SInteza druge generacije molekul PROTAC za razgradnjo proteina Bcl-2
356 izr. prof. dr. Izidor Sosič EMŠ Farmacija (10. sem) Sinteza in biološko vrednotenje razgrajevalcev s TGF-β aktivirane kinaze 1 22.09.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
357 izr. prof. dr. Matej Sova EMŠ Farmacija Načrtovanje in sinteza novih agonistov Tollu podobnega receptorja 7 z imunomodulatornim in protitumornim delovanjem
358 izr. prof. dr. Matej Sova EMŠ Farmacija Sinteza optimiziranih pirimidinskih modulatorjev Tollu podobnega receptorja 8 z imunosupresivnim delovanjem
359 izr. prof. dr. Matej Sova Industrijska farmacija - 2. stopnja Sinteza novih agonistov Tollu podobnega receptorja 7 s protitumornim delovanjem
360 izr. prof. dr. Matej Sova Industrijska farmacija - 2. stopnja Načrtovanje in sinteza zaviralcev encima indolamin 2,3-dioksigenaze kot potencialnih protitumornih učinkovin
361 izr. prof. dr. Matej Sova EMŠ Farmacija Načrtovanje, sinteza in vrednotenje dualnih agonistov Tollu podobnega receptorja 7 in 8 z imunomodulatornim in protitumornim delovanjem
362 izr. prof. dr. Matej Sova EMŠ Farmacija Optimizacija Suzuki reakcije na pirimidinskih analogih za sintezo modulatorjev Tollu podobnih receptorjev
363 izr. prof. dr. Matej Sova EMŠ Farmacija Načrtovanje, sinteza in vrednotenje zaviralcev encima indolamin 2,3-dioksigenaze kot potencialnih protitumornih učinkovin
364 izr. prof. dr. Matej Sova EMŠ Farmacija Načrtovanje, sinteza in vrednotenje dualnih agonistov Tollu podobnega receptorja 7 in 8 z imumodulatornim delovanjem začetek raziskovalnega dela
365 izr. prof. dr. Matej Sova EMŠ Farmacija Načrtovanje in sinteza zaviralcev encima indolamin 2,3-dioksigenaze kot potencialnih protitumornih učinkovin začetek raziskovalnega dela
366 izr. prof. dr. Matej Sova EMŠ Farmacija Sinteza novih piperidinskih agonistov Tollu podobnega receptorja 7 začetek raziskovalnega dela
367 izr. prof. dr. Sergej Pirkmajer EMŠ Farmacija (10. sem) Klinične in epidemiološke značilnosti Sjögrenove bolezni v Sloveniji v času epidemije SARS-CoV-2 16.06.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
368 prof. dr. Borut Štrukelj EMŠ Farmacija (10. sem) Ali zaviranje sinteze holesterola premakne cirkadiano uro človeških jetrnih celic? 15.09.2021 prijava teme diplomske/magistrske naloge
369 prof. dr. Borut Štrukelj EMŠ Farmacija (10. sem) Kritični pregled varnosti in učinkovitosti zdravilnih učinkovin na osnovi majhne interferenčne RNA 15.02.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
370 doc. dr. Eva Tavčar EMŠ Farmacija Delovni naslov: Sistematični pregled poljudne in strokovne literature o vplivu hranil na zdravje
371 doc. dr. Eva Tavčar EMŠ Farmacija Sistematični pregled literature - prebiotiki
372 doc. dr. Eva Tavčar EMŠ Farmacija Sistematični pregled literature - probiotiki
373 doc. dr. Eva Tavčar EMŠ Farmacija Sistematični pregled literature - alergeni proteini v zdravilih in hrani rastlinskega izvora
374 doc. dr. Eva Tavčar EMŠ Farmacija Delovni naslov: Vodotopne vlaknine začetek raziskovalnega dela
375 doc. dr. Eva Tavčar EMŠ Farmacija Delovni naslov: Topnost kurkumina začetek raziskovalnega dela
376 doc. dr. Eva Tavčar EMŠ Farmacija Sistematični pregled literature - konoplja začetek raziskovalnega dela
377 doc. dr. Eva Tavčar EMŠ Farmacija Identifikacija spojin v prehranski dopolnilih pasijonke začetek raziskovalnega dela
378 doc. dr. Eva Tavčar EMŠ Farmacija Identifikacija spojin v prehranskih dopolnilih mace začetek raziskovalnega dela
379 doc. dr. Eva Tavčar EMŠ Farmacija Delovni naslov: Primerjava proteinskih struktur alergenov in hrane z uporabo bioinformatskih orodij začetek raziskovalnega dela
380 doc. dr. Eva Tavčar EMŠ Farmacija Delovni naslov: Primerjava proteinskih struktur alergenov in hrane z uporabo bioinformatskih orodij začetek raziskovalnega dela
381 doc. dr. Eva Tavčar Industrijska farmacija - 2. stopnja Vpliv temperature in časa na ekstrakcijo kanabinoidov iz industrijske konoplje (Cannabis sativa L.) in zamrzovanja na lastnosti ekstrakta 19.05.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
382 doc. dr. Eva Tavčar Kozmetologija UN - 1. stopnja Ocena varnosti izvlečka konoplje (Cannabis Sativa) kot kozmetične sestavine z uporabo pristopa s pragom toksikološkega tveganja 23.09.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
383 doc. dr. Eva Tavčar EMŠ Farmacija (10. sem) Razvoj analizne metode za ugotavljanje vsebnosti terpenskih spojin v neobdelanih cvetovih navadne konoplje (Cannabis sativa, L.) z uporabo plinske kromatografije sklopljene z masno spektrometrijo 15.02.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
384 doc. dr. Eva Tavčar EMŠ Farmacija (10. sem) Sistematični pregled odnosa med fiziološkim statusom vitamina D in atopijskim dermatitisom z upoštevanjem vpliva geografskih dejavnikov 15.02.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
385 prof. dr. Tihomir Tomašič EMŠ Farmacija Načrtovanje, sinteza in vrednotenje novih zaviralcev Hsp90 s protitumornim delovanjem
386 prof. dr. Tihomir Tomašič Industrijska farmacija - 2. stopnja Načrtovanje, sinteza in vrednotenje novih zaviralcev Hsp90 s protitumornim delovanjem
387 prof. dr. Tihomir Tomašič EMŠ Farmacija Načrtovanje in sinteza zaviralcev bakterijske DNA-giraze in topoizomeraze IV z nizkim potencialom za razvoj rezistence
388 prof. dr. Tihomir Tomašič EMŠ Farmacija Vrednotenje antiproliferativnega delovanja zaviralcev Hsp90 na rakavih celičnih linijah
389 prof. dr. Tihomir Tomašič Industrijska farmacija - 2. stopnja Vrednotenje antiproliferativnega delovanja zaviralcev Hsp90 na rakavih celičnih linijah
390 prof. dr. Tihomir Tomašič EMŠ Farmacija Uporaba metod molekulskega modeliranja za proučevanje kompleksov protein-ligand
391 prof. dr. Tihomir Tomašič EMŠ Farmacija Načrtovanje in sinteza zaviralcev napetostno odvisnih kalijevih kanalov
392 prof. dr. Tihomir Tomašič Industrijska farmacija - 2. stopnja Sinteza novih triazolov kot zaviralcev Hsp90 z antiproliferativnim delovanjem
393 prof. dr. Tihomir Tomašič EMŠ Farmacija Sinteza piperidinskih zaviralcev C-končne domene proteina toplotnega šoka 90 začetek raziskovalnega dela
394 prof. dr. Tihomir Tomašič EMŠ Farmacija (10. sem) Sinteza furanskih zaviralcev napetostno odvisnih ionskih kanalov Kv1.3 s protirakavim delovanjem 26.08.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
395 prof. dr. Tihomir Tomašič Industrijska farmacija - 2. stopnja Proučevanje vezave zaviralca bakterijske DNA-giraze in topoizomeraze IV s sidranjem in simulacijami molekulske dinamike 20.10.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
396 prof. dr. Tihomir Tomašič EMŠ Farmacija (10. sem) Sinteza in biološko vrednotenje novih piperazinskih zaviralcev Hsp90 s triazolnim skeletom 27.02.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
397 prof. dr. Tihomir Tomašič EMŠ Farmacija (10. sem) Asimetrična sinteza cis-dihidroindeno[1,2-c]izokromanonov z reduktivno dinamično kinetično resolucijo 21.04.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
398 prof. dr. Tihomir Tomašič EMŠ Farmacija (10. sem) Sinteza himernih molekul za indukcijo razgradnje proteina EWS::FLI1 v celicah Ewingovega sarkoma 27.10.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
399 prof. dr. Tihomir Tomašič EMŠ Farmacija (10. sem) Proučevanje antiproliferativnega delovanja zaviralcev proteina toplotnega šoka 90 na celičnih modelih raka dojk in Ewingovega sarkoma 27.10.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
400 doc. dr. Jurij Trontelj EMŠ Farmacija (10. sem) Razvoj in validacija analizne metode za določanje bioloških označevalcev ftalatov in njihovih zamenjav v materinem mleku 13.01.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
401 doc. dr. Jurij Trontelj Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Razvoj kromatografske metode za določanje rezidualne plazmidne DNA v procesnih vzorcih mRNA 21.04.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
402 izr. prof. dr. Urban Švajger Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Ovrednotenje osnovnih funkcijskih sposobnosti celične imunosti pri mladih in starih miškah 19.10.2020 prijava teme diplomske/magistrske naloge
403 izr. prof. dr. Urban Švajger EMŠ Farmacija (10. sem) Karakterizacija imunosupresivnega fenotipa mezenhimskih stromalnih matičnih celic ter analiza vpliva njihove aplikacije na izbrane biološke označevalce pri osteoartritisu kolena 16.06.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
404 doc. dr. Iztok Urbančič Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Opazovanje zgodnjih napak pri delitvi pljučnih epitelijskih celic po izpostavitvi različnim nanodelcem 19.01.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
405 doc. dr. Iztok Urbančič Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Spremljanje fenotipskih sprememb fibroblastov z optično mikroskopijo 19.01.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
406 doc. dr. Iztok Urbančič Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Proučevanje adhezije monocitov na žilni endotelij po izpostavitvi nanodelcem 15.02.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
407 izr. prof. dr. Tomaž Vovk EMŠ Farmacija Primerjava bolnikov v redni klinični praksi in bolnikov vključenih v randomizirana klinična preskušanja zdravil za kronično vnetno črevesno boleznijo: pomen vključitvenih in izključitvenih kriterijev
408 izr. prof. dr. Tomaž Vovk EMŠ Farmacija Določanje kazalnikov oksidativnega stresa v plazemskih vzorcih bolnikov s kronično vnetno črevesno boleznijo
409 izr. prof. dr. Tomaž Vovk EMŠ Farmacija (10. sem) Klinično in finančno vrednotenje intervencij kliničnega farmacevta v psihiatrični bolnišnici Ormož 24.10.2021 prijava teme diplomske/magistrske naloge
410 izr. prof. dr. Tomaž Vovk Industrijska farmacija - 2. stopnja Razvoj bioanalizne metode za določanje plazemskih koncentracij protimikrobnih učinkovin s tekočinsko kromatografijo visoke ločljivosti 15.04.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
411 izr. prof. dr. Tomaž Vovk EMŠ Farmacija (10. sem) Analiza odpustne farmakoterapije bolnikov z diagnozo prve epizode shizofrenije v Psihiatrični bolnišnici Idrija v letu 2022 16.06.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
412 izr. prof. dr. Tomaž Vovk EMŠ Farmacija (10. sem) Razvoj analiznih metod za oddaljeno spremljanje aktivnosti bolezni bolnikov s kronično vnetno črevesno boleznijo 16.06.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
413 izr. prof. dr. Tomaž Vovk EMŠ Farmacija (10. sem) Primerjava bolnikov v redni klinični praksi in tistih, vključenih v randomizirana klinična preskušanja tarčnih zdravil za Crohnovo bolezen: pomen vključitvenih in izključitvenih kriterijev 15.02.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
414 izr. prof. dr. Tomaž Vovk EMŠ Farmacija (10. sem) Primerjava bolnikov v redni klinični praksi in tistih, vključenih v randomizirana klinična preskušanja tarčnih zdravil za ulcerozni kolitis: pomen vključitvenih in izključitvenih kriterijev 15.02.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
415 izr. prof. dr. Simon Žakelj EMŠ Farmacija Permeabilnostne in elektrofiziološke lastnosti celične linije EA.hy926
416 izr. prof. dr. Simon Žakelj Industrijska farmacija - 2. stopnja Primerjava metod za določitev vezave učinkovin na serumske proteine
417 izr. prof. dr. Lovro Žiberna EMŠ Farmacija (10. sem) Vpliv kombiniranega zdravila eleksakaftor/tezakaftor/ivakaftor na klinični potek bolezni in endotelijsko disfunkcijo pri bolniku s cistično fibrozo – klinični primer 17.03.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
418 izr. prof. dr. Nace Zidar EMŠ Farmacija Načrtovanje in sinteza modulatorjev napetostno odvisnih ionskih kanalov
419 izr. prof. dr. Nace Zidar Industrijska farmacija - 2. stopnja Načrtovanje in sinteza modulatorjev napetostno odvisnih ionskih kanalov
420 izr. prof. dr. Nace Zidar EMŠ Farmacija Načrtovanje in sinteza zaviralcev bakterijskih DNA-topoizomeraz
421 izr. prof. dr. Nace Zidar Industrijska farmacija - 2. stopnja Načrtovanje in sinteza zaviralcev bakterijskih DNA-topoizomeraz
422 izr. prof. dr. Nace Zidar EMŠ Farmacija Načrtovanje in sinteza zaviralcev Hsp90
423 izr. prof. dr. Nace Zidar Industrijska farmacija - 2. stopnja Načrtovanje in sinteza zaviralcev Hsp90
424 izr. prof. dr. Nace Zidar Industrijska farmacija - 2. stopnja Sinteza in vrednotenje 4-aminopiperidin-1-il-etoksi substituiranih N-fenilpirolamidnih zaviralcev DNA-giraze 15.02.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
425 doc. dr. Špela Zupančič EMŠ Farmacija NOVO MESTO Izolacija in karakterizacija novih probiotikov (NLZOH)
426 doc. dr. Špela Zupančič Industrijska farmacija - 2. stopnja Izdelava anorganskih nanovlaken
427 doc. dr. Špela Zupančič Industrijska farmacija - 2. stopnja Vrednotenje nanovlaken z različnimi stabilizatorji
428 doc. dr. Špela Zupančič EMŠ Farmacija Izolacija in karakterizacija novih probiotikov (IJS)
429 doc. dr. Špela Zupančič Industrijska farmacija - 2. stopnja Izolacija in karakterizacija novih probiotikov (IJS)
430 doc. dr. Špela Zupančič EMŠ Farmacija NOVO MESTO Izolacija in karakterizacija novih probiotikov (NLZOH)
431 doc. dr. Špela Zupančič Industrijska farmacija - 2. stopnja NOVO MESTO Izolacija in karakterizacija novih probiotikov (NLZOH)
432 doc. dr. Špela Zupančič EMŠ Farmacija Izdelava mikrodelcev z elektorstatskim razprševanjem
433 doc. dr. Špela Zupančič Industrijska farmacija - 2. stopnja Izdelava mikrodelcev z elektorstatskim razprševanjem
434 doc. dr. Špela Zupančič EMŠ Farmacija (10. sem) Liofilizacija nanostrukturiranih lipidnih nosilcev s težko topno učinkovino 20.10.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
435 doc. dr. Špela Zupančič Industrijska farmacija - 2. stopnja Vpliv stabilizatorjev na preživetje bakterij rodu Staphylococcus v nanovlaknih 20.10.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
436 doc. dr. Špela Zupančič EMŠ Farmacija (10. sem) Z načrtovanjem eksperimentov vodena optimizacija nanostrukturiranih lipidnih nosilcev s težko topno učinkovino 16.06.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
437 doc. dr. Špela Zupančič EMŠ Farmacija (10. sem) Literaturni pregled vaginalnih laktobacilov za zdravljenje vaginalnih infekcij in izolacija novih bakterijskih sevov 16.06.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
438 doc. dr. Špela Zupančič Industrijska farmacija - 2. stopnja Optimizacija elektrostatskega razprševanja za izdelavo polietilenglikolnih delcev z vgrajenim simvastatinom s pristopom načrtovanja eksperimentov 22.09.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
439 izr. prof. dr. Alenka Zvonar Pobirk Industrijska farmacija - 2. stopnja Formuliranje in situ gelirajočih lipidnih formulacij
440 izr. prof. dr. Alenka Zvonar Pobirk Industrijska farmacija - 2. stopnja Razvoj in solidifikacija na lipidih osnovanih sistemov
441 izr. prof. dr. Alenka Zvonar Pobirk Kozmetologija UN - 1. stopnja Literaturni pregled in analiza trga kozmetičnih sestavin algnega izvora
442 izr. prof. dr. Alenka Zvonar Pobirk EMŠ Farmacija Razvoj in solidifikacija na lipidih osnovanih sistemov
443 izr. prof. dr. Alenka Zvonar Pobirk EMŠ Farmacija Na lipidih osnovani sistemi (za peroralno/dermalno aplikacijo)
444 izr. prof. dr. Alenka Zvonar Pobirk EMŠ Farmacija (10. sem) Optimizacija izdelave disperzije liposomov in njihove solidifikacije z metodo sušenja z razprševanjem 16.06.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
445 izr. prof. dr. Alenka Zvonar Pobirk Kozmetologija UN - 1. stopnja Pregled kozmetičnih izdelkov za zaščito kože pred onesnaževali v okolju 26.08.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
446 izr. prof. dr. Alenka Zvonar Pobirk Industrijska farmacija - 2. stopnja Razvoj in vrednotenje samo-mikroemulgirajočega sistema za peroralno dostavo hidrofobnih zdravilnih učinkovin in njegova pretvorba v trdno farmacevtsko obliko 01.09.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
447 izr. prof. dr. Alenka Zvonar Pobirk EMŠ Farmacija (10. sem) Primerjava izbranih postopkov (mikro)kapsuliranja železa 27.10.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
448 izr. prof. dr. Alenka Zvonar Pobirk Kozmetologija UN - 1. stopnja Vrednotenje vpliva slanice na izbrane funkcijske parametre kože 19.01.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
Mentor/-ica št. dodeljenih tem št. potrjenih tem na senatu UL FFA skupno število aktivnih tem
0 1 1
izr. prof. dr. Pegi Ahlin Grabnar 4 3 7
doc. dr. Aleš Jerin 0 0 0
izr. prof. dr. Aleš Jerin 0 1 1
prof. dr. Marko Anderluh 1 3 4
izr. prof. dr. Anja Pišlar 2 3 5
izr. prof. dr. Barbara Ostanek 0 2 2
doc. dr. Biljana Janković 0 1 1
prof. dr. Marija Bogataj 0 3 3
doc. dr. Mojca Božič Mijovski 1 0 1
izr. prof. dr. Tomaž Bratkovič 0 1 1
prof. dr. Darko Černe 0 2 2
izr. prof. dr. Saša Čučnik 0 6 6
izr. prof. dr. Bojan Doljak 0 1 1
doc. dr. Urša Pečar Fonović 1 0 1
prof. dr. Franc Vrečer 0 2 2
doc. dr. Rok Frlan 1 3 4
prof. dr. Mirjana Gašperlin 0 2 2
prof. dr. Stanislav Gobec 0 0 0
doc. dr. Mirjam Gosenca Matjaž 2 5 7
doc. dr. Nejc Horvat 3 4 7
prof. dr. Janez Ilaš 0 6 6
izr. prof. dr. Ilija German Ilić 0 2 2
prof. dr. Iztok Grabnar 0 0 0
prof. dr. Žiga Jakopin 4 7 11
prof. dr. Janez Kerč 0 2 2
izr. prof. dr. Nataša Karas Kuželički 4 2 6
izr. prof. dr. Katarina Trebušak Podkrajšek 0 0 0
prof. dr. Katarina Trebušak Podkrajšek 0 6 6
izr. prof. dr. Mojca Kerec Kos 1 5 6
doc. dr. Damijan Knez 0 9 9
doc. dr. Lea Knez 1 5 6
izr. prof. dr. Petra Kocbek 3 7 10
izr. prof. dr. Nina Kočevar Glavač 7 4 11
prof. dr. Janko Kos 0 0 0
prof. dr. Mitja Kos 1 6 7
prof. dr. Albin Kristl 0 0 0
izr. prof. dr. Igor Locatelli 0 2 2
doc. dr. Marija Nika Lovšin 0 2 2
prof. dr. Lucija Peterlin Mašič 0 2 2
prof. dr. Janja Marc 0 3 3
izr. prof. dr. Martina Gobec 0 5 5
doc. dr. Martina Hrast Rambaher 0 2 2
prof. dr. Matjaž Jeras 0 2 2
doc. dr. Ana Mitrović 1 2 3
prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan 0 2 2
izr. prof. dr. Janez Mravljak 0 9 9
prof. dr. Aleš Obreza 7 5 12
prof. dr. Joško Osredkar 0 5 5
izr. prof. dr. Stane Pajk 1 11 12
prof. dr. Odon Planinšek 3 5 8
prof. dr. Robert Roškar 0 4 4
doc. dr. Sergej Pirkmajer 0 0 0
prof. dr. Marija Sollner Dolenc 5 12 17
izr. prof. dr. Izidor Sosič 0 1 1
izr. prof. dr. Matej Sova 3 0 3
izr. prof. dr. Sergej Pirkmajer 0 1 1
prof. dr. Borut Štrukelj 0 2 2
doc. dr. Eva Tavčar 8 4 12
prof. dr. Tihomir Tomašič 1 6 7
doc. dr. Jurij Trontelj 0 2 2
izr. prof. dr. Urban Švajger 0 2 2
doc. dr. Iztok Urbančič 0 3 3
izr. prof. dr. Tomaž Vovk 0 6 6
izr. prof. dr. Simon Žakelj 2 0 2
izr. prof. dr. Lovro Žiberna 0 1 1
izr. prof. dr. Nace Zidar 0 1 1
doc. dr. Špela Zupančič 3 5 8
izr. prof. dr. Alenka Zvonar Pobirk 2 5 7